Базата на закони е ажурирана со 26 прописи | Правдико

Правдико

   

Базата на закони е ажурирана со 26 прописи

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Базата на закони е ажурирана со следните прописи:

– Закон за надворешни работи 22-06-2015 (пречистен текст)

– Закон за дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост 12-06-2015

– Закон за дополнување на Законот за Централен регистар 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистaр и регистар на други правни лица 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка 12-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 12-06-2015

– Закон за дополнување на Законот за агенциите за привремени вработувања 15-06-2015

– Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување 15-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 15-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 15-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование 15-06-2015

– Закон за изменување и дополнување на Законот за стечај 15-06-2015

– Закон за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование 15-06-2015

– Закон за изменување на Законот за високото образование 15-06-2015

– Закон за изменување на Законот за градежно земјиште 15-06-2015

– Закон за изменување на Законот за договорен залог 15-06-2015

– Закон за изменување на Законот за извршување на санкциите 15-06-2015

– Закон за изменување на Законот за судска служба 15-06-2015

Партнери на Правдико