Правдико

Управно право / Правосудство

 
 

Објавено: 08/12/2015

Кои личности имаат право на обезбедување од страна на МВР

Врз основа на член 127 од Законот за полиција, во март 2014 Владата на Република Македонија, донесе уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување. Со таа уредба се…


 
 

Објавено: 03/12/2015

Постапка за доделување на статус на возило со историска вредност (олдтајмер)

Физичко или правно лице кое сака да регистрира, односно да започне да употребува возило со историска вредност, до правното лице за технички преглед поднесува барање за доделување на статус за возило со историска вредност (олдтајмер). По извршена идентификација на…


 
 

Објавено: 27/10/2015

Кои се овластувањата на Државниот пазарен инспекторат

Работите на пазарната инспекција ги врши Државниот пазарен инспекторат како орган во состав на министерството надлежно за работите од областа на економијата. Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и прописите донесени врз основа на закон во работењето на…


 
 

Објавено: 22/10/2015

Кои надлежности ги има Советот на јавни обвинители на РМ

Советот на јавните обвинители  на  Република  Македонија е  самостоен орган  кој  ја  обезбедува  и гарантира  самостојноста  на  јавните обвинители во извршување на нивната функција. Во Советот строго се забранува политичко организирање и дејствување како и остварување на…


 
 

Објавено: 22/10/2015

Упатства за добивање овластување за регистрационен агент – адвокат / адвокатско друштво

Регистрационен агент  е трговец поединец или трговско друштво кое е регистрирано за вршење на сметководствена дејност, адвокат и адвокатско друштво кои имаат овластување за поднесување пријава за упис преку Системот за е-регистрација. За добивање на…


 
 

Објавено: 29/09/2015

Постапка за регистрација на моторно возило

За да може моторно возило да учества во сообраќајот на патиштата, задолжително  треба да регистрирано, да биде означено со налепница за извршена регистрација, и да биде означено со пропишани регистарски таблици.  Регистрација  на  возилата  се  врши  со  впишување  на …


 
 

Објавено: 22/09/2015

Постапка на давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на РМ

На градежно земјиште сопственост на Република Македонија може да се заснова право на краткотраен закуп во корист на домашни и странски физички и правни лица, согласно со одредбите од овој закон, кој може да трае најмногу до пет…


 
 

Објавено: 18/09/2015

Постапка за добивање право на азил во Република Македонија

Категории баратели на азил: Правото на азил според Законот за азил и привремена заштита може да им се додели само на следниве две категории бегалци: -Признаен бегалец и -Лице под супсидијарна заштита   Признаен бегалец…


 
 

Објавено: 14/09/2015

Право на користење непрофитен стан под закуп

Непрофитен стан е станбена единица која ги задоволува стандардите за минимално, односно соодветно домување во сопственост на државата, општината, градот Скопје или друга непрофитна станбена организација, наменет за домување исклучиво на лица во социјален ризик. Право на непрофитен стан…


 
 

Објавено: 10/09/2015

Основање и регистрација на здружение на граѓани

Правото на слободно здружување се остварува преку здружување во здруженија, фондации, сојузи и организациони облици на странски организации за остварување на нивните цели, дејности и заштита на права, интереси и уверувања во согласност со Уставот и закон. Забрането е  основање…


Партнери на Правдико