Правдико

Работни односи / Социјална заштита

 
 

Објавено: 22/10/2018

Права на работниците кои работат ноќно време

(Обновено 22.10.2018г.) Како ноќна работа според Законот за работни односи се смета работењето во ноќно време и тоа во периодот  меѓу 22,00 часот и 6,00 часот наредниот ден. Работодавачот, кој користи редовно работници за ноќна работа е…


 
 

Објавено: 01/05/2018

Заштита на приватноста на работното место

Секој работник очекува да има приватност на работното место, дури и кога ги користи работните простории и опремата на работодавецот. Се разбира работењето за друг би значело и делумно откажување од својата приватност. На работодавецот…


 
 

Објавено: 27/01/2017

Постапка за еднократна парична помош за новороденче

Еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејството за прво новородено дете. Како прво новородено дете се смета дете кое е прво живородено дете по ред на раѓање на мајката. За прво новородено дете  ќе се…


 
 

Објавено: 30/11/2015

Додатоци на плата кои им следуваат на вработените во МВР

Работниците во Министерството за внатрешни работи имаат право на плата и надоместок на плата, согласно со закон, Колективен договор на Министерството и договор за вработување. Платата  на работникот  му  се  обезбедува  од  средствата  на  Министерството сразмерно …


 
 

Објавено: 10/11/2015

Случаи кога може да ве избришат од евиденцијата на невработени

Агенцијата води евиденција на невработените лица и евиденција на други лица кои бараат работа, според единствениот матичен број на граѓанинот. За невработено лице, се смета лице кое е пријавено во Агенцијата за вработување, кое е невработено и активно бара…


 
 

Објавено: 07/08/2015

Кои се вашите права при породилно отсуство и бременост

(Обновено 07-08-2015 г. )Едно од основните права кои ги уживаат жените како посебна заштита во работниот однос, е правото на заштита за време на бременост, раѓање и родителство.  Заштитата во Законот за работни односи најпрво…


 
 

Објавено: 05/08/2015

Право на регрес за годишен одмор (К-15)

(Обновено 08.05.2015г. )Покрај правото на работникот на заработувачка – плата има право на надомест на трошоци поврзани со работата. (види повеќе во  Врз кои трошоци работникот има право на надомест).Според последните измени на Општиот колективен договор за…


 
 

Објавено: 27/07/2015

Постапка за издавање согласност за волонтирање на странско лице во Македонија

Волонтерство   подразбира доброволно давање на лични услуги,  знаења и вештини и /или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации и други институции,  без надомест. Волонтер може да биде домашно и…


 
 

Објавено: 22/07/2015

Штетни фактори и работни услови на кои не треба да бидат изложени бремените работнички и доилките

Работодавачот мора да обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работниците во согласност со посебните прописи за здравје и безбедност при работа и да ги преземе неопходните мерки со кои се гарантира дека…


 
 

Објавено: 29/06/2015

Услови и постапка за откуп на стаж

Со најновите измени  на Законот за пензиското и инвалидското осигурување од 12.06.2015 год.,  се јави можност за откуп на стаж, со што му се овозможува на осигурениците сами за себе да извршат  плаќање на придонесите за пензиско…


Партнери на Правдико