Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 18/02/2018

Анализа за процена на националните програми и мерки за вработување на лицата со попреченост

Во оваа публикација се разгледува ефективноста на националните програми и мерки за вработување на лицата со попреченост. Анализата на законите, политиките и на институционалната рамка и инфраструктура е направена чекор по чекор со фокус на…


 
 

Објавено: 18/02/2018

Коментари на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите објавен на 24.1.2018

Овие коментари се изработени од Македонско здружение на млади правници,Хелсиншки комитет за човекови права на РМ, Институт за човекови права,  Коалиција Сите за правично судење ,Центар за правни истражувања и анализи кои беа вклучени во…


 
 

Објавено: 18/02/2018

ЦРМ:Известување за поднесување на годишни сметки

Централниот регистар на Република Македонија ги известува сите обврзници за поднесување на годишни сметки, дека Централниот регистар на РМ ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2017 година и во сабота на…


 
 

Објавено: 15/02/2018

Хелсиншки комитет: Апелација ја потврди пресудата за Кадоро Ото во корист на работничките и работниците

Апелациониот суд во Скопје ја одби жалбата на тужениот работодавец ДПЧТ КАДОРО ОТТО ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка и ја потврди пресудата на првостепениот суд, со која се усвојува тужбеното барањето на работничките и работниците и…


 
 

Објавено: 15/02/2018

Ќе се основа Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

Министерството за економија подготвуваат Предлог на закон за изменување на Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија. Со Предлог на законот за изменување на Законот за основање…


 
 

Објавено: 13/02/2018

Предложени измени во Законот за градење

Согласно Законот за градење утврдена е постапка за издавање на решение за изведување на градби односно поставување на опрема, која се спроведува за одредени видови на градби и опрема за кои со оглед на нивната специфичност…


 
 

Објавено: 11/02/2018

Прирачник за јавни набавки – четврто издание

Постапките за доделување на договори за јавни набавки кои ги спроведуваатдоговорните органи, се уредени со посебни правила на Заедницата. Договорот со кој е формирана Европската заедницанесодржи конкретни одредби кои се однесуваат најавнитенабавки, но воспостави бројни…


 
 

Објавено: 11/02/2018

Што предвидува новиот нацрт Закон за јавните набавки

Со Законот за јавните набавки се уредуваат начинот и постапките за вршење јави набавки, надлежностите на Бирото за јавни набавки и на Државната комисија за жалби по јавни набавки, правната заштита во постапките за јавни…


 
 

Објавено: 11/02/2018

Министерството за економија подготвува Закон за финансиска подршка на инвестиции

Со Законот ќе треба да се регулира финансиската подршка на инвестициите во државата врз основа на начелата на транспарентност, еднаков третман и јавност. Целта на овој закон е поттикнување на економскиот раст и развој во…


 
 

Објавено: 11/02/2018

Централниот регистар го раскина договорот со Институтот на сметководители и овластени сметководители

Централен регистар на РМ

Централниот Регистар на РМ ја известува јавноста дека го раскина Договор за соработка и размена на информации со Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ, поради неиспочитување на одредбите од истиот, од нивна страна….


Партнери на Правдико