Правдико

Прашај го Правдико

Вашето прашање испратете го на contact@pravdiko.mk  или во приватна порака на фан страната на Facebook

ВАЖНО: Правдико врши бесплатно правно информирање како и упатување каде може да го решите вашиот проблем.  Доколку имате потреба од правна помош  во давање на правни совети, застапување во водење преговори и вршење услуги од областа на деловен протокол, составување на исправи за правни дела,составување на договори за основање,партнерство, соработка и слични акти во врска со основањето или работењето на деловните субјекти, составување на поднесоци во судски и други постапки, застапување на странките пред судовите, државните органи,органите на единиците на локалната самоуправа и други правни и физички лица, одбрана на осомничени и обвинети лица и вршење на други работи на правна помош, Ве молиме да се обратите кај адвокат.

QuestionMarks

 

 

Партнери на Правдико