Правдико

Работни односи / Социјална заштита

 
 

Објавено: 07/08/2015

Кои се вашите права при породилно отсуство и бременост

(Обновено 07-08-2015 г. )Едно од основните права кои ги уживаат жените како посебна заштита во работниот однос, е правото на заштита за време на бременост, раѓање и родителство.  Заштитата во Законот за работни односи најпрво…


 
 

Објавено: 05/08/2015

Право на регрес за годишен одмор (К-15)

(Обновено 08.05.2015г. )Покрај правото на работникот на заработувачка – плата има право на надомест на трошоци поврзани со работата. (види повеќе во  Врз кои трошоци работникот има право на надомест).Според последните измени на Општиот колективен договор за…


 
 

Објавено: 27/07/2015

Постапка за издавање согласност за волонтирање на странско лице во Македонија

Волонтерство   подразбира доброволно давање на лични услуги,  знаења и вештини и /или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации и други институции,  без надомест. Волонтер може да биде домашно и…


 
 

Објавено: 22/07/2015

Штетни фактори и работни услови на кои не треба да бидат изложени бремените работнички и доилките

Работодавачот мора да обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работниците во согласност со посебните прописи за здравје и безбедност при работа и да ги преземе неопходните мерки со кои се гарантира дека…


 
 

Објавено: 29/06/2015

Услови и постапка за откуп на стаж

Со најновите измени  на Законот за пензиското и инвалидското осигурување од 12.06.2015 год.,  се јави можност за откуп на стаж, со што му се овозможува на осигурениците сами за себе да извршат  плаќање на придонесите за пензиско…


 
 

Објавено: 18/02/2015

Право на паричен надоместок во случај на невработеност

Секој работник додека е во работен однос, задолжително е осигуран во случај на невработеност. Истота така во случај на невработеност може да се осигуруваат и брачните другари на државјаните на Република Македонија на работа во…


 
 

Објавено: 12/02/2015

Што предвидува новиот Закон за трансофрмација во редовен работен однос

Со овој закон се регулира трансформирањето во работен однос на неопределено работно време на лицата ангажирани со договор за волонтирање, договор на дело и/или авторски договор или друг договор со кој лицето е ангажирано за…


 
 

Објавено: 22/01/2015

Кога работниот однос може да се стави во мирување?

Мирувањето на правата и обврските од работниот однос претставува случај кога работникот поради определени случаи не е на работа, при што тие права и обврски за одреден временски период не се остваруваат (мируваат). При мирување…


 
 

Објавено: 21/01/2015

Слободни денови кои ви следуват по закон

Работникот има право на надоместок на платата за целото време на отсуство во случаите и во траење определени со закон, како и во случаите кога не работи од причини на страната на работодавачот. Случаите како…


 
 

Објавено: 12/12/2014

Поволности при вработување на инвалидни лица

Како инвалидно лице, согласно Законот за вработување на инвалидни лица се смета  лице со оштетен вид, оштетен слух, со пречки во гласот, говорот и јазикот, телесно инвалидно лице, лице со пречки во интелектуалниот развиток и лице со…


Партнери на Правдико