Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 10/01/2017

Парични примања кои не подлежат на извршување

( Обновено 10.01.2017 г.)Извршувањето врз парични побарувања е еден од најзастапениот вид на извршување, со оглед на својата едноставност на спроведувањето, минималните трошоци и извесноста во можноста за намирување на доверителот.   Во Законот за…


 
 

Објавено: 08/01/2017

Како се одвива постапката за расправање на оставина

Основни поими (Обновено: 08.01.2017) Наследувањето представува пренос на имот на едно лице (во случај на смрт) врз други лица (неговите наследници) Оставината е имотот кој по смртта на едно лице  се пренесува на неговите наследници Оставител е лицето…


 
 

Објавено: 26/12/2016

За договори над 10.000 евра задолжителен адвокатски печат и потпис

Од 1-ви јануари 2017 година ќе започне примената на новиот Закон за нотаријатот, кој донесе голем број новини и реформи во нотарската професија. Меѓу поважните новини во новиот закон е делот на воведување задолжителен потпис…


 
 

Објавено: 05/12/2016

За кои сметки и до кој износ извршителот ќе мора прво да го извести должникот

Со новиот Закон за извршување кој треба да започне со примена од 1 јануари 2017 година се воведува нов модел на вонсудска наплата на долгови кои произлегуваат од сметки за комунални услуги. Како комунални услуги…


 
 

Објавено: 05/04/2016

Законски правила за користење велосипед

Законските правила за учествување во сообраќајот со велосипед се уредени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.  Непридржувањето на овие правила се санкционираат со глоби од 50 до 250 евра. Возрасна граница за управување…


 
 

Објавено: 08/01/2016

Право на исправка на објавена информација во медиумите

Правото на исправка на објавена информација е регулирано со Законот за медиуми, во кој детално се опишуваат обврските на медиумите доколку од нив биде побарано да извршат исправка на веќе објавена информација. Во согласност со Кодексот на…


 
 

Објавено: 25/12/2015

Определување управител на станбена зграда и неговите обврски

Ако во станбена зграда има повеќе од двајца сопственици на посебни делови и повеќе од осум посебни делови, сопствениците на посебните делови можат да определат со станбената зграда да управува управител. Одлуката за определување на управител е донесена кога…


 
 

Објавено: 07/12/2015

Бенифиции кои им следуваат на крводарителите по закон

Крводарителството има нагласено општествено значење и претставува дејност од општ интерес за Републиката. Без потребните количества на крв и крвни продукти не е можно да се обезбеди современа и квалитетна здравствена заштита. Во Република Македонија…


 
 

Објавено: 12/11/2015

Законска рамка на правото на заштита на изворот на информации

Слободата на новинарството во голема мера зависи од слободниот протек на информации од медиумите до граѓаните, но и од протекот на информации од граѓаните до медиумите. Заштитата на изворот на информации е неопходна за да…


 
 

Објавено: 13/10/2015

Право на судска заштита на авторското право и сродните права

Авторското право и сродните права уживаат кривична, граѓанска и прекршочна заштита согласно прописите кои ја уредуваат правната материја за која се бара заштита (кривична, граѓанска или прекршочна). Заштитата на авторското право и сродните права ја вклучува и заштитата на…


Партнери на Правдико