Работни односи / Социјална заштита | Правдико - Part 2

Правдико

Работни односи / Социјална заштита

 
 

Објавено: 22/10/2018

Постапка за продолжување на работниот однос до 67 години возраст

(Обновено 22.10.2018 г.) Еден од начините за престанок на работниот однос преку прекинување на договорот за вработување е со исполнување на условите за старосна пензија. Во овој случај работодавачот го прекинува договорот за вработување на…


 
 

Објавено: 22/10/2018

Користење на правото на годишен одмор

(Обновено 22.10.2018) Правото на годишен одмор е загарантирано со Уставот Правото на  платен годишен одмор е уставно загарантирано право (согласно член 32 став 4 од Уставот на Република Македонија). Уставот на Република Македонија става посебен…


 
 

Објавено: 22/10/2018

Права на работниците кои работат ноќно време

(Обновено 22.10.2018г.) Како ноќна работа според Законот за работни односи се смета работењето во ноќно време и тоа во периодот  меѓу 22,00 часот и 6,00 часот наредниот ден. Работодавачот, кој користи редовно работници за ноќна работа е…


 
 

Објавено: 01/05/2018

Заштита на приватноста на работното место

Секој работник очекува да има приватност на работното место, дури и кога ги користи работните простории и опремата на работодавецот. Се разбира работењето за друг би значело и делумно откажување од својата приватност. На работодавецот…


 
 

Објавено: 30/11/2015

Додатоци на плата кои им следуваат на вработените во МВР

Работниците во Министерството за внатрешни работи имаат право на плата и надоместок на плата, согласно со закон, Колективен договор на Министерството и договор за вработување. Платата  на работникот  му  се  обезбедува  од  средствата  на  Министерството сразмерно …


 
 

Објавено: 10/11/2015

Случаи кога може да ве избришат од евиденцијата на невработени

Агенцијата води евиденција на невработените лица и евиденција на други лица кои бараат работа, според единствениот матичен број на граѓанинот. За невработено лице, се смета лице кое е пријавено во Агенцијата за вработување, кое е невработено и активно бара…


 
 

Објавено: 07/08/2015

Кои се вашите права при породилно отсуство и бременост

(Обновено 07-08-2015 г. )Едно од основните права кои ги уживаат жените како посебна заштита во работниот однос, е правото на заштита за време на бременост, раѓање и родителство.  Заштитата во Законот за работни односи најпрво…


 
 

Објавено: 05/08/2015

Право на регрес за годишен одмор (К-15)

(Обновено 08.05.2015г. )Покрај правото на работникот на заработувачка – плата има право на надомест на трошоци поврзани со работата. (види повеќе во  Врз кои трошоци работникот има право на надомест).Според последните измени на Општиот колективен договор за…


 
 

Објавено: 27/07/2015

Постапка за издавање согласност за волонтирање на странско лице во Македонија

Волонтерство   подразбира доброволно давање на лични услуги,  знаења и вештини и /или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации и други институции,  без надомест. Волонтер може да биде домашно и…


 
 

Објавено: 22/07/2015

Штетни фактори и работни услови на кои не треба да бидат изложени бремените работнички и доилките

Работодавачот мора да обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работниците во согласност со посебните прописи за здравје и безбедност при работа и да ги преземе неопходните мерки со кои се гарантира дека…


Партнери на Правдико