Информатор | Правдико - Part 2

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 09/08/2022

Постапка за еднократна парична помош за новороденче

Еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејство за прво и второ новородено дете, согласно измените на Законот за заштита на децата објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19 на ден…


 
 

Објавено: 08/08/2022

Во подготовка е Закон за меѓународна развојна соработка и хуманитарна помош во странство

Со донесувањето овој закон ќе се усвои една системската рамка за развојна политика и хуманитарна помош, во која ќе можат да се вклучат сите органи на државната управа, државните органи, јавните претпријатија, јавните установи и…


 
 

Објавено: 04/08/2022

Ќе се продолжува рокот за легализација на возила од категориите О1, О2 и L како и за мобилни машини, мотокултиватори, приколки за домување

Со Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2008, 53/11, 123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 161/19, 161/19, 102/20 и 308/20), се…


 
 

Објавено: 27/07/2022

Предложен Закон за установите за средно образование на верските заедници

Тргнувајќи од темелните вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија, во Уставот во делот кој се однесува на граѓанските и политички слободи и права, утврдено е дека граѓаните се еднакви во слободите и правата…


 
 

Објавено: 22/07/2022

УЈП: Прилагодување и ажурирање на апликацијата МОЈ ДДВ

Управата за јавни приходи известува дека се врши прилагодување и ажурирање на апликација МојДДВ. Додека трае ажурирањето и прилагодувањето граѓаните за да ги скенираат фискалните сметки, потребно е во мобилната апликација во делот ,,ПРОФИЛ,, во…


 
 

Објавено: 13/07/2022

Се подготвуваат измени во Законот за централен регистар на население

Постојниот Закон за централен регистар на население како прв закон со ваков опфат и предмет на уредување го регулира права, обврски и одговорности на органите на државната управа и другите правни и физички лица во…


 
 

Објавено: 13/07/2022

Во подготовка е Предлог Закон за лековите

Усогласување со европско законодаврство – Директива бр. 2001/83/ЕЗ на Европскиот Парламент и Советот од 6 ноември 2001 за Кодот на Заедницата за медицински производи за човечка употреба – Регулатива (ЕУ) бр. 536/2014 на Европскиот Парламент…


 
 

Објавено: 07/07/2022

Ќе се изготвува нов Закон за метрологија

Спроведувањето на постојниот Закон за метрологијата покажа одредени слабости и неможност да се постигнат основните цели на законите во поглед на дефинирање на консолидиран, унифициран и разбирлив пристап при спроведувањето на метролошкиот надзор. Следејќи ги…


 
 

Објавено: 26/06/2022

Преку Закон за зоотехника ќе се усогласува сточарството со европските регулативи

Моментално со тековниот Закон за сточарството  се уредуваат условите и начинот на држење на добитокот, одржливото стoчарство, начините на одгледување на добитокот, програмите за одгледување, промената и заштитата на особините на домашните животни, преносот на…


 
 

Објавено: 23/06/2022

Со законски измени до поцелисходно искористување на пасиштата

Со предложените измени и дополнување на Законот за пасиштата се решава статусот на пасиштата како добро од општ интерес за државата, промените во останатите прописи од областа на земјоделството кои имаа влијание врз начинот на…


Партнери на Правдико