Информатор | Правдико - Part 4

Правдико

Информатор

 
 

Објавено: 03/05/2022

Сексуална изнуда како дело на корупција: правен и институционален одговор

Сексуална изнуда или сексторција се случува кога на луѓето им се изнудува сексуална услуга во замена за вршење на функцијата што некому му е доверена. Поради тоа што престапниците ја злоупотребуваат својата функција за лична…


 
 

Објавено: 03/05/2022

Прирачник за спречување на изложеноста на непрофитниот сектор на перење пари и финансирање тероризам

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Здружението на граѓани Конект во соработка со Европскиот центар за непрофитно право и Управата за финансиско разузнавање изготвија „Прирачник за спречување на изложеноста на непрофитниот сектор на перење пари и финансирање тероризам“….


 
 

Објавено: 03/05/2022

Прирачник за работнички права

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (понатаму: КСС) е национален синдикат кој здружува 11 грански синдикати од областа на енергетика, рудaрство и индустрија, образование, наука и култура, администрација и државна управа, полиција, одбрана, здравство, станбено-деловни…


 
 

Објавено: 03/05/2022

Во подготовка е донесување на Закон за висока раководна служба

Во законодавството во Република Северна Македонија не постои јасно разграничување меѓу политичкото и професионалното ниво, односно не е јасно дефиниран и утврден опфатот за висока раководна служба (ВРС). Општите услови за именување и разрешување на…


 
 

Објавено: 03/05/2022

Oбуки за професионалци за правда за деца

Македонското здружение на млади правници организира три последователни дводневни обуки за професионалци за правда за деца. Каскадните обуки ќе се одржат во хотел „Континентал“ во следниот распоред (прикачени подолу може да ги најдете и агендите за обуките…


 
 

Објавено: 19/04/2022

Oнлајн курс за бизнис и човекови права во соработка со Совет на Европа ХЕЛП програма

Адвокатската комора на Република Северна Македонија ја продолжува својата успешна соработка со Советот на Европа-ХЕЛП Програма за едукација за човекови права за правни професионалци преку одржување на континуитетот на спроведување на онлајн курсевите подготвени во…


 
 

Објавено: 19/04/2022

Адвокатите да достават мислења за нацрт Законот за геодетска дејност и нацрт Законот за премер, катастар на недвижности и регистри

Агенцијата за катастар на недвижности како надлежен орган за запишување на правата на недвижностите  изготви нацрт предлози на: Закон за геодетска дејност, со што се врши издвојување на геодетска дејност, надлежноста и организација на приватниот гоедетски…


 
 

Објавено: 04/04/2022

Во подготвка се измени на Закон за извршување на санкциите

Неусогласеност со други закони и дилеми во упатување на други закони, недостаток на одредби во делот на зајакнување на безбедноста во КПУ и ВПУ опфат на лица чија имотна состојба може да биде предмет на…


 
 

Објавено: 04/04/2022

Во подготовка се измени на Законот за пробација

Усогласување со Законот за извршување на санкциите, измени на законските одредби од формален аспект и од аспект на надлежноста на пробациската служба, определување на улогата и начинот на постапување на пробациската служба во делот на…


 
 

Објавено: 30/03/2022

ДЗС го објави првиот сет на податоци од пописот на населението

Вкупното резидентно население на Република Северна Македонија, на 5 септември 2021 година изнесуваше 1 836 713 жители. Од нив, 50.4 % се жени, а 49.6 % се мажи. Според возрасната структура, најголем процент од населението…


Партнери на Правдико