Информатор | Правдико - Part 226

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 13/11/2013

Предложен Законот за фитофармација

Со предлог законот за фитофармација се уредува областа на маркетингот на фитофармацевстките производи, нивната употреба, спроведувањето и прибирањето на статистичките податоци за ставените во промет и употребени фитофармацевстки производи, резидуите кои ги оставаат овие производи…


 
 

Објавено: 09/11/2013

Задолжително издавње задолжница на износи поголеми од 300.000 денари – Предлог измени

Согласно сегашното решение во Законот, издавањето на задолжница беше доброволно во сите должничко доверителски односи. Со предложените измени на Законот за задолжница се пропишува дека издавањето на задолжницата во должничко доверителските осноси со кои се…


 
 

Објавено: 07/11/2013

Право на дополнително неплатено родителско отсутсво – предлог измени

Со Законот за работните односи пропишано е правото на  отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство. Согласно член 165, предвидено e дека мајката има право на отсуство во траење од девет месеци, од кои …


 
 

Објавено: 04/11/2013

Клубовите да водат Регистар на членови на навивачката група – Предлог измени на Законот за спортот

Министерството за внатрешни работи во соработка со Агеницјата за млади и спорт изготви Информација со Анализа и предлог заклучоци во однос на спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари и истата ја достави…


Партнери на Правдико