Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 03/09/2015

Законски обврски за чување домашен миленик и глоби за нивно непочитување

Во секој можен случај и под секакви околности, секој треба да дејствува на хуман и грижлив начин кон животните. Сместувањето на животните треба да биде на начин со кој ќе се избегне штетното влијание на надворешните фактори од…


 
 

Објавено: 01/09/2015

Вашите права и обврски кога склучувате договор за закуп на стан

Сопственик на стан може да го дава станот под закуп со склучување на договор за закуп. Освен целиот стан постои можност сопственикот да  даде под закуп дел од сопствениот стан во кој и живее, при што е…


 
 

Објавено: 20/08/2015

Вашите права и обврски при организирано патување

Согласно Законот за облигационите односи со договорот за организирање на патување се обврзува организаторот на патувањето да му прибави на патникот збир на услуги кои се состојат од превоз, престој и други услуги што се врзани…


 
 

Објавено: 19/08/2015

Дали доволно ги знаете вашите права како патник?

Со договор за превоз на патник превозникот се обврзува да го превезе патникот до одредено место, а патникот се обврзува да му плати соодветен паричен надоместок  на превозникот. Превозникот е должен да го прими на превоз…


 
 

Објавено: 10/08/2015

Што покрива патничкото осигурување кога патувате во странство?

Со склучување договор за патничко осигурување, договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот се заштитува од ризик кој може да настане на патување надвор од постојаното место на живеење на договорувачот/ осигуреникот. Осигурителната компанија каде патникот ќе…


 
 

Објавено: 29/07/2015

Услови и постапка за посвојување на малолетно дете

Со посвојувањето се создаваат односи какви што настануваат со раѓањето (потполно посвојување) или само односи што постојат меѓу родители и деца (непотполно посвојување). Каков однос ќе се создаде со посвојувањето зависи од волјата на посвоителот, на…


 
 

Објавено: 31/03/2015

Постапка за промена на личното име

Личното име е лично право на граѓанинот. Граѓанинот се служи со личното име, што му е запишано во матичната книга на родените и се состои од име и презиме, а самото име или презиме може да…


 
 

Објавено: 26/03/2015

Кои форми на тестамент постојат во македонското законодавство?

Според Законот за наследување на РМ полноважен е оној тестамент кој е составен во форма утврдена во закон и под условите предвидени со закон.Следствено на ова формата е доста важен елемент за еден тестамент да…


 
 

Објавено: 05/03/2015

Постапка за делба на заеднички предмет или имот

Како една од вонпарничните постапки предвидени во Законот за вонпарнична постапка, во делот на утредување на имотните односи, регулирана е постапјата за делба на заеднички предмет или имот. Во постапката за делба на заеднички предмети или…


 
 

Објавено: 24/02/2015

Во кои случаи може да се бара одземање на деловната способност

Полнолетството се стекнува со наполнување 18 години од животот, кога полнолетното лице се здобива со деловна способност(општа) . Според законот лицето кое се стекнало со деловна способност, е способно со свои изјави на волја да…


Партнери на Правдико