Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 22/11/2013

Кои се правата и должностите на родителите врз детето

Родителите имаат право и должност да ги издржуваат своите малолетни деца, да се грижат за нивниот живот и за нивното здравје, да ги подготвуваат за самостоен живот и работа, да се грижат за нивното воспитание,…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Постапка за признавање на правото за користење на заштитен географски назив

Постапка за признавање на правото на користење на заштитен географски назив, заштитен било со ознака на потеклото било со географска ознака, се поведува со пријава која содржи барање за признавање на правото за користење на заштитениот географски назив. Како…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Која е суштината на сосопственоста?

Сосопственост е сопственост на повеќе лица кои имаат право на сопственост на неподелена ствар на која делот на секој од нив е определен сразмерно според целината (идеален, сосопственички дел) или кога на една или повеќе ствари…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Пријавување на протест во МВР

Иако не постои обврска, законот предвидува можност (но само можност), заради интересите на безбедноста, организаторот на јавен собир да МОЖЕ да го извести Министерството за внатрешни работи (МВР) за одржување на јавниот собир и за мерките…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Отвореност на податоците во Македонија

Податоците на институциите се јавни и тие им припаѓаат на граѓаните кои како даночни обврзници на ова општество веќе еднаш ги платиле истите. Затоа, од голема важност е ваквите податоци на граѓаните и компаниите да…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Кое е значењето на вашиот единствен матичен број

Покрај личното име, како ознака за идентификација на граѓаните, може да се користи и матичниот број на граѓанинот. Матичниот број на граѓанинот е индивидуална неповторлива ознака на идентификационите податоци на граѓанинот и истиот може да…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Постапката за надомест на штета пред осигурителните компании

Постапката за надомест на штета пред осигурителните компании, е регулирана со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот. Покрај  одредбите од овој закон односно за се што не е предвидено со овој закон,се применуваат одредбите од…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Пријавете го вашето живеалиште или престојувалиште

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ Живеалиште е местото во кое што сте се населиле со намера во него постојано да  живеете и во кое имате обезбедено стан за живеење. Престојувалиште е место во кое привремено…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Научете нешто во врска со правото на здружување

Правото на здружување им дозволува на поединците да се организираат и да се здружат со цел дејствување заради остварување на заеднички интереси како што се политика, спорт, култура, хуманитарни цели и сл. Не секое здружување влегува под заштита…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Видови на вина (субјективна одговорност)

Според член 145 ст. 1 од ЗОО вина постои кога штетникот причинил штета со намера или со невнимание (крајно, обично или друг степен на невнимание) предвиден со закон. 1. Намера (dolus) – е најтежок вид на…


Партнери на Правдико