Правдико

Стручни Статии

 
 

Објавено: 30/03/2017

Сексуален криминалитет

Покрај  тенденцијата на кривичното право да се повлекува од инкриминации што навлегуваат во интимната сфера на човековото опстојување, како што биле казнувањето на хомесексуалноста, промискуитетот кои во минатото биле ригорозно санкционирани. А денес се: силувањето,…


 
 

Објавено: 11/01/2017

Феноменологија на семејното насилство

Семејното насилство претставува комплексен и сложен проблем со кој се соочуваат сите држави во светот без исклучок. Сложеноста и комплексноста на оваа појава се појавува како резултат на штетните и огромни последици кои се предизвикуваат…


 
 

Објавено: 06/01/2017

Сајбер тероризмот како закана кон безбедноста на државата

Огромните достигнувања и развојот на врвната технологија, софистицираните компјутерски системи го отворија новиот „сајбер простор“, кој постојано ги уништува старите традиционални форми на организација, однесување и верување. Сајбер информациите доведоа до сајбер револуција и до…


 
 

Објавено: 09/12/2016

Заштитениот сведок во македонското казнено право

Организираниот криминал како општествено негативен феномен со сите свои појавни облици, комплексност и софистицираност од секогаш претставувал сериозен проблем кој на непосреден начин влијае на развојниот тек на односите и ги поткопува темелните вредности на…


 
 

Објавено: 25/11/2016

Tеоретски аспекти на насилството – агресијата

Агресијата претставува заеднички дел од социјалниот живот на човекот и во одредена мерка го одредува насилничкото однесување на поединецот. Знаејќи го ова, треба да се обидеме да дадеме соодветна дефиниција на агресијата како појава која…


 
 

Објавено: 19/11/2016

Семејно насилство

Семејното насилство е едно од преовладувачките криминални поведенија во повеќе општества и носи со себе разорувачки последици како по однос на примарната жртва, жената, така и во однос на секундарната жртва децата. Во повеќето земји…


 
 

Објавено: 23/09/2016

Заштита на работниците во Република Македонија од мобинг

Насилството и вознемирувањето на работното место претставуваат појави кои сериозно ги загрозуваат работниците насекаде во светот. Без разлика на неговите феноменолошки облици, дали се работи за психичко вознемирување, за сексуално злоупотребување или конкретно физичко насилство,…


 
 

Објавено: 06/09/2016

Кривични дела против државата

Кривичните дела против државата односно: тероризмот, саботажата, диверзијата и шпионажата, претставуваат незаконско користење на сила, насилство и разменување на информации од страна на поединци или групи кои имаат директна врска со странските сили или пак, чии активности ги…


 
 

Објавено: 07/08/2016

Казнените дела против половата слобода и реформата на казненото законодавство од 2014 година

Половата слобода, во најширока смисла на зборот, подразбира апсолутна слобода на индивидуата при одлучувањето за стапување, односно нестапување во точно определен полов однос. Со други зборови, волевата согласност на индивидуата е единствен услов за постоење…


 
 

Објавено: 03/08/2016

Кривично-правен аспект на криумчарење мигранти во Република Македонија

Во последниве неколку години во светски рамки, па и во Република Македонија е актуелна темата со мигрантите, кои во се поголем број мигрираат од различни држави во светот најчесто поради војните кои се зафатени во…


Партнери на Правдико