Правдико

Кривично Право

 
 

Објавено: 30/06/2015

Права на осомничениот и истражни дејствија на одбраната во кривичната постапка

Новиот концепт на ЗКП, кој спроведувањето на претходната постапка, вклучувајќи ја во неа и истражната постапка, ја пренесува во надлежност на јавниот обвинител, една од странките во постапката, како и промената во текот на судскиот…


 
 

Објавено: 10/06/2015

Утврдување на алкохол во крвта при сообраќајна контрола

Според Законот за безбедност на патиштата возачот не смее да управува со возило во сообраќајот на патот, ниту да започне да управува со возило ако е под дејство на алкохол. Ќе се смета дека е под…


 
 

Објавено: 05/06/2015

Последици од давање и примање поткуп

Борбата со корупцијата во меѓународни рамки е доста актуелна, од причина што самата корупција со своите појави и облици претставува голема пречка во остварувањето на основните начела, а тоа е владеење на правото и правната држава. Поткупот…


 
 

Објавено: 28/05/2015

Давањето лажен исказ како кривично дело

Регулирањето на одговорноста од давање лажен исказ, е од особена важност во правосудсниот систем, како еден вид заштита  и интерес за донесување правилна одлука и правилно утврдување на фактичката состојба во судските предмети. Ова кривично…


 
 

Објавено: 29/04/2015

Во кои случаи судот изрекува судска опомена

Судската опомена е дел од алтернативните мерки во Кривичниот законик на РМ, која се изрекува за кривични дела од полесна природа. Се работи за алтернативна мерка која се изрекува кога оправдано може да се очекува…


 
 

Објавено: 15/04/2015

Предвидени глоби за недостојно однесување и насилство на спортски натпревари

Со донесувањето на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари се создаде законска рамка во која се  уредуваат прашањата што се однесуваат на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари, мерките за…


 
 

Објавено: 08/04/2015

Несовесното вршење на службата како кривично дело

Службеното лице во извршувањето на јавните овластувања и должности е должно да  постапува во согласност со Уставот, законите  и  ратификуваните  меѓународни договори. Во своето работење службеното лице е должно да ги  почитува  начелата на законитост,…


 
 

Објавено: 01/04/2015

Во кои случаи полицијата може да влезе во туѓ дом без писмена наредба

Примената на полициските овластувања мора да биде сразмерна на потребата заради која се преземаат.Од полициските овластувања се применуваат само оние со кои со најмалку штетни последици и во најкраток временски период ќе се оствари целта….


 
 

Објавено: 24/03/2015

Во кои случаи може да се изрече мерката куќен затвор

Како една од алернативните мерки предвидени во Кривичниот законик на Република Македонија е Куќниот затвор. Куќниот затвор може да се изрече само за полесни кривични дела  за кои е пропишана парична казна или казна затвор…


 
 

Објавено: 13/03/2015

Места на кои е строго забрането запирање или паркирање

Според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, возачот не смее да го запре или паркира возилото на место на кое тоа би ја загрозувало безбедноста на другите учесници во сообраќајот или би претставувало пречка за нормално…


Партнери на Правдико