Правдико

Управно право / Правосудство

 
 

Објавено: 20/11/2013

Кои се надлежностите на Управниот суд

Управниот суд, заради обезбедување судска заштита на правата и правните интереси на физичките и правните лица и заради обезбедување на законитоста, во управни спорови одлучува за законитоста на актите на органите на државната управа, Владата,…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Постапка за давање и примање донации/спонзорства

Договор за донација/спонзорство Давателот и примателот на донацијата и спонзорството склучуваат договор во писмена форма, согласно Законот за облигациони односи, чиј предмет мора да биде остварување на јавен интерес. Решение за потврдување на јавниот интерес на донацијата/спонзорството…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Постапка за експропријација

1.Постапката за експропријација е единствената двострана контрадикторна управна постапка, во која странките се рамноправни. 2.Тоа е постапка за која мора да се одржи јавна усна расправа и на која како учесници во постапката мора да…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Колку би ве чинеле трошоците за издавање на одобрение за градба

Во постапките за издавање одобренија за градење, трошоците можат да се поделат во неколку групи: 1) АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ за постапката водена во локалната самоуправа (општината); 2) НЕАДМИНИСТРАТИВНИ (ДРУГИ) ТРОШОЦИ поврзани со постапката водена во локалната самоуправа; 3) Административни трошоци поврзани со издавање…


Партнери на Правдико