Информатор | Правдико - Part 2

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 06/09/2021

Што содржи Предлог законот за адвокатура

Адвокатурата е уставно загарантирана категорија и има важна улога во секое демократско општество, но и централна улога во правосудниот систем. Таа е дефинирана во членот 58 од Уставот на Република Северна Македонија како самостојна и…


 
 

Објавено: 06/09/2021

Што предвидува новиот Предлог Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета е донесен во 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/2012 од 14 ноември 2012 година, во од 22 ноември 2012 година), со што клеветата и…


 
 

Објавено: 06/09/2021

Предложени измени во Кривичниот законик

Изминатиов период на меѓународен план беа донесени повеќе инструменти кон кои има пристапено и Република Северна Македонија. Исто така, во рамките на Европската унија беа донесени директиви кои би требало да се транспонираат во нашето…


 
 

Објавено: 25/08/2021

Насоки за изработка на неопходната документација за технички и организациски мерки при обработката на личните податоци

  Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП), следејќи ја активно примената на Законот за заштита на личните податоци, а по извршената анализа на преземените активности од страна на контролорите и обработувачите во врска со…


 
 

Објавено: 20/08/2021

Од утре почнува увидот во Избирачкиот список за локалните избори

Јавниот увид на Избирачкиот список за локалните изборите што ќе се одржат на 17 октомври ќе започне утре и ќе трае до 9 септември. Тогаш Државната изборна комисија (ДИК) на увид ќе ја стави новата…


 
 

Објавено: 19/08/2021

АКРСМ: Известување во врска со примената на новиот Закон за заштита на лични податоци

На 24 август почнува примената на новиот Закон за заштита на лични податоци објавен во Службен весник бр.42/20 од 16.02.2020 година. Согласно Законот, Агенцијата е должна да ги усогласи сите подзаконски акти предвидени со овој…


 
 

Објавено: 17/08/2021

МЗ ги објави опциите како да покажете дека сте вакцинирани

Министерството за здравство (МЗ) денеска информираше дека на вакцинираните граѓани на располагање им се ставени повеќе опции со кои може лесно да стигнат до документ дека се имунизирани. Веќе од вчера, во угостителски објекти или…


 
 

Објавено: 17/08/2021

Во постапка е изготвување на Закон за зоотехника

Целите на новиот Закон за зоотехника е уредување на сточарството заради обезбедување на квалитетен приплоден материјал, производство на квалитетни производи од анимално потекло, производство и промет на пчелни матици, одгледување на живина за приплод, заштита…


 
 

Објавено: 29/07/2021

Ќе се менува Законот за користење на податоците од јавниот сектор

Согласно досегашната искуство од спроведување на законот, Стратегијата за отворени податоци 2018-2020, управувањето со порталот за отворени податоци и новините кои се воведуваат со ЕУ Директивата за отворени податоци и ре-употреба на информации од јавниот…


 
 

Објавено: 28/07/2021

Предложени измени во Законот за полиција

Со Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), нормaтивно правно се уредуваат полициските работи, организацијата на Полицијата, полициските овластувања и правата и обврските…


Партнери на Правдико