Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 18/09/2020

Прирачник за практиката на Европскиот суд за човекови права за заштита од дискриминација

По донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација во 2010 година1 и подоцна на новиот во 2019 година (во понатамошниот текст: ЗСЗД), се наметна потребата од создавање правна практика пред домашните механизми за…


 
 

Објавено: 17/09/2020

Мој труд – мои права : прирачник за работници и работнички

Овој прирачник е подготвен во рамките на проектот ,,Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Северна Македонија” финансиран од Фондот за добро владеење на Велика Британија, со поддршка на Британската…


 
 

Објавено: 16/09/2020

Избрани сентенци од практиката на Основниот кривичен суд Скопје 2013 – 2019

Правната сигурност како едно од основните начела на нашиот правен систем, својата практична реализација ја има во воедначеното постапување на судовите при примената на позитивните законски прописи. Судската практика не претставува формален извор на правото,…


 
 

Објавено: 16/09/2020

Насоки за примена на начелото за неказнување на жртвата на трговија со луѓе и трговија со дете

Оваа публикација е наменета да им помогне на органите за откривање, гонење и пресудување на дела на трговија со луѓе и деца, како и на органите и институциите наделжни за превенција, идентификација, помош и поддршка…


 
 

Објавено: 16/09/2020

Остварување на правата преку бесплатна правна помош: Прирачник за лица со попреченост и нивните семејства

Оваа брошура е подготвена во рамки на проектот „Правно зајакнување во заедницата во процесот на деинституционализација” кој Хелсиншкиот комитет за човекови права, со поддршка на УНИЦЕФ, започна да го спроведува во август 2019 година. Главната…


 
 

Објавено: 16/09/2020

Критериуми за избор на најповолна понуда според Директивите на ЕУ за јавни набавки

Доделувањето на договорите за јавни набавки од страна или во име на органите на земјитечленки мора да биде во согласност со начелата од Договорот за функционирањето на Европската унија (ДФЕУ), а особено слободното движење на…


 
 

Објавено: 09/09/2020

Кривичен суд: Успешно завршен проектот „Евалуација на стандардите за фер судење и пристап до правдата во судските предмети за семејно насилство и криминал од омраза“

Основниот кривичен суд Скопје и Коалиција на здруженија на граѓани – Сите за правично судење успешно го завршија проектот „Евалуација на стандардите за фер судење и пристап до правдата во судските предмети за семејно насилство…


 
 

Објавено: 04/09/2020

Појаснување за мерката за ослободување на родители на малолетно дете до 10 години, кои се вработени лица во време на Ковид-19

На  почеток на корона кризата или поточно 10 март Владата на предлог на Комисијата за заразни болести при МЗ  донесе заклучок со кој, вработените лица кои имаат малолетно дете со навршена возраст до 10 години…


 
 

Објавено: 04/09/2020

Kурс: „Вовед во Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за човекови права“

Адвокатската комора на Република Северна Македонија ја продолжува својата успешна соработка со Советот на Европа-ХЕЛП Програма за едукација за човекови права за правни професионалци преку одржување на континуитетот на спроведување на онлајн курсевите подготвени во…


 
 

Објавено: 03/09/2020

Основен суд Битола: Оглас за избор на судии поротници

Врз основа на член 42, 43 и 49 од Законот за судовите („Сл.в. на РМ“ број 58/06.62/06.35/08,150/1084/18 и 198/48 и Сл. весник на РСМ 96/19) ОСНОВЕН СУД БИТОЛА објавува ЈАВЕН ОГЛАС за избор на 20…


Партнери на Правдико