Информатор | Правдико - Part 3

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 03/05/2022

Oбуки за професионалци за правда за деца

Македонското здружение на млади правници организира три последователни дводневни обуки за професионалци за правда за деца. Каскадните обуки ќе се одржат во хотел „Континентал“ во следниот распоред (прикачени подолу може да ги најдете и агендите за обуките…


 
 

Објавено: 19/04/2022

Oнлајн курс за бизнис и човекови права во соработка со Совет на Европа ХЕЛП програма

Адвокатската комора на Република Северна Македонија ја продолжува својата успешна соработка со Советот на Европа-ХЕЛП Програма за едукација за човекови права за правни професионалци преку одржување на континуитетот на спроведување на онлајн курсевите подготвени во…


 
 

Објавено: 19/04/2022

Адвокатите да достават мислења за нацрт Законот за геодетска дејност и нацрт Законот за премер, катастар на недвижности и регистри

Агенцијата за катастар на недвижности како надлежен орган за запишување на правата на недвижностите  изготви нацрт предлози на: Закон за геодетска дејност, со што се врши издвојување на геодетска дејност, надлежноста и организација на приватниот гоедетски…


 
 

Објавено: 04/04/2022

Во подготвка се измени на Закон за извршување на санкциите

Неусогласеност со други закони и дилеми во упатување на други закони, недостаток на одредби во делот на зајакнување на безбедноста во КПУ и ВПУ опфат на лица чија имотна состојба може да биде предмет на…


 
 

Објавено: 04/04/2022

Во подготовка се измени на Законот за пробација

Усогласување со Законот за извршување на санкциите, измени на законските одредби од формален аспект и од аспект на надлежноста на пробациската служба, определување на улогата и начинот на постапување на пробациската служба во делот на…


 
 

Објавено: 30/03/2022

ДЗС го објави првиот сет на податоци од пописот на населението

Вкупното резидентно население на Република Северна Македонија, на 5 септември 2021 година изнесуваше 1 836 713 жители. Од нив, 50.4 % се жени, а 49.6 % се мажи. Според возрасната структура, најголем процент од населението…


 
 

Објавено: 30/03/2022

Во подготовка се измени на Законот за безбедност на храната

Со Закон за безбедност на храната се изврши транспонирање на релевантните ЕУ акти во националното законодавство со кои се уредува предметната област. Меѓутоа, имајќи ги во предвид последните измени во законодавството на Европската унија се…


 
 

Објавено: 30/03/2022

Во подготовка измени во Законот за ветеринарно здравство

Во постојниот Закон за ветеринарно здравство (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 113/2007, 24/2011, 136/2011, 123/2012, 154/2015 и 53/2016) се јави потребата од негово изменување и дополнување поради усогласување со новите одредби од Законот…


 
 

Објавено: 24/02/2022

Предложен е нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Превенцијата од перење пари и финансирање на тероризам во Република Северна Македонија е регулирана со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (*) („Службен весник на Република Македонија” бр. 120/18 и „Службен весник…


 
 

Објавено: 24/02/2022

Во подготовка се измени во Законот за безбедност на храната за животни

Со предлог – законот за безбедност на храната за животни се усогласува националното законодавство со законодавството на Европската Унија и прецизно се уредуваат основните и посебните барања за храната за животни наменета за исхрана на…


Партнери на Правдико