Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 22/11/2013

Нешто за Системот за идентификација на земјишни парцели

СИЗП – Системот за идентификација на земјишни парцели е систем со кој се идентификува земјоделското земјиште што тековно се обработува. Системот користи прецизни авионски снимки, на кои е прикажана реалната состојба на земјиштето и неговата употреба. Со…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Право на мирен протест

Едно од основните човекови права e и правото на мирен протест со кое се овозможува субјектите да можат да го изразат сво е то мислење за согласноста со определени дејствија преземени од државата и од институциите во истата….


 
 

Објавено: 22/11/2013

Кои се условите за развод на брак

Законот за семејство предвидува неколку услови кои треба да бидат исполнети за еден брак да престане. Како прва опција која ја дава законот е бракот да се разведе со заемна согласност на брачните другари. Доколку  брачните…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Карактеристики на договорот за заем

Што претставува договорот за заем? Кон склучување на договорот за заем се пристапува кога одредено лице има потреба од користење предмети за одреден временски период. На пример, Зоран Зоранов сака да купи половен автомобил, но му недостасуваат…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Како да остварите Закуп на земјоделско земјиште

Земјоделското земјиште во сопственост на државата може да се даде под закуп (долгорочен и краткорочен) на домашно и странско правно или физичко лице, под услов земјоделството или примарната преработка на земјоделски производи да им е основна…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Дали Ви е повредено правото на заштита на личните податоци

Барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци Доколку сметате дека е повредено Вашето право на заштита на личните податоци, можете да поднесете Барање за утврдување на повреда на правото на заштита…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Повреда на правата од индустриска сопственост

Како и сите други субјективни граѓански права, правата на индустриска сопственост вредат онолку колку што постои и се реализира можноста за нивна заштита. Што ќе рече, ако правата на индустриска сопственост се посматраат од сосема практичен аспект, ќе се…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Заштита на правото на живот

Во структурата на природните, универзални и основни човекови слободи и права, по своето значење, природа и карактеристики, на прво место се издвојува правото на живот. За него се говори како за најзначајно, врвно човеково право, без чијашто…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Купување и давање под концесија на градежно земјиште

КУПУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ Градежното земјиште може да биде во сопственост на Р.Македонија и на домашни физички и правни лица. На правото на сопственост на градежното земјиште и на другите права врз тоа земјиште се…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Дефинирање на нееднаков третман и дискриминаторско однесување

Правната дефиниција на поимот дискриминација подразбира нееднаков третман заснован врз определени лични особини или карактеристики (дискриминаторски основи), што вклучува неосновани класификации и диференцијации во даден правен контекст. Во областа на човековите права, терминот дискриминација претставува…


Партнери на Правдико