Правдико

Управно право / Правосудство

 
 

Објавено: 07/09/2015

Постапка за регистрација на заедница на сосптвеници во стамбените згради

Управувањето со станбените згради претставува следење и спроведување на одлуките донесени од собирот на сопствениците на посебните делови во зградата, застапување во правниот промет и во постапките пред надлежните органи со цел  за  функционирање,  одржување  и зачувување на…


 
 

Објавено: 31/08/2015

Кои се надлежностите на Управата за безбедност и контраразузнавање (УБК)

Управа за безбедност и контраразузнавање е орган во состав на Министерството кој ги врши внатрешните работи поврзани со безбедноста и контраразузнавањето. Внатрешната организациска поставеност на Управата за безбедност и контраразузнавање , се заснова на линиски…


 
 

Објавено: 24/07/2015

Кои права ги ужива претседателот по престанокот на мандатот

Согласно Законот  за  правата  на  претседателот  на  Република  Македонија  и неговото семејство по престанување на функцијата, Претседателот на Република Македонија и неговото семејство стекнуваат права по престанокот на мандатот за кој е избран.      …


 
 

Објавено: 20/07/2015

Кои одликувања и признанија може да ги додели претседателот на РМ

Одликувањата и признанијата на Република Македонија се симболи на признание што се доделуваат за работи и дела што заслужуваат општо признание, пожртвуваност и истакнување за време на мир или војна.Одликувањата и признанијата на Република Македонија…


 
 

Објавено: 04/07/2015

Упатства за електронско пријавување на престојувалиште

Согласно одредбите од Законот за странци, правните и физичките лица кои им даваат услуги на сместување на странците со наплата се должни да го пријават престојот на странецот на Министерството за внатрешни работи во рок…


 
 

Објавено: 16/06/2015

Потребни услови за издавање сертификат за туристички водич

Туристички водич е лице кое на домашните и странските посетители во Република Македонија им ги презентира природните и антропогените туристички атрактивности, историјата на земјата и културно-историските споменици, уметнички дела, етнографски и други атрактивности, историски настани,…


 
 

Објавено: 19/05/2015

Во кои случаи граѓаните се ослободуваат од судска такса

Плаќањето на судските такси, за дејствија пред судовите во Република Македонија и Таксената тарифа се уредени во Законот за судски такси. Таксите пропишани со овој закон е должно да ги плати лицето по чиј предлог…


 
 

Објавено: 14/05/2015

Кои поштенски пратки се ослободени од увозни давачки и ДДВ

Постапката на царинење на поштенските пратки се спроведува согласно одредбите на Царинскиот закон како и со прифатените меѓународните поштенски прописи. Сите поштенски пратки кои се предмет на меѓународниот поштенски сообраќај подлежат на мерките на царински надзор…


 
 

Објавено: 13/05/2015

Собирот на граѓани како облик за непосредно изјаснување на граѓаните за прашања од локално значење

Собирот на граѓани е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во одлучувањето за прашања од локално значење за општините, градот Скопје и општините во градот Скопје   и од значење за месната самоуправа за која се…


 
 

Објавено: 04/05/2015

Кои возила можат да се ослободат од плаќање патарина

Според  Законот за јавни патишта плаќање на надоместок за употреба на пат (патарина) може да се воведе за употреба на автопат, експресен пат, магистрален пат или нивен дел  употреба на мост, вијадукт или тунел, изграден…


Партнери на Правдико