Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 29/07/2015

Услови и постапка за посвојување на малолетно дете

Со посвојувањето се создаваат односи какви што настануваат со раѓањето (потполно посвојување) или само односи што постојат меѓу родители и деца (непотполно посвојување). Каков однос ќе се создаде со посвојувањето зависи од волјата на посвоителот, на…


 
 

Објавено: 31/03/2015

Постапка за промена на личното име

Личното име е лично право на граѓанинот. Граѓанинот се служи со личното име, што му е запишано во матичната книга на родените и се состои од име и презиме, а самото име или презиме може да…


 
 

Објавено: 26/03/2015

Кои форми на тестамент постојат во македонското законодавство?

Според Законот за наследување на РМ полноважен е оној тестамент кој е составен во форма утврдена во закон и под условите предвидени со закон.Следствено на ова формата е доста важен елемент за еден тестамент да…


 
 

Објавено: 05/03/2015

Постапка за делба на заеднички предмет или имот

Како една од вонпарничните постапки предвидени во Законот за вонпарнична постапка, во делот на утредување на имотните односи, регулирана е постапјата за делба на заеднички предмет или имот. Во постапката за делба на заеднички предмети или…


 
 

Објавено: 24/02/2015

Во кои случаи може да се бара одземање на деловната способност

Полнолетството се стекнува со наполнување 18 години од животот, кога полнолетното лице се здобива со деловна способност(општа) . Според законот лицето кое се стекнало со деловна способност, е способно со свои изјави на волја да…


 
 

Објавено: 21/01/2015

Правото на штрајк како уставно загарантирано право

Правото на штрајк претставува уставно загарантирано демократско право, кое работникот го остварува преку организиран прекин на работата, заради остварување на своите права и интереси од работен однос. Правото на штрајк е утврдено со Уставот на РМ, Законот за работни односи,…


 
 

Објавено: 19/01/2015

На што треба да внимавате кога јавно ветувате награда

Со јавен оглас стореното ветување награда на оној што ќе изврши опре­де­лено дејствие, ќе постигне некој успех, ќе се најде во определена ситуација или, ако ветувањето е сторено под некој друг услов, го обврзува ветувачот…


 
 

Објавено: 16/01/2015

Вашите права кога ќе изгубите или пронајдете предмет

Сте се прашувале ли некогаш кои законски правила важат во случај на изгубен или пронајден предмет? Во Законот за сопственост и други стварни права, се пропишуваат правилата за тоа како се постапува кога некој предмет…


 
 

Објавено: 25/12/2014

Правна заштита на правото на еднаков третман на жените и мажите

Воспоставувањето на еднакви можности е грижа на целото општество, односно на сите субјекти во јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување на пречките и создавање услови за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите.


 
 

Објавено: 23/12/2014

Приговор во случај на неправилности при извршување

Согласно Законот за извршување, извршувањето го спроведува надлежен извршител по претходно поднесено барање од страна на доверител, а врз основа на извршна исправа, односно: – извршна судска одлука (пресуда, решение, платен и друг налог на…


Партнери на Правдико