Кривично Право | Правдико - Part 2

Правдико

Кривично Право

 
 

Објавено: 08/10/2017

Лаичкото учество во кривичната постапка и човековите права

Автор: М-р. Александра Тодоровска Извор: Правна ревија бр.15 Институт за човекови права Стремежот на мнозинството држави е да постигнат што повисоко ниво на развиена демократија. Како мерило за напредокот на едно општество кон таа цел,…


 
 

Објавено: 26/03/2017

Законски правила за поставување детско седиште во автомобил

Со моторно возило можат во сообраќај на пат да се превезуваат лица во оној број кој е означен во сообраќајната дозвола, односно во потврдата за регистрација. Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ги регулира…


 
 

Објавено: 28/11/2016

Затворски казни за кривичните дела против изборите и гласањето

Согласно Уставот на РМ секој граѓанин со наполнети 18 години живот стекнува избирачко право. Избирачкото право е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање. Никој не смее да го…


 
 

Објавено: 07/06/2016

Пред да Ве снима, полицијата е должна да Ве предупреди

Со Законот за полиција се уредуваат полициските работи, организацијата на полицијата, полициските овластувања и правата и обврските што произлегуваат од работниот однос на полициските службеници во Министерството за внатрешни работи. На 103 седница на Собранието…


 
 

Објавено: 22/05/2016

Случаи кога полицијата може да исклучи возило од сообраќајот

Возилото во сообраќајот на патиштата треба да биде технички исправно, што значи дека треба да има исправни пропишани системи, составни делови, самостојни технички единици и опрема и да ги исполнува пропишаните барања во поглед на…


 
 

Објавено: 24/03/2016

Законски ограничувања за возач-почетник

Согласно одредбите од Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, возач-почетник е секој возач на возило во период од две години, по добивањето на возачката дозвола, независно дали дозволата ја добил во Република Македонија или во…


 
 

Објавено: 10/12/2015

Форми на корупција кај политичките партии за време на избори

Под корупција, се подразбира искористување на функцијата, јавното овластување, службената должност и положба за остварување на каква и да било корист за себе или за друг. Секој е должен во вршењето на функцијата, јавните овластувања,  службената должност…


 
 

Објавено: 01/12/2015

Случаи во кои може да се користи полиграфското тестирање

Едно од полициските овластувања според Законот за полиција е полиграфското тестирање кое се презема заради откривање на сторител на кривично дело. Полигфското тестирање или познато како детектор на лаги, се користи во строго утврдена постапка од овластени службени…


 
 

Објавено: 15/10/2015

Правила и глоби за пешаците во сообраќајот

Пешак  е лице кое учествува во сообраќајот, а не управува со возило, ниту се  превезува во возило или на возило, лице кое со сопствена сила турка или влече рачна количка, запрежно возило или моторно возило,…


 
 

Објавено: 12/10/2015

Впишување негативни поени наместо плаќање глоба за сообраќаен прекршок

Кога  полицискиот службеник  ќе  утврди  дека  е  сторен  сообраќаен прекршок за кој  е предвидено издавање на мандатен платен налог, на сторителот  на прекршокот ќе му врачи мандатен платен налог во кој се наведени битните елементи на…


Партнери на Правдико