Кривично Право | Правдико - Part 3

Правдико

Кривично Право

 
 

Објавено: 05/10/2015

Кои се должностите во случај на сообраќајна незгода

Лицето кое ќе се затекне или ќе наиде на место на сообраќајна незгода во која има повредени лица, во рамките на своите знаења и способности им укажува помош на лицата повредени во сообраќајната незгода. Учесникот во…


 
 

Објавено: 15/09/2015

Сите детали за овластувањата на специјалниот јавен обвинител

Со новиот Закон се уредуваат надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и функционирањето на Јавното Обвинителсто за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите , основите за именување и разрешување…


 
 

Објавено: 31/07/2015

Кои се правата на притворениците

Како една од потешките мерки за обезбедување на присуство на обвинетиот и за непречено водење на кривичната постапка е притворот. Оваа мерка се користи најчесто како осигурителен елемет со кој ќе се обезбеди присуството на обвинетиот и…


 
 

Објавено: 17/07/2015

Кои се роковите за бришење на осудите од казнената евиденција

Казнената евиденција се води за сите лица осудени за кривични дела извршени на територијата на Република Македонија, како и за лицата осудени за кривични дела од странски судови ако пресудите од странските судови се доставени…


 
 

Објавено: 30/06/2015

Права на осомничениот и истражни дејствија на одбраната во кривичната постапка

Новиот концепт на ЗКП, кој спроведувањето на претходната постапка, вклучувајќи ја во неа и истражната постапка, ја пренесува во надлежност на јавниот обвинител, една од странките во постапката, како и промената во текот на судскиот…


 
 

Објавено: 10/06/2015

Утврдување на алкохол во крвта при сообраќајна контрола

Според Законот за безбедност на патиштата возачот не смее да управува со возило во сообраќајот на патот, ниту да започне да управува со возило ако е под дејство на алкохол. Ќе се смета дека е под…


 
 

Објавено: 05/06/2015

Последици од давање и примање поткуп

Борбата со корупцијата во меѓународни рамки е доста актуелна, од причина што самата корупција со своите појави и облици претставува голема пречка во остварувањето на основните начела, а тоа е владеење на правото и правната држава. Поткупот…


 
 

Објавено: 28/05/2015

Давањето лажен исказ како кривично дело

Регулирањето на одговорноста од давање лажен исказ, е од особена важност во правосудсниот систем, како еден вид заштита  и интерес за донесување правилна одлука и правилно утврдување на фактичката состојба во судските предмети. Ова кривично…


 
 

Објавено: 29/04/2015

Во кои случаи судот изрекува судска опомена

Судската опомена е дел од алтернативните мерки во Кривичниот законик на РМ, која се изрекува за кривични дела од полесна природа. Се работи за алтернативна мерка која се изрекува кога оправдано може да се очекува…


 
 

Објавено: 15/04/2015

Предвидени глоби за недостојно однесување и насилство на спортски натпревари

Со донесувањето на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари се создаде законска рамка во која се  уредуваат прашањата што се однесуваат на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари, мерките за…


Партнери на Правдико