Работни односи / Социјална заштита | Правдико - Part 3

Правдико

Работни односи / Социјална заштита

 
 

Објавено: 29/06/2015

Услови и постапка за откуп на стаж

Со најновите измени  на Законот за пензиското и инвалидското осигурување од 12.06.2015 год.,  се јави можност за откуп на стаж, со што му се овозможува на осигурениците сами за себе да извршат  плаќање на придонесите за пензиско…


 
 

Објавено: 12/02/2015

Што предвидува новиот Закон за трансофрмација во редовен работен однос

Со овој закон се регулира трансформирањето во работен однос на неопределено работно време на лицата ангажирани со договор за волонтирање, договор на дело и/или авторски договор или друг договор со кој лицето е ангажирано за…


 
 

Објавено: 22/01/2015

Кога работниот однос може да се стави во мирување?

Мирувањето на правата и обврските од работниот однос претставува случај кога работникот поради определени случаи не е на работа, при што тие права и обврски за одреден временски период не се остваруваат (мируваат). При мирување…


 
 

Објавено: 21/01/2015

Слободни денови кои ви следуват по закон

Работникот има право на надоместок на платата за целото време на отсуство во случаите и во траење определени со закон, како и во случаите кога не работи од причини на страната на работодавачот. Случаите како…


 
 

Објавено: 12/12/2014

Поволности при вработување на инвалидни лица

Како инвалидно лице, согласно Законот за вработување на инвалидни лица се смета  лице со оштетен вид, оштетен слух, со пречки во гласот, говорот и јазикот, телесно инвалидно лице, лице со пречки во интелектуалниот развиток и лице со…


 
 

Објавено: 02/12/2014

Листа на лична заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работата

Работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени од секој аспект поврзан со работата. Во рамките на неговите обврски, работодавачот мора да презема мерки потребни за безбедност и здравје при…


 
 

Објавено: 21/11/2014

Листа на професии за кои стажот им се смета со зголемено траење (бенефициран стаж)

Општите услови за пензионирање се еднакви за сите осигурени лица во задолжителниот пензиски систем (прв и втор столб): возраст од 64 години за мажи, 62 години за жени и минимум 15 години пензиски стаж. (види…


 
 

Објавено: 17/11/2014

Мерки на заштита од семејно насилство согласно новиот закон

Под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко, физичко или економско насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи и закани за такви…


 
 

Објавено: 11/11/2014

Кои работници имаат право на скратено работно време

Согласно Законот за работни односи работникот може да склучи договор за вработување со полно и неполно работно време. Работниците кои склучиле договор за вработување со полно работно време не смеат да работат подолго од 40…


 
 

Објавено: 31/10/2014

Права и обврски кои произлегуваат од договорот за вработување

Со потпишување на договорот за вработување се заснова работен однос меѓу работникот и работодавачот.  Правата, обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од работниот однос и вклучување во задолжителното социјално осигурување врз основа на работниот однос,…


Партнери на Правдико