Информатор | Правдико

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 21/01/2022

Постапка за издавање на уверенија за состојба на даноци, придонеси и други јавни приходи и давачки

Управата за јавни приходи издава уверенија за состојба на платени, односно неплатени даноци, придонеси и други јавни приходи и давачки, со цел да послужат како доказ за утврдување на фактичката состојба врз основа на која…


 
 

Објавено: 13/01/2022

Во подготовка измени и дополнувања на Законот за нотаријатот

Потреба од подобрување на законските одредби и доуредување на прашањата кои создааваа проблеми во примената на законот пред се во делот на одредбите за издавање на решение за нотарски платен налог, предавање на архивата на…


 
 

Објавено: 03/01/2022

Во подготовка е Закон за заштита на културното наследство

Законот за заштита на културното наследство, донесен во 2004 година, содржи солидни правни основи за заштита на културното наследство усогласени со меѓународните документи и стандарди, но во примената покажа низа слабости кои негативно влијаат на…


 
 

Објавено: 22/12/2021

25 декември неработен ден за граѓаните од католичка вероисповед

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ  („Службен весник  на  РМ„ бр.21/98 и 18/07), 25 декември 2021 година (сабота), првиот ден на Божик е неработен ден за…


 
 

Објавено: 22/12/2021

Информации за склучување на договор за користење на „Е-КАТ ШАЛТЕР“ апликацијата

За потребите на надворешните корисници, АКН обезбеди веб-апликација „е-кат шалтер“ со која можат да се пребаруваат и да се издаваат податоци од геодетско-катастарскиот информациски систем на Агенцијата за катастар на недвижности. За пристап до апликацијата „е-кат шалтер“,…


 
 

Објавено: 17/12/2021

Предложени измени во Законот за социјалната заштита

Со Стратегијата за реформа на јавната администрација (2018-2022 година), заснована на начелото на дигитализација, кое подразбира давање на квалитетни, брзи и лесно достапни услуги, засновани на модерни технологии и нивно иновативно користење преку постојано техничко…


 
 

Објавено: 07/12/2021

Предложени измени во Законот за основното образование

Со Законот за основното образование се  уредува воспитно-образовниот процес кој се остварува во основните училишта, како и дејноста на основното образование како дел од единствениот воспитно-образовен систем. Законот за основното образование е донесен во 2019…


 
 

Објавено: 07/12/2021

Предложени измени во Законот за здравствената заштита

Со Законот за здравствената заштита се уредуваат прашањата кои се однесуваат на системот и организацијата на здравствената заштита и вршењето на здравствената дејност, загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата во обезбедувањето на…


 
 

Објавено: 02/12/2021

Се подготвува Закон за задолжително осигурување во земјоделството

Република Северна Македонија почна да развива инструмент за поддршка на осигурувањето во земјоделството во 2008 година преку програмите за директна финансиска поддршка. Во изминатиот период штетите кои настана во земјоделството, а се предизвикани од временски…


 
 

Објавено: 03/11/2021

Постапка за издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија на нерезидент

Управата за јавни приходи издава Потврда за платен данок во Република Северна Македонија на нерезидент: за пресметан, задржан и платен данок на личен доход (данок по одбивка) на доходот на ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ – НЕРЕЗИДЕНТ остварен во Република…


Партнери на Правдико