Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 24/03/2017

Работилница: „Принципот на еднаквост на оружјата во кривичната постапка (чл.6 од ЕКЧП)

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Инструментот за техничка помош и размена на информации (TAIEX) организира работилница на тема: „Принципот на еднаквост на оружјата во кривичната…


 
 

Објавено: 24/03/2017

Обука : „Реорганизација на стечајниот должник во стечајна постапка – нормативни аспекти и судска пракса“

На 27 април 2017 година во рамки на проектот „Правни последици од отварање на стечајна постапка и судска администрација – нормативни аспекти и судска пракса“ во хотелот „Арка“ во Скопје ќе се одржи советување на тема…


 
 

Објавено: 24/03/2017

Работилница: „Истрага и пресудување на случаи поврзани со учество на странски терористички борци во Југоисточна Европа“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC), Оддел за тероризам кој е наменет за помош на националните правосудства…


 
 

Објавено: 21/03/2017

Распоред за полагање тест наменет за судиите поротници

Согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) на 27, 28 и 29 март 2017 година, ќе се спроведе тест наменет за судиите поротници по апелациони подрачја. За апелационо подрачје…


 
 

Објавено: 21/03/2017

Продолжуваат обуките од областа на форензиката во организација на Адвокатската комора на РМ и ЗJOM

Адвокатската комора на РМ во соработка со Здружението на јавните обвинители на РМ продолжува со реализација на обуки од областа на форензиката. Следната обука ќе се одржи  на 24 март 2017 година (петок) од 14:00 часот до…


 
 

Објавено: 21/03/2017

МАПАС со соопштение за продажбата на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

Мисијата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС е да ги заштити интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и да го поттикне развојот на капитално финансираното пензиско…


 
 

Објавено: 20/03/2017

ВРХОВЕН СУД: Правно мислење за дозволеност на ревизија во спорови за исполнување, раскинување, поништување и ништовност на договори за доживотна издршка

Одделот на граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, согласно член 68 од Судскиот деловник (,,Службен весник на РМ“ бр.66 од 09.05.2013 год) и член 41 од Деловникот за работа на Врховниот суд на…


 
 

Објавено: 20/03/2017

Обука: „Побивање на должниковите правни дејствија – нормативни аспекти и судска пракса“

На 13 aприл 2017 во рамки на проектот „Правни последици од отварање на стечајна постапка и судска администрација- нормативни аспекти и судска пракса“ во хотелот „Арка“ во Скопје ќе се одржи советување на тема „Побивање на должниковите…


 
 

Објавено: 20/03/2017

Обука: Професија стечаен управник – нормативни аспекти и судска пракса

На 6 aприл 2017 во рамки на проектот „Правни последици од отварање на стечајна постапка и судска администрација- нормативни аспекти и судска пракса“ во хотелот „Арка“ во Скопје ќе се одржи советување на тема „Професија стечаен управник-…


 
 

Објавено: 20/03/2017

Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 12.04.2017 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе се одржи: „Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“. Вашите барања за…


Партнери на Правдико