Информатор | Правдико

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 21/03/2023

Издвоено мислење на уставниот судија Костадиновски за одредби од Законот за урбанистичко планирање

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.202/2019 и 256/2020), по гласањето против…


 
 

Објавено: 20/02/2023

Издвоено мислење на уставните судии Дарко Костадиновски и Осман Кадриу за одредби од Законот за високото образование

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019), а во врска со Решението…


 
 

Објавено: 20/02/2023

Во подготовка е изготвување на нов Закон за државнта ревизија

Постојниот Закон за државната ревизија во голема мера е усогласен со стандардите на Меѓународната организација на врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ). Во насока на дополнително усогласување, а со цел да се обезбеди подобрување на функцијата на…


 
 

Објавено: 12/02/2023

Издвоено мислење на уставните судии Дарко Костадиновски и Осман Кадриу за одредби од Деловникот за работа на Владата на РМ

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.202/2019 и 256/2020), по гласањето против…


 
 

Објавено: 12/02/2023

Во тек е процес на изготвување на Закон за медицински сестри и акушерки

Министерството за здравство започна процес на изготвување на Закон за медицински сестри и акушерки. Целта на овој закон е да се уредуваат условите на вршење на здравствената дејност на медицинските сестри и акушерките, условите и…


 
 

Објавено: 06/02/2023

Списоците на корисници на финансиска поддршка објавени на веб страната на Министерството за труд и социјална политика

Министерството за труд и социјална политика ги известува граѓаните, дека согласно Законот за финансиска подршка на ранливи категории граѓани за справување со енергетската криза, списоците на корисници на финансиска поддршка согласно овој закон се објавени…


 
 

Објавено: 03/02/2023

Врховен суд: Правно мислење за извршување на парично побарување спрема РСМ и нејзините органи

Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 68 од Судскиот деловник („Службен весник на РМ“ бр. 66/2013 и 114/2014) и член 33 од Деловникот за работа на…


 
 

Објавено: 03/02/2023

Издвоено мислење на уставниот судија Костадиновски за одредби од Законот за административни службеници

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.202/2019 и 256/2020), по гласањето против…


 
 

Објавено: 30/01/2023

Издвоено мислење на уставниот судија Костадиновски за одредби од Законот за плата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.202/2019 и 256/2020), по гласањето за…


 
 

Објавено: 25/01/2023

Се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата до 27 јануари 2023 година

Со оглед на ограничените човечки ресурси кај сметководителите и отежнатото поднесување на даночните пријави преку системот е-Даноци, УЈП ги известува даночните обврзници и сметководителите, дека поднесувањето на пријави ДДВ-04 се продолжува согласно Законот за даночна постапка….


Партнери на Правдико