Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 24/04/2017

Законски ограничувања за превоз на миленици во автомобил

Согласно  Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата во моторно возило можат во сообраќај на пат да се превезуваат лица во оној број кој е означен во сообраќајната дозвола, односно во потврдата за регистрација. Во…


 
 

Објавено: 06/02/2017

Учесници во постапката на медијација и улогата на трети лица во медијација

Медијацијата како постапка за мирно решавање на споровите се базира на неколку начела и тоа: доброволност, рамноправност, неутралност, доверливост, еднаквост и рамноправност, правичност, исклучување на јавноста и ефикасност. Кој  може да биде учесник во постапка…


 
 

Објавено: 01/02/2017

Значењето на медијацијата за бизнисот и добрата деловна соработка

Ако сте бизнисмен, сопственик на приватна фирма за која несебично се залагате, се трудите и макотрпно работите вложувајќи се деноноќно за да си го обезбедите заслужено местото на пазарот, тогаш значи дека воопшто не сте…


 
 

Објавено: 29/01/2017

Информации кои ќе ви помогнат да одлучите дали спорот да го решите во судска постапка или со медијација

Човековата природа е таква да во текот на работниот и воопшто животниот век секому може да се случи да западне во спорен однос од безброј причини, без оглед дали сме го предизвикале настанувањето на спорот или…


 
 

Објавено: 27/01/2017

Важни факти за поблиско запознавање со Медијацијата

Медијацијата како начин на алтернативно и адекватно решавање на споровите , постои во нашата држава уште од 2006 година, со донесувањето на првиот Закон за Медијација, меѓутоа традицијата да се решаваат споровите пред суд  бавно…


 
 

Објавено: 10/01/2017

Парични примања кои не подлежат на извршување

( Обновено 10.01.2017 г.)Извршувањето врз парични побарувања е еден од најзастапениот вид на извршување, со оглед на својата едноставност на спроведувањето, минималните трошоци и извесноста во можноста за намирување на доверителот.   Во Законот за…


 
 

Објавено: 08/01/2017

Како се одвива постапката за расправање на оставина

Основни поими (Обновено: 08.01.2017) Наследувањето представува пренос на имот на едно лице (во случај на смрт) врз други лица (неговите наследници) Оставината е имотот кој по смртта на едно лице  се пренесува на неговите наследници Оставител е лицето…


 
 

Објавено: 26/12/2016

За договори над 10.000 евра задолжителен адвокатски печат и потпис

Од 1-ви јануари 2017 година ќе започне примената на новиот Закон за нотаријатот, кој донесе голем број новини и реформи во нотарската професија. Меѓу поважните новини во новиот закон е делот на воведување задолжителен потпис…


 
 

Објавено: 05/12/2016

За кои сметки и до кој износ извршителот ќе мора прво да го извести должникот

Со новиот Закон за извршување кој треба да започне со примена од 1 јануари 2017 година се воведува нов модел на вонсудска наплата на долгови кои произлегуваат од сметки за комунални услуги. Како комунални услуги…


 
 

Објавено: 05/04/2016

Законски правила за користење велосипед

Законските правила за учествување во сообраќајот со велосипед се уредени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.  Непридржувањето на овие правила се санкционираат со глоби од 50 до 250 евра. Возрасна граница за управување…


Партнери на Правдико