Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 05/12/2016

За кои сметки и до кој износ извршителот ќе мора прво да го извести должникот

Со новиот Закон за извршување кој треба да започне со примена од 1 јануари 2017 година се воведува нов модел на вонсудска наплата на долгови кои произлегуваат од сметки за комунални услуги. Како комунални услуги…


 
 

Објавено: 05/04/2016

Законски правила за користење велосипед

Законските правила за учествување во сообраќајот со велосипед се уредени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.  Непридржувањето на овие правила се санкционираат со глоби од 50 до 250 евра. Возрасна граница за управување…


 
 

Објавено: 08/01/2016

Право на исправка на објавена информација во медиумите

Правото на исправка на објавена информација е регулирано со Законот за медиуми, во кој детално се опишуваат обврските на медиумите доколку од нив биде побарано да извршат исправка на веќе објавена информација. Во согласност со Кодексот на…


 
 

Објавено: 25/12/2015

Определување управител на станбена зграда и неговите обврски

Ако во станбена зграда има повеќе од двајца сопственици на посебни делови и повеќе од осум посебни делови, сопствениците на посебните делови можат да определат со станбената зграда да управува управител. Одлуката за определување на управител е донесена кога…


 
 

Објавено: 07/12/2015

Бенифиции кои им следуваат на крводарителите по закон

Крводарителството има нагласено општествено значење и претставува дејност од општ интерес за Републиката. Без потребните количества на крв и крвни продукти не е можно да се обезбеди современа и квалитетна здравствена заштита. Во Република Македонија…


 
 

Објавено: 12/11/2015

Законска рамка на правото на заштита на изворот на информации

Слободата на новинарството во голема мера зависи од слободниот протек на информации од медиумите до граѓаните, но и од протекот на информации од граѓаните до медиумите. Заштитата на изворот на информации е неопходна за да…


 
 

Објавено: 13/10/2015

Право на судска заштита на авторското право и сродните права

Авторското право и сродните права уживаат кривична, граѓанска и прекршочна заштита согласно прописите кои ја уредуваат правната материја за која се бара заштита (кривична, граѓанска или прекршочна). Заштитата на авторското право и сродните права ја вклучува и заштитата на…


 
 

Објавено: 03/09/2015

Законски обврски за чување домашен миленик и глоби за нивно непочитување

Во секој можен случај и под секакви околности, секој треба да дејствува на хуман и грижлив начин кон животните. Сместувањето на животните треба да биде на начин со кој ќе се избегне штетното влијание на надворешните фактори од…


 
 

Објавено: 01/09/2015

Вашите права и обврски кога склучувате договор за закуп на стан

Сопственик на стан може да го дава станот под закуп со склучување на договор за закуп. Освен целиот стан постои можност сопственикот да  даде под закуп дел од сопствениот стан во кој и живее, при што е…


 
 

Објавено: 20/08/2015

Вашите права и обврски при организирано патување

Согласно Законот за облигационите односи со договорот за организирање на патување се обврзува организаторот на патувањето да му прибави на патникот збир на услуги кои се состојат од превоз, престој и други услуги што се врзани…


Партнери на Правдико