Правдико

Правдико Информатор

Business discussion

Вработување во Инспекциски совет - 6 слободни места

Врз основа на член 14 став 1 и 2 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, ...

Прочитај повеќе...

ujp-inspekcija-maja-janevska4

Оштетени 6 службени возила на УЈП во Битола

Вчера/25 јануари 2015 година, во Битола, од засега непознати сторители вандализирани се 6 службени возила на УЈП - Регинална дирекција Битола. Од ...

Прочитај повеќе...

centralen-registar

Централен регистар: Поднесете ги годишните сметки за 2014 година

За субјектите должни за доставување на годишни сметки и финансиски извештаи до Регистарот за годишни сметки при Централниот регистар на Република Македонија, ...

Прочитај повеќе...

24C5B0EEE3E56E459424240BA22DA9F0

Затворени кафеани во Битола, Прилеп, Ресен...

Затворени кафеани поради непочитување на Законот за заштита од пушење, неиздавање фискални сметки и присуство на малолетни лица по 24 часот е ...

Прочитај повеќе...

strajk-advokata

Адвокатите од Србија после 4 месеци штрајк се враќаат на работа - исполнети се сите барања

Адвокатите од Србија денеска после четири и пол месеци штрајк, започнуваат со работа, поради исполнување на нивните барања за измените во Законот ...

Прочитај повеќе...

Ukraine

Киев ќе бара процес пред Хашкиот трибунал

Украинскиот Национален совет за безбедност и одбрана побара од Владата да го иницира процесот пред Хашкиот трибунал за злосторства против човештвото во 2014 ...

Прочитај повеќе...

Immer mehr Rentner jobben - Ministerium sieht keine Altersarmut

Пензиско осигурување и пензиски столбови во Германија

Уште од основањето на првиот систем за социјално осигурување во Германија во 1889 година, јавното пензиско осигурување е на принцип на "тековно ...

Прочитај повеќе...

Business discussion

Вработување во Инспекциски совет - 6 слободни места

1
ujp-inspekcija-maja-janevska4

Оштетени 6 службени возила на УЈП во Битола

2
centralen-registar

Централен регистар: Поднесете ги годишните сметки за 2014 година

3
24C5B0EEE3E56E459424240BA22DA9F0

Затворени кафеани во Битола, Прилеп, Ресен...

4
strajk-advokata

Адвокатите од Србија после 4 месеци штрајк се враќаат на работа -

5
Ukraine

Киев ќе бара процес пред Хашкиот трибунал

6
Immer mehr Rentner jobben - Ministerium sieht keine Altersarmut

Пензиско осигурување и пензиски столбови во Германија

7

Граѓанско Право

strajk-prosvetara_660x330

Правото на штрајк како уставно загарантирано право

Правото на штрајк претставува уставно загарантирано демократско право, кое работникот го остварува преку организиран прекин на работата, заради остварување на своите права и интереси од работен однос. Правото на штрајк е утврдено со Уставот на РМ, Законот за работни односи,…

download

На што треба да внимавате кога јавно ветувате награда

Со јавен оглас стореното ветување награда на оној што ќе изврши опре­де­лено дејствие, ќе постигне некој успех, ќе се најде во определена ситуација или, ако ветувањето е сторено под некој друг услов, го обврзува ветувачот…

lost wallet large

Вашите права кога ќе изгубите или пронајдете предмет

Сте се прашувале ли некогаш кои законски правила важат во случај на изгубен или пронајден предмет? Во Законот за сопственост и други стварни права, се пропишуваат правилата за тоа како се постапува кога некој предмет…

Кривично Право

sudstvo-31

Случаи во кои може да се одложи почетокот на извршување на казната затвор

Осуденото лице кое се наоѓа на слобода може по негова молба да му се одложи почетокот на извршувањето на казната затвор, само во одредени случаи и тоа: 1) ако се наоѓа на болничко лекување од потешка…

011(2)

Што се запишува во казнената и прекршочната евиденција во судот?

Кривична евиденција Во основните судови во кривичните предмети за обвинетите лица се водат податоци за кривична евиденција. Кривичната евиденција содржи податоци за денот кога поднесениот обвинителен акт против обвинетото лице стапил во правна сила, а за…

idrizovo-zatvor-D-Andonovski_33

Кои погодности може да ги имаат осудените лица

За доброто поведение и залагање во работата, како и за поттикнување на добро однесување и за развивање на чувството за одговорност и за интерес и соработка во третманот што се спроведува во установата, на осудените…

Работни односи / Социјална заштита

630getty_Happyasianworker

Кога работниот однос може да се стави во мирување?

Мирувањето на правата и обврските од работниот однос претставува случај кога работникот поради определени случаи не е на работа, при што тие права и обврски за одреден временски период не се остваруваат (мируваат). При мирување…

empty-work-desk

Слободни денови кои ви следуват по закон

Работникот има право на надоместок на платата за целото време на отсуство во случаите и во траење определени со закон, како и во случаите кога не работи од причини на страната на работодавачот. Случаите како…

disabled employees

Поволности при вработување на инвалидни лица

Како инвалидно лице, согласно Законот за вработување на инвалидни лица се смета  лице со оштетен вид, оштетен слух, со пречки во гласот, говорот и јазикот, телесно инвалидно лице, лице со пречки во интелектуалниот развиток и лице со…

Управно право / Правосудство

IMG_0262

Постапка за избор на судски поротници

Во судењето учествуваат и судии – поротници кога тоа е утврдено со закон. Советот избира и разрешува судии – поротници по предлог на претседателот на надлежниот основен и апелационен суд. Советот го утврдува бројот на судиите…

authenticating-documents-540x300

Услови за стекнување на лиценца за стечаен управник

Стечаен управник е лице кое е овластено во стечајната постапка да ја води реорганизацијата или ликвидацијата на должникот. Стечајниот управник го застапува и претставува должникот само за оние работи кои се однесуваат на стечајната постапка и…

business_man

Услови за добивање уверение за овластен државен ревизор

Државната  ревизија  се  врши  на  Собранието  на  Република  Македонија, Претседателот на Република Македонија, Буџетот на Република Македонија и буџетите на општините,  буџетските  корисници,  единките  корисници,  јавните  претпријатија, трговските друштва во кои државата е доминантен акционер,…

Трговско право / Стопанство

xcxcxcxc

Кога се поведува стечајна постапка?

Стечајната постапка има за цел колективно намирување на доверителите на стечајниот должник со впаричување на должниковиот имот и распределба на остварените средства  на доверителите или со склучување на посебен договор за порамнување на побарувањата утврдени…

3afaceri

Прокурата како sui generis полномошно

Прокурата е посебно трговско полномошно кое се дава на начин определен со изјавата за основање на трговското друштво од едно лице, со договорот за друштвото, односно со статутот.  Прокурата се дава секогаш во писмена форма. Прокурист…

interest-rate-time

Кога се должи и како се пресметува казнената камата

Должникот кој ќе задоцни со исполнувањето на парична обврска долгува, покрај главнината, и казнена камата. Стасаноста на обврската за плаќање на казнена камата се определува согласно со правилата на Законот за облигациони односи што се однесуваат на…

ЕУ / Меѓународно право

timthumb

Основни правила за безвизно патување

Колку време можат патниците да останат во Шенген зоната? Граѓаните од  Македонија кои поседуваат биометриски пасош можат да останат во Шенген зоната максимум до 90 дена од датумот на влез во период од шест месеци (180 дена)….

article-2085420-0F6B9D2400000578-695_634x320

Кој ја застапува РМ пред Европскиот суд за човекови права?

Eвропскиот суд за заштита на човековите права е меѓународен суд со седиште во Стразбур. Бројот на судии е еднаков на бројот на земји – членки на Советот на Европа што ја ратификувале Конвенцијата за заштита…

coe-building.1328281434

Совет на Европа – водечка организација за човекови права

Советот на Европа е водечка организација за човековите права на континентот.Таа има 47 држави членки, од кои 28 се истовремено и членки на Европската унија. Сите држави  членки на Советот на Европа ја потпишаа Европската конвенција за човекови…

Вести

Партнери на Правдико