Правдико

Работни односи / Социјална заштита

 
 

Објавено: 11/11/2018

Постапка и услови за добивање надоместок согласно новиот закон за стечајците

Со Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, се уредуваат условите за стекнување и начинот на користење на право на материјално обезбедување во вид на паричен…


 
 

Објавено: 22/10/2018

Право на испратнина во случај на отказ од деловни причини

(Обновено 22.10.2018г.) Работодавачот може да го откаже договорот за вработување, само ако постои основана причина за отказ поврзана за однесувањето на работникот , поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски или ако…


 
 

Објавено: 22/10/2018

Откажување на договорот за вработување со и без отказен рок

(Обновено 22.10.2018г.) Работниот однос дефиниран според Законот за работни односи е договорен однос меѓу работникот и работодавачот во кој работникот доброволно се вклучува во организираниот процес на работа кај работодавачот, за плата и други примања, лично непрекинато ја извршува…


 
 

Објавено: 22/10/2018

Постапка за продолжување на работниот однос до 67 години возраст

(Обновено 22.10.2018 г.) Еден од начините за престанок на работниот однос преку прекинување на договорот за вработување е со исполнување на условите за старосна пензија. Во овој случај работодавачот го прекинува договорот за вработување на…


 
 

Објавено: 22/10/2018

Користење на правото на годишен одмор

(Обновено 22.10.2018) Правото на годишен одмор е загарантирано со Уставот Правото на  платен годишен одмор е уставно загарантирано право (согласно член 32 став 4 од Уставот на Република Македонија). Уставот на Република Македонија става посебен…


 
 

Објавено: 22/10/2018

Права на работниците кои работат ноќно време

(Обновено 22.10.2018г.) Како ноќна работа според Законот за работни односи се смета работењето во ноќно време и тоа во периодот  меѓу 22,00 часот и 6,00 часот наредниот ден. Работодавачот, кој користи редовно работници за ноќна работа е…


 
 

Објавено: 01/05/2018

Заштита на приватноста на работното место

Секој работник очекува да има приватност на работното место, дури и кога ги користи работните простории и опремата на работодавецот. Се разбира работењето за друг би значело и делумно откажување од својата приватност. На работодавецот…


 
 

Објавено: 27/01/2017

Постапка за еднократна парична помош за новороденче

Еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејството за прво новородено дете. Како прво новородено дете се смета дете кое е прво живородено дете по ред на раѓање на мајката. За прво новородено дете  ќе се…


 
 

Објавено: 30/11/2015

Додатоци на плата кои им следуваат на вработените во МВР

Работниците во Министерството за внатрешни работи имаат право на плата и надоместок на плата, согласно со закон, Колективен договор на Министерството и договор за вработување. Платата  на работникот  му  се  обезбедува  од  средствата  на  Министерството сразмерно …


 
 

Објавено: 10/11/2015

Случаи кога може да ве избришат од евиденцијата на невработени

Агенцијата води евиденција на невработените лица и евиденција на други лица кои бараат работа, според единствениот матичен број на граѓанинот. За невработено лице, се смета лице кое е пријавено во Агенцијата за вработување, кое е невработено и активно бара…


Партнери на Правдико