Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 20/11/2013

Границите на правото на слобода на изразување

Национална безбедност Пренесувањето и објавувањето информации кои што можат да ја загрозат националната безбедност не потпаѓаат под остварување на правото на слобода на изразување. Притоа треба да се има на ум дека изразот „национална безбедност“ опфаќа закани за територијалниот…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Како да ја заштитите вашата трговска марка во Република Македонија

Заштитата на трговски марки во Република Македонија формално се обезбедува од страна на разни институции и агенции, во зависност од локацијата на фалсификуваните производи во моментот кога се идентификувани и од можноста и волјата на сопственикот да одговори. Националната…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Кои права ги имаат студентите?

Секој студент има право и обврска да учествува во остварувањето на студентските програми и програмите за наставните предмети, да ги користи формите и средствата со коишто тие се остваруваат (на пример: предавања, вежби, испити, семинарски, есеи…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Што претставува договорот за закуп и кои лица го склучуваат?

Договор за закуп се склучува кога некое лице има потреба од употреба и користење одреден предмет што не е во негова сопственост.  Преку овој договор, закуподавецот (физичко или правно лице во чијашто сопственост е предметот) му предава…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Утврдување на данокот за наследство и подарок

Предмет на оданочување Целокупниот недвижен имот како и правото на плодоуживање и користење на недвижниот имот, кој наследниците го добиваат во наследство врз основа на Законот за наследување, односно примателите на подарок го добиваат како…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Надомест на штета во случај на сообраќајна незгода

Сообраќајните незгоди во современиот свет станаа секојдневие, што значи од тоа произлегува и потреба за брзо и ефикасно правно  регулирање на последиците и односите што произлегуваат од сообраќајната незгода. Така, со настанување на сообрајќајна незгода…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Што е медијација и која е нејзината цел

Постапка за медијација-комуникациски вештини и целта на комуникација во медијација Медијацијата е вид на алтернативно решавање на споровите, во која по мирен пат со преговори на страните во спорот, во присуство на трета неутрална страна-медијатор, при тоа декларирајќи…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Дознајте повеќе за заштитата на авторските права

Што е авторско право? Какви видови на дела се заштитени со авторско право?   Авторското право е право кое се признава на автори, уметници и други творци за заштита за нивните своите книжевни и уметнички творби,…


Партнери на Правдико