Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 15/12/2014

Обврска на фирмите од 1-ви јануари 2015

Согласно Законот за задолжница и последните измени и дополнувања од јануари 2014 години, фирмите имааат обврска да издаваат задолжница за должничко доверителски односи со кои се создават обврски во износ од 300.000 денари и повеќе.  Вкупниот неплатен…


 
 

Објавено: 15/12/2014

Предложени измени во Законот за заштита на децата

Предложеното изменување и дополнување на Законот за заштита на децата содржи решенија со кои се врши изменување и дополнување на одредбите во Законот во делот на  правото на посебен додаток, со кој дете со пречки…


 
 

Објавено: 15/12/2014

Предложени измени во Законот за социјална заштита

Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита се заснова на истите начела согласно кои што е донесен Законот за социјалната заштита, кој што се заснова на уставната определба,  правото на…


 
 

Објавено: 12/12/2014

Предложени измени во Законот за административни службеници

Законот за административните службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014), е донесен во февруари 2014 година и истиот досега не е менуван.Измените и дополнувањата кои се предлагаат не се обемни но се сепак значајни за примената на…


 
 

Објавено: 11/12/2014

Предложен е Закон за градежните производи

Целта за носење Предлог – законот за градежните производи  да се изврши транспонирање на новата регулатива 305/2011  и  со новите текстови на Анекс III и Анекс V од  регулативата на Европската Унија во областа на…


 
 

Објавено: 11/12/2014

Конкурс за именување извршител

Република Македонија МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА КОНКУPC за именување на извршител


 
 

Објавено: 11/12/2014

Вработување во Комисијата за заштита на конкуренцијата

Врз основа на член 14 став 1 и 2 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009,…


 
 

Објавено: 10/12/2014

Јавни опомени за кумулација на функции

Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицата Бујар Мисими, Никола Урдаревски, Александар Ѓорѓески, Кемал Али и Пеце Јовески поради…


 
 

Објавено: 10/12/2014

Предлог измени во Кривичниот законик

Во февруари 2014 година беше донесен Законот за изменување на Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/14) во кој беше пропишано дека одмерувањето на казната судот го врши согласно со Правилникот за начинот на одмерување на казните…


 
 

Објавено: 05/12/2014

Предлог измени во Законот за земјоделско земјиште

Во членот 18 од Законот за земјоделското земјиште , се пропишува начинот на користење на земјоделското земјиште во државна сопственост дадено под закуп во постапка по јавен оглас. Во членот 23 од законот, се пропишува…


Партнери на Правдико