Правдико

Правдико Информатор

ujp

УЈП: Јавна покана за поднесување годишна даночна пријава за персонален данок на доход

Врз основа на член 68 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ” бр.80/93...13/14), Управата за јавни ...

Прочитај повеќе...

ujp

УЈП: Oд 1 јануари - намалување на прагот за регистрација за ддв на 1.000.000 денари

Од 1 јануари 2015 година се намалува прагот за регистрација за цели на ДДВ на 1 милион денари, согласно измените на Законот ...

Прочитај повеќе...

sobranie-na-rm-640x360

Предложени измени во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

Предложените измени и дополнувања на овој закон се  засноваат  на истите начела, на кои се заснова  Закон за превенција, спречување и заштита ...

Прочитај повеќе...

sobranie-na-rm-640x360

Предложени се измени во Законот за хартии од вредност

Со Законот за хартии од вредност се уредуваат начинот и условите на издавање и тргување со хартии од вредност. Сертификатот за депозит е ...

Прочитај повеќе...

mvr_objavi1

Kривични пријави за осумина службеници на ЈП “Македонски Шуми“

Секторот за внатрешни работи Велес за два  одвоени случаи до надлежните обвинителства поднесе три кривични пријави против 11 лица (од кои едно ...

Прочитај повеќе...

18122014185728_avigdor_lieberman

Со преговори до конечно мировно решение меѓу Израел и Палестина

Израел се надева дека Палестинците ќе се вратат на преговарачката маса, изјави денеска израелскиот министер за надворешни работи Авигдор Либерман и додаде ...

Прочитај повеќе...

467AA94716DB8F4A9423BC66C2739299

Нова истрага против градоначалникот на Загреб, Бандиќ

Хрватската канцеларија за сузбивање на корупција и организиран криминал (УСКОК) започна нова истрага против градоначалникот на Загреб Милан Бандиќ, како и против ...

Прочитај повеќе...

ujp

УЈП: Јавна покана за поднесување годишна даночна пријава за персонален данок на

1
ujp

УЈП: Oд 1 јануари - намалување на прагот за регистрација за ддв

2
sobranie-na-rm-640x360

Предложени измени во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

3
sobranie-na-rm-640x360

Предложени се измени во Законот за хартии од вредност

4
mvr_objavi1

Kривични пријави за осумина службеници на ЈП “Македонски Шуми“

5
18122014185728_avigdor_lieberman

Со преговори до конечно мировно решение меѓу Израел и Палестина

6
467AA94716DB8F4A9423BC66C2739299

Нова истрага против градоначалникот на Загреб, Бандиќ

7

Граѓанско Право

timthumb

Фискализација – права на потрошувачите

Како купувач на доброто, односно корисник на услугата побарајте фискална сметка во моментот на предавање и плаќање на доброто, односно на извршување и плаќање на услугата. Фискалната сметка претставува потврда дека сте купиле, односно дека сте ја…

Green building low energy house

За кои објекти се издава сертификат за енергетска ефикасност

Сертификат за енергетски карактеристики на зграда е документ кој ги содржи податоците за енергетските карактеристики на зградата или градежната единица, пресметани на пропишан начин. Сертификатите за енергетски карактеристики на зградите ги издаваат трговци поединци или…

Multi-ethnic pile of hands

Поим и карактеристики на договорот за ортаклак

Со договорот за ортаклак две или повеќе лица ортаци заемно се обврзуваат да го здружат својот имот и труд или дел од имотот и труд, заради заедничко остварување имотна корист и поделба на таа корист…

Кривично Право

padlock_1751466c

Во кои случаи се определува мерката куќен притвор

При спроведување на кривичната постапка, спрема обвинетиот можат да се превземат определени мерки за обезбедување на присуство за непречено водење на кривичната постапка како што се покана, мерки на претпазливост, гаранција, приведување, лишување од слобода, задржување, краткотраен…

4BB0E6A8BE810043BDF751787B3082A5

Изрекување условна осуда како алтернативна мерка

Во кривичниот законик на Република Македонија се предвидуваат алтернативни мерки кои со нивната примена за полесни дела, се избегнува примената на казна, во случаите кога таа не е нужна, а истовремено се остварува целта на…

mvr

Општи принципи при полициска интервенција

Полициските службеници при постапувањето го почитуваат правото на живот на секој граѓанин и притоа  не смеат да предизвикуваат, поттикнуваат или толерираат никаков чин на тортура, мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување. Полициските  службеници  ги …

Работни односи / Социјална заштита

disabled employees

Поволности при вработување на инвалидни лица

Како инвалидно лице, согласно Законот за вработување на инвалидни лица се смета  лице со оштетен вид, оштетен слух, со пречки во гласот, говорот и јазикот, телесно инвалидно лице, лице со пречки во интелектуалниот развиток и лице со…

homepagebanner_HHselector_L

Листа на лична заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работата

Работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени од секој аспект поврзан со работата. Во рамките на неговите обврски, работодавачот мора да презема мерки потребни за безбедност и здравје при…

pozarnikari

Листа на професии за кои стажот им се смета со зголемено траење (бенефициран стаж)

Општите услови за пензионирање се еднакви за сите осигурени лица во задолжителниот пензиски систем (прв и втор столб): возраст од 64 години за мажи, 62 години за жени и минимум 15 години пензиски стаж. (види…

Управно право / Правосудство

politics1

Услови за основање политичка партија

Политичката партија е доброволна организација на граѓани, формирана за остварување   и заштита на политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања и заради учество во процесот на донесување на политички одлуки при учество во…

05f87926dd2b047af278ce3dca917cee

Услови за добивање лиценца за процена

Под поимот Проценувач согласно Законот за процена се подразбира лице кое има положено стручен испит за проценувач и е вработено кај овластен проценувач, во единица на локалната самоуправа на работи од област на процена на пазарна вредност на недвижен…

Businessman in Conference Room

Кои надлежности ги има градоначалникот?

Општината претставува единица на локална самоуправа, како заедница на жителите на одредено подрачје, утврдено со закон, која преку своите органи и преку администрацијата и организираните јавни служби, овозможува вршење на надлежностите пропишани со закон. Органи…

Трговско право / Стопанство

Woman in home office with computer smiling

Правила за канцелариско работење

Канцелариското работење претставува: прием, прегледување и распоредување на документот/записот, заведување на документот/записот, доставување на документот/записот во работа, административно-техничко обработување на документот/записот, испраќање на документот/записот, разведување и класифицирање на документот/записот и одлагање на решениот документ/запис во писарницата.

debt

Активирање и присилно извршување на задолжницата

Доколку  обврските  по  основ  на  задолжница  не  се  платени  до  датумот  на достасување на задолжницата, доверителот поднесува барање за наплата. Барањето се поднесува најдоцна до денот наведен на задолжницата како краен рок за доставување на…

company-docs

Основни акти и документи кои мора да се се чуваат во седиштето на ДОО/ДООЕЛ

Друштво со ограничена одговорност (ДОО) е трговско друштво во коешто едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорената основна главнина на друштвото. Друштвото може да биде управувано  од едно лице во…

ЕУ / Меѓународно право

article-2085420-0F6B9D2400000578-695_634x320

Кој ја застапува РМ пред Европскиот суд за човекови права?

Eвропскиот суд за заштита на човековите права е меѓународен суд со седиште во Стразбур. Бројот на судии е еднаков на бројот на земји – членки на Советот на Европа што ја ратификувале Конвенцијата за заштита…

coe-building.1328281434

Совет на Европа – водечка организација за човекови права

Советот на Европа е водечка организација за човековите права на континентот.Таа има 47 држави членки, од кои 28 се истовремено и членки на Европската унија. Сите држави  членки на Советот на Европа ја потпишаа Европската конвенција за човекови…

eur2

Функцијата на Европскиот совет

Европскиот совет ги обединува највисоките политички лидери на ЕУ, т.е. премиерите и Претседателите, заедно со неговиот Претседател и Претседателот на Комисијата. Тие се среќаваат најмалку четири пати годишно со цел да ги одредат генералните политички…

Вести

Партнери на Правдико