Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 22/11/2013

Како да остварите Закуп на земјоделско земјиште

Земјоделското земјиште во сопственост на државата може да се даде под закуп (долгорочен и краткорочен) на домашно и странско правно или физичко лице, под услов земјоделството или примарната преработка на земјоделски производи да им е основна…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Дали Ви е повредено правото на заштита на личните податоци

Барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци Доколку сметате дека е повредено Вашето право на заштита на личните податоци, можете да поднесете Барање за утврдување на повреда на правото на заштита…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Повреда на правата од индустриска сопственост

Како и сите други субјективни граѓански права, правата на индустриска сопственост вредат онолку колку што постои и се реализира можноста за нивна заштита. Што ќе рече, ако правата на индустриска сопственост се посматраат од сосема практичен аспект, ќе се…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Заштита на правото на живот

Во структурата на природните, универзални и основни човекови слободи и права, по своето значење, природа и карактеристики, на прво место се издвојува правото на живот. За него се говори како за најзначајно, врвно човеково право, без чијашто…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Купување и давање под концесија на градежно земјиште

КУПУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ Градежното земјиште може да биде во сопственост на Р.Македонија и на домашни физички и правни лица. На правото на сопственост на градежното земјиште и на другите права врз тоа земјиште се…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Дефинирање на нееднаков третман и дискриминаторско однесување

Правната дефиниција на поимот дискриминација подразбира нееднаков третман заснован врз определени лични особини или карактеристики (дискриминаторски основи), што вклучува неосновани класификации и диференцијации во даден правен контекст. Во областа на човековите права, терминот дискриминација претставува…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Кои се правата и должностите на родителите врз детето

Родителите имаат право и должност да ги издржуваат своите малолетни деца, да се грижат за нивниот живот и за нивното здравје, да ги подготвуваат за самостоен живот и работа, да се грижат за нивното воспитание,…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Постапка за признавање на правото за користење на заштитен географски назив

Постапка за признавање на правото на користење на заштитен географски назив, заштитен било со ознака на потеклото било со географска ознака, се поведува со пријава која содржи барање за признавање на правото за користење на заштитениот географски назив. Како…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Која е суштината на сосопственоста?

Сосопственост е сопственост на повеќе лица кои имаат право на сопственост на неподелена ствар на која делот на секој од нив е определен сразмерно според целината (идеален, сосопственички дел) или кога на една или повеќе ствари…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Пријавување на протест во МВР

Иако не постои обврска, законот предвидува можност (но само можност), заради интересите на безбедноста, организаторот на јавен собир да МОЖЕ да го извести Министерството за внатрешни работи (МВР) за одржување на јавниот собир и за мерките…


Партнери на Правдико