Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 21/11/2013

Отвореност на податоците во Македонија

Податоците на институциите се јавни и тие им припаѓаат на граѓаните кои како даночни обврзници на ова општество веќе еднаш ги платиле истите. Затоа, од голема важност е ваквите податоци на граѓаните и компаниите да…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Кое е значењето на вашиот единствен матичен број

Покрај личното име, како ознака за идентификација на граѓаните, може да се користи и матичниот број на граѓанинот. Матичниот број на граѓанинот е индивидуална неповторлива ознака на идентификационите податоци на граѓанинот и истиот може да…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Постапката за надомест на штета пред осигурителните компании

Постапката за надомест на штета пред осигурителните компании, е регулирана со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот. Покрај  одредбите од овој закон односно за се што не е предвидено со овој закон,се применуваат одредбите од…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Пријавете го вашето живеалиште или престојувалиште

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ Живеалиште е местото во кое што сте се населиле со намера во него постојано да  живеете и во кое имате обезбедено стан за живеење. Престојувалиште е место во кое привремено…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Научете нешто во врска со правото на здружување

Правото на здружување им дозволува на поединците да се организираат и да се здружат со цел дејствување заради остварување на заеднички интереси како што се политика, спорт, култура, хуманитарни цели и сл. Не секое здружување влегува под заштита…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Видови на вина (субјективна одговорност)

Според член 145 ст. 1 од ЗОО вина постои кога штетникот причинил штета со намера или со невнимание (крајно, обично или друг степен на невнимание) предвиден со закон. 1. Намера (dolus) – е најтежок вид на…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Пресметување трошоци во постапката за дозволување на извршување врз основа на веродостојна исправа

СУДСКА ТАКСА Согласно тарифниот број 1 точка 1 од Законот за судски такси ,,за тужба, противтужба и за предлог на повторување постапка според вредноста на спорот“ се плаќа следната такса: До 10.000,00 ден. – 480,00 ден. Од…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Заштита на правата од индустриска сопственост во парнична постапка

Лице чиешто право од индустриска сопственост е повредено има право на заштита на правото со поднесувањетужба пред судот кој е надлежен за решавање на споровите заправата од индустриска сопственост. Во прв степен, надлежни се основните судови со…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Охридски рамковен договор

Охридскиот рамковен договор е договор за внатрешното уредување на малцинските права во Република Македонија, потпишан на 13 август 2001 година помеѓу претставниците на тогашните најголеми политички партии и специјални претставници на ЕУ и на САД. Охридскиот договор е склучен во текот на…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Како да се заштитите доколку ви го хакираат профилот на социјалните мрежи

Според статистиката на Дирекцијата за заштита на личните податоци, Фејсбукот убедливо води во однос на повредите на личните податоци. Две третини од сите повреди на приватноста регистрирани во 2012 година се на социјалните мрежи, како…


Партнери на Правдико