Информатор | Правдико - Part 222

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 03/12/2013

Основна обука за новиот ЗКП во соработка со Американската адвокатска комора

Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора продолжуваат заеднички да организираат основни обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, чија примена започна од 1 декември 2013 година. Како што сте веќе…


 
 

Објавено: 02/12/2013

Предложен Закон за заштита и благосостојба на животните

Со овој Предлог  закон се пропишуваат минималните барања за заштита и благосостојба на животни во однос на нивното одгледување, чување, грижа и сместување, заштита на животните при фармско држење, заштита и благосостојба на животните за…


 
 

Објавено: 01/12/2013

Напредни обуки по форензика за адвокатите

Со задоволство Ве известуваме дека продолжуваме со организација на специјализирани, односно напредни обуки наменети за адвокатите коишто успешно ги завршија основните обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, заеднички организирани од страна на…


 
 

Објавено: 30/11/2013

Укинување на печатот на автошколите за потврда за знаење на кандидатот за возач – Предлог измени

Материјата за безбедност во сообраќајот на патиштата е регулирана со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 54/07, 84/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12), според кој…


 
 

Објавено: 29/11/2013

Електронски систем за закажување на посети во КПД Идризово

Барањето поднесено од страна на Адвокатската комора на Република Македонија, а со цел олеснување на работите со кои се соочуваат адвокатите при секојдневното вршење на адвокатската дејност и тоа конкретно при остварување на правото на…


 
 

Објавено: 27/11/2013

Предложен Закон за трговија на зелените пазари

Причина за донесување на предложениот Закон за трговија на зелените пазари е потребата  да се регулира статусот на лицата кои вршат трговија на зелените пазари, да се дефинираат условите, начинот и постапката за вршење на…


 
 

Објавено: 27/11/2013

Нови предлог измени на Законот за бесплатна правна помош

Со Законот за бесплатна правна помош (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09) се уредуваат правото на бесплатна правна помош, постапката во која се остварува, корисниците, условите и начинот на неговото остварување, давателите на бесплатна…


 
 

Објавено: 19/11/2013

Нови предлог измени во Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште

Со Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.4/2005, 13/2007, 165/2008,   146/2009, 18/2011 и 51/2011), рокот за поднесување на барања за приватизација истече на 31 декмври…


 
 

Објавено: 13/11/2013

Предложен Законот за финансиска дисциплина

Со предложениот Закон за финансиска дисциплина ќе бидат утврдени роковите во кои ќе се подмируваат обврските помеѓу приватните субјекти, но и помеѓу субјектите од приватниот и јавен сектор. Со ова ќе се воспостави законска рамка…


 
 

Објавено: 13/11/2013

Предложен Законот за фитофармација

Со предлог законот за фитофармација се уредува областа на маркетингот на фитофармацевстките производи, нивната употреба, спроведувањето и прибирањето на статистичките податоци за ставените во промет и употребени фитофармацевстки производи, резидуите кои ги оставаат овие производи…


Партнери на Правдико