Правдико

Кривично Право

 
 

Објавено: 24/03/2016

Законски ограничувања за возач-почетник

Согласно одредбите од Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, возач-почетник е секој возач на возило во период од две години, по добивањето на возачката дозвола, независно дали дозволата ја добил во Република Македонија или во…


 
 

Објавено: 10/12/2015

Форми на корупција кај политичките партии за време на избори

Под корупција, се подразбира искористување на функцијата, јавното овластување, службената должност и положба за остварување на каква и да било корист за себе или за друг. Секој е должен во вршењето на функцијата, јавните овластувања,  службената должност…


 
 

Објавено: 01/12/2015

Случаи во кои може да се користи полиграфското тестирање

Едно од полициските овластувања според Законот за полиција е полиграфското тестирање кое се презема заради откривање на сторител на кривично дело. Полигфското тестирање или познато како детектор на лаги, се користи во строго утврдена постапка од овластени службени…


 
 

Објавено: 15/10/2015

Правила и глоби за пешаците во сообраќајот

Пешак  е лице кое учествува во сообраќајот, а не управува со возило, ниту се  превезува во возило или на возило, лице кое со сопствена сила турка или влече рачна количка, запрежно возило или моторно возило,…


 
 

Објавено: 12/10/2015

Впишување негативни поени наместо плаќање глоба за сообраќаен прекршок

Кога  полицискиот службеник  ќе  утврди  дека  е  сторен  сообраќаен прекршок за кој  е предвидено издавање на мандатен платен налог, на сторителот  на прекршокот ќе му врачи мандатен платен налог во кој се наведени битните елементи на…


 
 

Објавено: 05/10/2015

Кои се должностите во случај на сообраќајна незгода

Лицето кое ќе се затекне или ќе наиде на место на сообраќајна незгода во која има повредени лица, во рамките на своите знаења и способности им укажува помош на лицата повредени во сообраќајната незгода. Учесникот во…


 
 

Објавено: 30/09/2015

Листа на глоби за сообраќајни прекршоци

Во Собранието на Република Македонија беше изгласан новиот Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата кој донесе повисоки казни и нови решенија во сообраќајот. Споредбено со стариот закон санкциите за несовесните возачи се зголемени, но и…


 
 

Објавено: 15/09/2015

Сите детали за овластувањата на специјалниот јавен обвинител

Со новиот Закон се уредуваат надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и функционирањето на Јавното Обвинителсто за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите , основите за именување и разрешување…


 
 

Објавено: 31/07/2015

Кои се правата на притворениците

Како една од потешките мерки за обезбедување на присуство на обвинетиот и за непречено водење на кривичната постапка е притворот. Оваа мерка се користи најчесто како осигурителен елемет со кој ќе се обезбеди присуството на обвинетиот и…


 
 

Објавено: 17/07/2015

Кои се роковите за бришење на осудите од казнената евиденција

Казнената евиденција се води за сите лица осудени за кривични дела извршени на територијата на Република Македонија, како и за лицата осудени за кривични дела од странски судови ако пресудите од странските судови се доставени…


Партнери на Правдико