Правдико | Имаш право да знаеш

Правдико

1684161185456

Образованието е најмоќното оружје кое што можете да го употребите за да го промените светот

Пред 4 години компанијата Кромберг и Шуберт се вклучи во проектот на Дуално  стручно образование, во соработка со СОТУ „Ѓорги Наумов“ од ...

Прочитај повеќе...

Kromber_Schubert-1024x1024

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Специјалист за управување со промени

Отворени работни позиции во КШМК-Бт СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ Officer Change Management The daily responsibilities include but are not limited to: Create time calculations and ...

Прочитај повеќе...

criminal-justice-careers

Издвоено мислење од 2021 година на уставниот судија Костадиновски за Одлуката за преземање на мерка во услови на постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 ...

Прочитај повеќе...

Kromber_Schubert-1024x1024

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Тренер/Обучувач за производство - Практикант

Отворенa работнa позициja во КШМК-Бт ТРЕНЕР/OБУЧУВАЧ ЗА ПРОИЗВОДСТВО - Практикант Production Trainer - Intern Directly reports to the Senior Trainer. Belongs to the HR Department ...

Прочитај повеќе...

strucni statii 2

Сексуалното насилство како еден од видовите на семејно насилство, со посебен акцент на кривичното дело силување

Сексуалното насилство претставува комплексен социолошки, криминолошки, казнено – правен и општествен проблем. Под општиот поим на сексуално насилство се опфатени различни и ...

Прочитај повеќе...

pat

Издвоено мислење од 2021 година на уставниот судија Костадиновски за одредби од Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за Коридор 8 и 10

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. ...

Прочитај повеќе...

Kromber_Schubert-1024x1024

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Тренер/Обучувач за производство

Отворенa работнa позициja во КШМК-Бт ТРЕНЕР/OБУЧУВАЧ ЗА ПРОИЗВОДСТВО Production Trainer Directly reports to the Senior Trainer. Belongs to the HR Department and on a higher ...

Прочитај повеќе...

Screenshot 2023-04-08 214536

Коментар на Законот за класифицирани информации

Со воспоставувањето на законската и институционалната рамка за заштита на класифицираните информации во Република Северна Македонија, се зајакна постојниот систем за заштита ...

Прочитај повеќе...

Screenshot 2023-04-08 201204

Поединечните мерки за извршување на пресудите на ЕСЧП како индивидуализација на извршувањето со посебен осврт на повторувањето на постапките

Мисијата на ОБСЕ во Скопје (во натамошниот текст: „Мисијата“), во рамките на својот програмски мандат за поддршка на државата домаќин за остварување ...

Прочитај повеќе...

Screenshot 2023-04-08 200700

Извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права

Публикацијата „Извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права – механизмот при Советот на Европа и националниот институционален контекст“, претставува прв ...

Прочитај повеќе...

1684161185456

Образованието е најмоќното оружје кое што можете да го употребите за да

1
Kromber_Schubert-1024x1024

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Специјалист за

2
criminal-justice-careers

Издвоено мислење од 2021 година на уставниот судија Костадиновски за Одлуката за

3
Kromber_Schubert-1024x1024

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Тренер/Обучувач за

4
strucni statii 2

Сексуалното насилство како еден од видовите на семејно насилство, со посебен акцент

5
pat

Издвоено мислење од 2021 година на уставниот судија Костадиновски за одредби од

6
Kromber_Schubert-1024x1024

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Тренер/Обучувач за

7
Screenshot 2023-04-08 214536

Коментар на Законот за класифицирани информации

8
Screenshot 2023-04-08 201204

Поединечните мерки за извршување на пресудите на ЕСЧП како индивидуализација на извршувањето

9
Screenshot 2023-04-08 200700

Извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права

10

Граѓанско Право

Збирка на судски одлуки

Збирка на судски одлуки од примената на Законот за сопственост и други стварни права

Збирка на судски одлуки од примената на ЗСДСП содржи 250 извадоци од пресуди, систематизирани според содржината на Законот за сопственост и други стварни права, поделени според глави и наслови, со што се олеснува пребарувањето и…

Информации за определување на офицер за заштита на личните податоци

Агенцијата за заштита на личните податоци, следејќи ја примената на Законот за заштита на личните податоци (ЗЗЛП), согледувајќи ја потребата од појаснување на прашањата поврзани со офицерот за заштита на личните податоци (ОЗЛП), известува за…

Законски правила при возење на електричен тротинет

Согласно Законот за безбеднот на сообраќајот на патиштата „Електричен тротинет“ е возило со најмалку две тркала, кое се движи на електричен погон со помош на електромотор и батерија која се полни со електрична енергија. Со…

Кривично Право

Листа на глоби за сообраќајни прекршоци

Со најновите измени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата од 18.12.2020г., направени се измени и дополнувања со кои дел од глобите се намалени, а се укинуваат и негативните поени. Следува листата на глоби…

Постапка за пријавување кривично дело

Јавниот обвинител и правосудната полиција за сторено кривично дело дознаваат со непосредно забележување, по допрен глас или по примена кривична пријава. Секој може да пријави кривично дело кое се гони по службена должност. Сите државни…

Што треба да знаете доколку сте жртва на кривично дело?

Жртва на кривично дело станувате во случаите ако сте претрпеле штета, вклучувајќи физичка или ментална повреда, емотивно страдање, материјална загуба или друга повреда или загрозување на Вашите права и интереси како последица на стореното кривично…

Работни односи / Социјална заштита

Постапка за еднократна парична помош за новороденче

Еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејство за прво и второ новородено дете, согласно измените на Законот за заштита на децата објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19 на ден…

Право на паричен надоместок во случај на невработеност

( Обновено 24.03.2020) Секој работник додека е во работен однос, задолжително е осигуран во случај на невработеност. Истота така во случај на невработеност може да се осигуруваат и брачните другари на државјаните на Република Македонија…

Право на социјална сигурност за старите лица

Со Законот за социјална сигурност за старите лица се уредува социјалната сигурност за старите лица, условите и постапката за остварување и финансирањето на правото на социјална сигурност за старите лица. Услови за стекнување на право…

Управно право / Правосудство

Што значи прогласување на вонредна состојба во државата според Уставот

Согласно чл.125 од Уставот на Република С.Македонија, вонредна состојба настанува кога ќе настанат големи природни непогоди или епидемии. Постоењето на вонредна состојба на територијата на Република С. Македонија или нејзин дел го утврдува Собранието по…

Услови и начин на полагање на правосудниот испит согласно новиот закон

Со објавувањето на новиот Закон за правосудниот испит се менува начинот на полагање, кој ќе започне со примена од 1-ви јануари 2020 година. Што предвидува новиот Закон за правосудниот испит? Испитот се полага заради проверка…

Уставно-судска контрола над управните прописи

Автор: Доц.д-р Блертон Синани Извор: Правен дијалог бр.19 – јуни 2019 Надзорот на уставноста на законот, односно надзорот на уставноста и законитоста на другите правни прописи на државните тела, претставува една од најважните функции во…

Трговско право / Стопанство

Постапка за извоз на домашна стока надвор од Република Македонија

Со постапката на извоз, царинскиот орган одобрува домашна стока да се изнесе од царинското подрачје. Извозот вклучува примена на формалности за извоз и изнесување, мерки на трговската политика, и ако е пропишано, плаќање на извозни…

Арбитражата и примената на членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите права

Автор: м-р Нена Николовска Извор: Правен дијалог бр. 17 – март 2018 Правото на фер и правично судење како едно од основните човекови права ужива заштита во домашното и меѓународното право. Во членот 6 од Европската…

Како треба да изгледа и што се треба да содржи вашата професионална фактура?

Често се случува да се направи превид и да се занемари изгледот и содржината на една фактура. Фактурата како основен документ во бизнис кореспондецијата ја одредува успешноста на Вашиот бизнис и од неа зависи дали…

ЕУ / Меѓународно право

Копенхагенската декларација и претстојните предизвици за европскиот суд за човекови права

Автор:Д-р Весна Стефановска Извор: Правен дијалог бр.19 – јуни 2019 Во многу прилики беше истакнато дека Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) се смета за заштитник на правните доктрини поврзани со основните и неприкосновени човекови…

Насилство врз децата во сајбер-просторот – осврт на меѓународната правна рамка

Автор: М-р. Васка Бојаџи Извор: Правен дијалог бр.15, Институт за човекови права Насилството врз децата е сеприсутен феномен кој не познава политички, културни, економски и технолошки граници. Како резултат на забрзаниот развој на информатичките и комуникациските…

Обврски на земјите членки на Шенгенскиот договор

Слободното движење на луѓето претставува основно право кое што Европската Унија им го гарантира на своите граѓани. Ова право го овластува секој граѓанин да патува, работи и живее во која било земја членка на ЕУ…

Вести

Партнери на Правдико