Правдико

Правдико Информатор

СЕМИНАР: Новини во приватизацијата на градежното земјиште во државна сопственост и анализа на Законот за вонсудско спогодување ||| Изменета верзија на правилникот за начинот на одмерување на казните ||| Работилница „Меѓународна соработка во граѓански и трговски спорови“ ||| СОВЕТУВАЊЕ на тeмa “Рaбoтa на судските службеници согласно Судски деловник, Службен весник 66/2013“ ||| Пријавете се за тркалезна маса на тема "Кривични дела поврзани со хартии од вредност" ||| Пријавете се за напредна обука за новиот ЗКП посебни постапки - модул 4 ||| Основна обука за новиот ЗКП во соработка со Американската адвоктска комора ||| Негативно мислење на АКРМ за правилникот за начинот на одмерување на казните ||| Пријавете се за напредна обука за новиот ЗКП главна раправа - модул 3 ||| Мислење на Адвокатската комора за правилникот за начинот за одмерување на казните

Колективни Договори

Колективен договор за вработените од градежната индустријаКолективен договор за вработените од индустријатаКолективен договор за вработените од прехрамбената индустријаКолективен договор за вработените од сообраќајот и врскитеКолективен договор на Управата за јавни приходиКолективен договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправаКолективен договор за општествени организации и здружанија на граѓаниКолективен договор за угостителствотоКолективен договор за вработените од тутунското стопанствоСпогодба за утврдување за најниската основна платаКолективен договор за стопанството на Република МакедонијаКолективен договор за уредување на правата, обврските и одговорностите од работен однос во ПИОМОпшт колективен договор за јавниот секторКолективен договор за шумарствотоКолективен договор за вработените во земјоделство и прехрамбена индустријаКолективен договор за здраствената дејностКолективен договор за социјална заштитаКолективен договор за вработените во хемиската индустријаКолективен договор за кожарската индустријаКолективен договор за комуналната дејостКолективен договор за средно образованиеКолективен договор за основното образованиеKолективен договор за правата и обврските на работниците и работодавачите од работен однос во дејноста згрижување и воспитание на децата и во дејноста одмор и рекреација на децата.

Партнери на Правдико

%d bloggers like this: