ЕУ / Меѓународно право | Правдико - Part 2

Правдико

ЕУ / Меѓународно право

 
 

Објавено: 24/02/2014

Која е улогата на Европскиот Омбудсман

Европскиот Омбудсман ги разгледува поплаките за случаите на лошо или неуспешно административно работење од страна на институциите на ЕУ. Омбудсманот добива и разгледува поплаки од граѓани, лица со престој, бизниси и институции во ЕУ. Што…


 
 

Објавено: 21/02/2014

Како работи Европската комисија

Комисијата е политички независна институција што ги претставува и ги заштитува интересите на Унијата како целина. Во многу области таа е движечката сила во рамките на институционалниот систем на ЕУ: таа предлага закони, политики и…


 
 

Објавено: 18/02/2014

Судот на правдата на Европската унија

Судот на правдата на Европската Унија (Судот) е надлежен да следи дали законите на ЕУ подеднакво се толкуваат и се применуваат во секоја од земјите-членки. Со други зборови, дали законите на ЕУ се идентични за…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Се што ве интересира за постапката пред Европскиот суд за човекови права

Кој може да поднесе жалба пред Судот? Конвенцијата прави разграничување помеѓу два вида на жалба: индивидуална жалба, поднесена од страна на некое лице, група на поединци, компанија или невладина организација, кои што поднесуваат жалбени наводи…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Кој може да биде носител на дипломатски или службен пасош

Дипломатски пасош    е патна исправа која им се  издава на избрани и именувани лица, раководни државни службеници и раководни работници во државни органи, на дипломатско-конзуларни службениици вработени во Министерството за надворешни работи или упатени на…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Што претставува Европскиот економски-социјален совет?

Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК) е советодавен орган на Европската Унија, кој ги вклучува претставниците на различните интересни групи во цивилното општество,да учествуваат  со своите студии, препораки и совети да ја помагаат работата на…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Што работи Европскиот парламент?

Парламентот има три главни улоги: 1. Со Советот ги споделува надлежностите за донесување закони. Фактот што Парламентот е тело директно избрано од народот придонесува за гарантирање на демократскиот легитимитет на европските закони. 2. Парламентот врши демократска супервизија…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Кои се надлежностите на ЕВРОПОЛ ?

Европол (кратенка за Европската полициска агенција) е основан со Договорот од Мастрихт во 1992 година како тело коешто има за цел во рамките на заемната соработка во сферата на правдата и внатрешните работи да развива систем на…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Како се извршуваат одлуките од Европскиот суд за човекови права

Извршувањето на одлуките на Судот се обезбедува со исплата на досудените средства на жалителите како правична отштета и усвојување и преземање на поединечни и општи мерки, заради отстранување на повредата и последиците кои настанале од…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Потребни документи за добивање на македонска виза

            I. за визa тип А, Б и Ц: важечка и призната патна исправа со рок на важност најмалку 3 месеци подолг од планираниот престој на странецот во РМ фотографија…


Партнери на Правдико