Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 23/08/2017

Ќе се вршат измени во Законот за полиција

Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција се врши ревидирање на конкретни одредби од Законот за полиција, како резултат на неговата досегашна практична имплементација, а со цел нивно допрецизирање, усогласување…


 
 

Објавено: 23/08/2017

Се подготвуваат измени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата

Со предложените измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, се врши содржинско односно нормативно-правно и техничко подобрување на текстот, со цел доследна примена на конкретните законски решенија, имајќи ја предвид досегашната практична имплементација…


 
 

Објавено: 21/08/2017

Проверете дали ве има на Избирачкиот список

Избирачкиот список е јавна исправа и се води за целата територија на Република Македонија.  Врз основа на Избирачкиот список се спроведуваат изборите и референдумот на државно и локално ниво во Република Македонија. Право да избира…


 
 

Објавено: 21/08/2017

Заштита на личните податоци и медиумите

Полето на човековите права и основни слободи бележи интензивен развој уште од 17тиот век, но сепак, доживува своевидна експанзија од крајот на Втората светска војна, во време кога разни меѓународни организации се трудат да го…


 
 

Објавено: 21/08/2017

Се подготвуваат измени во Законот за лековите и медицинските средства

Со Законот за лековите и медицинските средства  е уреден паралелниот увоз на лековите и медицинските средства. Паралелен увоз на лекови врши веледрогерија која има одобрение за промет на големо со лекови и медицински средства и…


 
 

Објавено: 15/08/2017

Се подготвуваат измени во Законот за здравствената заштита

Со Законот за здравствената заштита е уредено, покрај другото, раководењето со јавните здравствени установи. Со член 105 е предвидено во јавна здравствена установа – здравствен дом со над 1.000 вработени, универзитетски клинички центар, универзитетска клиника,…


 
 

Објавено: 14/08/2017

Предложени измени во Законот за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина

Со Законот за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2013, 39/2014, 144/2014 и 150/2015) се уредуваат условите и постапката за стекнувањето на квалификации за вршење…


 
 

Објавено: 11/08/2017

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгови до 31.07.2017 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.8/2017 за долгови доспеани до 31.04.2017 и неплатени до 31.07.2017 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


 
 

Објавено: 09/08/2017

Предложен нов Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата

Со Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата(„Службен весник на Република Македонија” бр.87/08 и 33/14), се уредени условите за стекнување и користење на правото на материјално…


 
 

Објавено: 09/08/2017

Предложен е Закон за издавање на вредносни бонови – ваучери

Со Законот за издавање на вредносни бонови – ваучери се предлага издавање на вредносни бонови за обезбедување на компјутери за редовните студенти од семејства во кои месечни приходи не го надминуваат износот од две просечни…


Партнери на Правдико