Правдико

Работни односи / Социјална заштита

 
 

Објавено: 02/12/2014

Листа на лична заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работата

Работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени од секој аспект поврзан со работата. Во рамките на неговите обврски, работодавачот мора да презема мерки потребни за безбедност и здравје при…


 
 

Објавено: 21/11/2014

Листа на професии за кои стажот им се смета со зголемено траење (бенефициран стаж)

Општите услови за пензионирање се еднакви за сите осигурени лица во задолжителниот пензиски систем (прв и втор столб): возраст од 64 години за мажи, 62 години за жени и минимум 15 години пензиски стаж. (види…


 
 

Објавено: 17/11/2014

Мерки на заштита од семејно насилство согласно новиот закон

Под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко, физичко или економско насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи и закани за такви…


 
 

Објавено: 11/11/2014

Кои работници имаат право на скратено работно време

Согласно Законот за работни односи работникот може да склучи договор за вработување со полно и неполно работно време. Работниците кои склучиле договор за вработување со полно работно време не смеат да работат подолго од 40…


 
 

Објавено: 31/10/2014

Права и обврски кои произлегуваат од договорот за вработување

Со потпишување на договорот за вработување се заснова работен однос меѓу работникот и работодавачот.  Правата, обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од работниот однос и вклучување во задолжителното социјално осигурување врз основа на работниот однос,…


 
 

Објавено: 15/10/2014

Постапка за остварување право на постојана парична помош

Согласно Законот за социјална заштита право на постојана парична помош има лице неспособно за работа и материјално необезбедено, кое не може да обезбеди средства за својата егзистенција врз основа на други прописи. Како неспособно за…


 
 

Објавено: 19/09/2014

Како да го препознаете мобингот?

Мобинг е широко распространета појава чии последици се одразуваат врз социјалното окружување, работната средина и врз поединците. Затоа е потребно проблемот да се разгледува од различни аспекти: психолошки, медицински, социолошки и правен аспект за да…


 
 

Објавено: 04/09/2014

Постапка за родителски додаток за трето дете

Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, како и на правата и обврските на родителите за планирање на семејството и на државата и единиците на локалната самоуправа за водење хумана популациона…


 
 

Објавено: 29/08/2014

Постапка за парична помош на самохран родител кој има дете со пречки во развојот

Правото на парична помош го остварува самохран родител кој се грижел за детето до неговата 26 годишна возраст, во континуитет од наредните 15 години, без истото да биде сместено во установа за социјална заштита, кој…


 
 

Објавено: 05/08/2014

Услови за остварување на правото на боледување

Работникот има право на надоместок на платата за целото време на отсуство во случаите и во траење определени со закон, како и во случаите кога не работи од причини на страната на работодавачот. Едно од…


Партнери на Правдико