Правдико

Правдико Информатор

Колективни Договори

Колективен договор за јавните претпријатија од гранката енергетикаКолективен договор за енергетикаКолективен договор за вработените од градежната индустријаКолективен договор за вработените од индустријатаКолективен договор за вработените од прехрамбената индустријаКолективен договор за вработените од сообраќајот и врскитеКолективен договор на Управата за јавни приходиКолективен договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправаКолективен договор за општествени организации и здружанија на граѓаниКолективен договор за угостителствотоКолективен договор за вработените од тутунското стопанствоСпогодба за утврдување за најниската основна платаКолективен договор за стопанството на Република МакедонијаКолективен договор за уредување на правата, обврските и одговорностите од работен однос во ПИОМОпшт колективен договор за јавниот секторКолективен договор за шумарствотоКолективен договор за вработените во земјоделство и прехрамбена индустријаКолективен договор за здраствената дејностКолективен договор за социјална заштитаКолективен договор за вработените во хемиската индустријаКолективен договор за кожарската индустријаКолективен договор за комуналната дејостКолективен договор за средно образованиеКолективен договор за основното образованиеKолективен договор за правата и обврските на работниците и работодавачите од работен однос во дејноста згрижување и воспитание на децата и во дејноста одмор и рекреација на децата.

Партнери на Правдико