Информатор | Правдико

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 14/10/2021

10 брзи чекори за усогласување со Законот за заштита на личните податоци

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, подготви Информатор на тема „10 БРЗИ ЧЕКОРИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА…


 
 

Објавено: 28/09/2021

Пописот влегува во завршна фаза

Во последните три дена од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, пописните активности на терен се одвиваат непречено и во одредени пописни реони со зголемен интензитет. Помалите пописни реони  низ државата…


 
 

Објавено: 27/09/2021

Информации за определување на офицер за заштита на личните податоци

Агенцијата за заштита на личните податоци, следејќи ја примената на Законот за заштита на личните податоци (ЗЗЛП), согледувајќи ја потребата од појаснување на прашањата поврзани со офицерот за заштита на личните податоци (ОЗЛП), известува за…


 
 

Објавено: 15/09/2021

Предложени измени во Изборниот законик

Предложените измени на Изборниот законик произлегуваат од последниот извештај на ОБСЕ-ОДХИР од предвремените парламентарни избори 2020 година кои се однесуваат на одредбите на постојниот Изборен законик. Овие предложени измени и дополнувања се резултат на отворената…


 
 

Објавено: 15/09/2021

Во подготовка е нов Закон за ревизија

Со донесувањето на Законот за ревизија во 2010 година во голема мера се изврши усогласување со Директивата 2006/43/ЕЗ за законска ревизија на годишни и консолидирани сметки. Во меѓувреме во 2014 година се донесоа Директивата 2014/56/ЕУ…


 
 

Објавено: 13/09/2021

Предложени измени во Законот за облигациони односи

Со Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“, број 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009) се уредуваат основите на облигационите односи, договорните и други облигациони односи во прометот на стоки и услуги….


 
 

Објавено: 13/09/2021

Предложени измени во Законот за јавните набавки

Со Законот за јавните набавки се уредува системот на спроведување на јавните набавки во Република Северна Македонија. Јавните набавки ги спроведуваат институциите и државните органи за задоволување на потребите за секојдневно работење. Министерството за одбрана,…


 
 

Објавено: 06/09/2021

Што содржи Предлог законот за адвокатура

Адвокатурата е уставно загарантирана категорија и има важна улога во секое демократско општество, но и централна улога во правосудниот систем. Таа е дефинирана во членот 58 од Уставот на Република Северна Македонија како самостојна и…


 
 

Објавено: 06/09/2021

Што предвидува новиот Предлог Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета е донесен во 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/2012 од 14 ноември 2012 година, во од 22 ноември 2012 година), со што клеветата и…


 
 

Објавено: 06/09/2021

Предложени измени во Кривичниот законик

Изминатиов период на меѓународен план беа донесени повеќе инструменти кон кои има пристапено и Република Северна Македонија. Исто така, во рамките на Европската унија беа донесени директиви кои би требало да се транспонираат во нашето…


Партнери на Правдико