Граѓанско Право | Правдико - Part 13

Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 20/11/2013

Глобални предизвици и можности на човековите права

После неколку децении успешно поставување стандарди, главниот предизвик за човековите права стана имплементацијата односно спроведувањето на преземените определби. Се развиваат неколку нови методи за да се зајакне остварувањето на човековите права, како на локално и национално, така и…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Карактеристики на договорот за дар

Кога се склучува договор за дар ишто претставува негов предмет? Договорот за дар се склучува во оние случаи кога договорните страни ќе се согласат едниот од нив, дародавачот, да му даде нешто на другиот, даропримачот, кој,…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Кои предмети не можат да ви бидат одземени од извршител

Извршната постапка е посебна граѓанска постапка чија цел е конечно остварување на некое побарување за кое е одлучено во когнициска постапка (парнична, кривична, управна, итн) или обезбедување на идното остварување на  некое побарување.


 
 

Објавено: 20/11/2013

Границите на правото на слобода на изразување

Национална безбедност Пренесувањето и објавувањето информации кои што можат да ја загрозат националната безбедност не потпаѓаат под остварување на правото на слобода на изразување. Притоа треба да се има на ум дека изразот „национална безбедност“ опфаќа закани за територијалниот…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Како да ја заштитите вашата трговска марка во Република Македонија

Заштитата на трговски марки во Република Македонија формално се обезбедува од страна на разни институции и агенции, во зависност од локацијата на фалсификуваните производи во моментот кога се идентификувани и од можноста и волјата на сопственикот да одговори. Националната…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Кои права ги имаат студентите?

Секој студент има право и обврска да учествува во остварувањето на студентските програми и програмите за наставните предмети, да ги користи формите и средствата со коишто тие се остваруваат (на пример: предавања, вежби, испити, семинарски, есеи…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Што претставува договорот за закуп и кои лица го склучуваат?

Договор за закуп се склучува кога некое лице има потреба од употреба и користење одреден предмет што не е во негова сопственост.  Преку овој договор, закуподавецот (физичко или правно лице во чијашто сопственост е предметот) му предава…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Утврдување на данокот за наследство и подарок

Предмет на оданочување Целокупниот недвижен имот како и правото на плодоуживање и користење на недвижниот имот, кој наследниците го добиваат во наследство врз основа на Законот за наследување, односно примателите на подарок го добиваат како…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Надомест на штета во случај на сообраќајна незгода

Сообраќајните незгоди во современиот свет станаа секојдневие, што значи од тоа произлегува и потреба за брзо и ефикасно правно  регулирање на последиците и односите што произлегуваат од сообраќајната незгода. Така, со настанување на сообрајќајна незгода…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Што е медијација и која е нејзината цел

Постапка за медијација-комуникациски вештини и целта на комуникација во медијација Медијацијата е вид на алтернативно решавање на споровите, во која по мирен пат со преговори на страните во спорот, во присуство на трета неутрална страна-медијатор, при тоа декларирајќи…


Партнери на Правдико