Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 18/10/2017

Семинар: Судски постапки, искуства и судска пракса во областа на даночните прекршоци

Еднодневен семинар на тема: СУДСКИ ПОСТАПКИ, ИСКУСТВА И СУДСКА ПРАКСА ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРЕКРШОЦИ 27.10.2017 година (петок) 9:30-15:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на V кат   Стопанската комора на Македонија, на…


 
 

Објавено: 18/10/2017

Испитни прашања за полагање на тест за новоизбрани судии поротници

Согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на Република Македонија’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010), Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на својата Веб страна ги објавува испитните прашања…


 
 

Објавено: 17/10/2017

Се подготвува нов Закон за бесплатна правна помош

Недоволна достапност на правна помош за најранливите категории, енормно високи адвокатски тошоци се наведени како главен проблем за донесување на нов Закон за бесплатна правна помош. Проширување на опсегот на корисници на БПП; јакнење на капацитетите…


 
 

Објавено: 16/10/2017

Специјализирана обука за судиите поротници

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 3 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) организира специјализирана обука за новоизбрани судии-поротници од апелационо подрачје…


 
 

Објавено: 15/10/2017

Двојба во корист на обвинетиот, виновен надвор од разумно двоумење

Начелото in dubio pro reo е воведено во домашното кривично процесно законодавство во 1997 година. Новиот странечки Закон за кривична постапка од 2010 година (во натамошниот текст: домашниот ЗКП)1 продолжува да го регулира ова начело…


 
 

Објавено: 11/10/2017

Во подготовка се измени во Законот за заштита на културното наследство

Прашањето за враќање на културните добра што незаконски се изнесени од територијата на друга држава, а се наоѓаат на територијата на Република Македонија и обратно, во Законот за заштита на културното наследство е веќе уредено…


 
 

Објавено: 11/10/2017

Законот за авторското право и сродните права ќе се хармонизира со законодавството на ЕУ

Досегашната имплементација на Законот за авторското право и сродните права покажа дека моделот утврден во постојниот Закон го отежнува функционирањето на системот на колективното управување со наметнување на несоодветни обврски, надлежности и процедури, од една…


 
 

Објавено: 11/10/2017

Се подготвуваат измени во Законот за персоналниот данок на доход

Поради потребата од намалување на административниот товар на даночните обврзници и на Управата за јавни приходи, како и унапредување и олеснување на начинот на плаќање на персоналниот данок на доход се предлагаат измени на Законот…


 
 

Објавено: 11/10/2017

Распореди за полагање на тестот наменет за судиите поротници

Согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) на 24 и 27 октомври 2017 година, ќе се спроведе тест наменет за судиите поротници по апелациони подрачја, со почеток во…


 
 

Објавено: 11/10/2017

УЈП ја објави листата на должници со неплатени долгово до 30.09.2017 година

Управата за јавни приходи објавува Листа на должници бр.10/2017 за долгови доспеани до 30.06.2017 и неплатени до 30.09.2017 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување,…


Партнери на Правдико