Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 21/01/2015

Правото на штрајк како уставно загарантирано право

Правото на штрајк претставува уставно загарантирано демократско право, кое работникот го остварува преку организиран прекин на работата, заради остварување на своите права и интереси од работен однос. Правото на штрајк е утврдено со Уставот на РМ, Законот за работни односи,…


 
 

Објавено: 19/01/2015

На што треба да внимавате кога јавно ветувате награда

Со јавен оглас стореното ветување награда на оној што ќе изврши опре­де­лено дејствие, ќе постигне некој успех, ќе се најде во определена ситуација или, ако ветувањето е сторено под некој друг услов, го обврзува ветувачот…


 
 

Објавено: 16/01/2015

Вашите права кога ќе изгубите или пронајдете предмет

Сте се прашувале ли некогаш кои законски правила важат во случај на изгубен или пронајден предмет? Во Законот за сопственост и други стварни права, се пропишуваат правилата за тоа како се постапува кога некој предмет…


 
 

Објавено: 25/12/2014

Правна заштита на правото на еднаков третман на жените и мажите

Воспоставувањето на еднакви можности е грижа на целото општество, односно на сите субјекти во јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување на пречките и создавање услови за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите.


 
 

Објавено: 23/12/2014

Приговор во случај на неправилности при извршување

Согласно Законот за извршување, извршувањето го спроведува надлежен извршител по претходно поднесено барање од страна на доверител, а врз основа на извршна исправа, односно: – извршна судска одлука (пресуда, решение, платен и друг налог на…


 
 

Објавено: 17/12/2014

Фискализација – права на потрошувачите

Како купувач на доброто, односно корисник на услугата побарајте фискална сметка во моментот на предавање и плаќање на доброто, односно на извршување и плаќање на услугата. Фискалната сметка претставува потврда дека сте купиле, односно дека сте ја…


 
 

Објавено: 10/12/2014

За кои објекти се издава сертификат за енергетска ефикасност

Сертификат за енергетски карактеристики на зграда е документ кој ги содржи податоците за енергетските карактеристики на зградата или градежната единица, пресметани на пропишан начин. Сертификатите за енергетски карактеристики на зградите ги издаваат трговци поединци или…


 
 

Објавено: 29/10/2014

Поим и карактеристики на договорот за ортаклак

Со договорот за ортаклак две или повеќе лица ортаци заемно се обврзуваат да го здружат својот имот и труд или дел од имотот и труд, заради заедничко остварување имотна корист и поделба на таа корист…


 
 

Објавено: 23/10/2014

Цесијата како договорно отстапување на побарување

Доверителот може со договор склучен со трет да го пренесе врз него своето побарување, освен она чие пренесување е забрането со закон или кое е врзано за личноста на доверителот, или кое според својата природа…


 
 

Објавено: 17/10/2014

Постапка за заштита на уставните и законските права на граѓаните пред народниот правобранител

Народниот правобранител е орган на Република Македонија чија надлежност е заштита на уставните и законските права на граѓаните и на сите други лица во ситуации кога истите им се повредени со акти, дејствија и пропуштања…


Партнери на Правдико