Граѓанско Право | Правдико - Part 2

Правдико

Граѓанско Право

 
 

Објавено: 29/01/2018

Медијација за деца во судир со законот уредена со Закон за правда за децата

Медијацијата во кривична постапка се однесува и во делот на кривични дела кое ги извршило дете во судир со законот и за кое е предвидена казна затвор до пет години, односно дете кое е кривично…


 
 

Објавено: 27/10/2017

Работи кои треба да ги знаете за медијацијата

Што е медијација? Медијацијата е вонсудска постапка за решавање на спорови, во која медијаторот им помага на страните по пат на преговарање да дојдат до заеднички прифатливо решение. Медијацијата е алтернативен, вонсудски начин на решавање…


 
 

Објавено: 12/09/2017

Карактеристики на издршката во македонското законодавство

Издршката како институција е прифатена во семејните права ширум сметот, па така таа претставува дел и од нашето семејно право. Во нашето семејно право  е предвидена обврската за издржување пред се на родителите спрема децата,…


 
 

Објавено: 24/04/2017

Законски ограничувања за превоз на миленици во автомобил

Согласно  Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата во моторно возило можат во сообраќај на пат да се превезуваат лица во оној број кој е означен во сообраќајната дозвола, односно во потврдата за регистрација. Во…


 
 

Објавено: 06/02/2017

Учесници во постапката на медијација и улогата на трети лица во медијација

Медијацијата како постапка за мирно решавање на споровите се базира на неколку начела и тоа: доброволност, рамноправност, неутралност, доверливост, еднаквост и рамноправност, правичност, исклучување на јавноста и ефикасност. Кој  може да биде учесник во постапка…


 
 

Објавено: 01/02/2017

Значењето на медијацијата за бизнисот и добрата деловна соработка

Ако сте бизнисмен, сопственик на приватна фирма за која несебично се залагате, се трудите и макотрпно работите вложувајќи се деноноќно за да си го обезбедите заслужено местото на пазарот, тогаш значи дека воопшто не сте…


 
 

Објавено: 29/01/2017

Информации кои ќе ви помогнат да одлучите дали спорот да го решите во судска постапка или со медијација

Човековата природа е таква да во текот на работниот и воопшто животниот век секому може да се случи да западне во спорен однос од безброј причини, без оглед дали сме го предизвикале настанувањето на спорот или…


 
 

Објавено: 27/01/2017

Важни факти за поблиско запознавање со Медијацијата

Медијацијата како начин на алтернативно и адекватно решавање на споровите , постои во нашата држава уште од 2006 година, со донесувањето на првиот Закон за Медијација, меѓутоа традицијата да се решаваат споровите пред суд  бавно…


 
 

Објавено: 10/01/2017

Парични примања кои не подлежат на извршување

( Обновено 10.01.2017 г.)Извршувањето врз парични побарувања е еден од најзастапениот вид на извршување, со оглед на својата едноставност на спроведувањето, минималните трошоци и извесноста во можноста за намирување на доверителот.   Во Законот за…


 
 

Објавено: 08/01/2017

Како се одвива постапката за расправање на оставина

Основни поими (Обновено: 08.01.2017) Наследувањето представува пренос на имот на едно лице (во случај на смрт) врз други лица (неговите наследници) Оставината е имотот кој по смртта на едно лице  се пренесува на неговите наследници Оставител е лицето…


Партнери на Правдико