Информатор | Правдико - Part 224

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 29/11/2013

Електронски систем за закажување на посети во КПД Идризово

Барањето поднесено од страна на Адвокатската комора на Република Македонија, а со цел олеснување на работите со кои се соочуваат адвокатите при секојдневното вршење на адвокатската дејност и тоа конкретно при остварување на правото на…


 
 

Објавено: 27/11/2013

Предложен Закон за трговија на зелените пазари

Причина за донесување на предложениот Закон за трговија на зелените пазари е потребата  да се регулира статусот на лицата кои вршат трговија на зелените пазари, да се дефинираат условите, начинот и постапката за вршење на…


 
 

Објавено: 27/11/2013

Нови предлог измени на Законот за бесплатна правна помош

Со Законот за бесплатна правна помош (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09) се уредуваат правото на бесплатна правна помош, постапката во која се остварува, корисниците, условите и начинот на неговото остварување, давателите на бесплатна…


 
 

Објавено: 19/11/2013

Нови предлог измени во Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште

Со Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.4/2005, 13/2007, 165/2008,   146/2009, 18/2011 и 51/2011), рокот за поднесување на барања за приватизација истече на 31 декмври…


 
 

Објавено: 13/11/2013

Предложен Законот за финансиска дисциплина

Со предложениот Закон за финансиска дисциплина ќе бидат утврдени роковите во кои ќе се подмируваат обврските помеѓу приватните субјекти, но и помеѓу субјектите од приватниот и јавен сектор. Со ова ќе се воспостави законска рамка…


 
 

Објавено: 13/11/2013

Предложен Законот за фитофармација

Со предлог законот за фитофармација се уредува областа на маркетингот на фитофармацевстките производи, нивната употреба, спроведувањето и прибирањето на статистичките податоци за ставените во промет и употребени фитофармацевстки производи, резидуите кои ги оставаат овие производи…


 
 

Објавено: 09/11/2013

Задолжително издавње задолжница на износи поголеми од 300.000 денари – Предлог измени

Согласно сегашното решение во Законот, издавањето на задолжница беше доброволно во сите должничко доверителски односи. Со предложените измени на Законот за задолжница се пропишува дека издавањето на задолжницата во должничко доверителските осноси со кои се…


 
 

Објавено: 07/11/2013

Право на дополнително неплатено родителско отсутсво – предлог измени

Со Законот за работните односи пропишано е правото на  отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство. Согласно член 165, предвидено e дека мајката има право на отсуство во траење од девет месеци, од кои …


 
 

Објавено: 04/11/2013

Клубовите да водат Регистар на членови на навивачката група – Предлог измени на Законот за спортот

Министерството за внатрешни работи во соработка со Агеницјата за млади и спорт изготви Информација со Анализа и предлог заклучоци во однос на спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари и истата ја достави…


Партнери на Правдико