Работни односи / Социјална заштита | Правдико - Part 8

Правдико

Работни односи / Социјална заштита

 
 

Објавено: 21/11/2013

Кога може да се добие старосна пензија?

Услови (работен стаж, возраст) (Обновено 17.11.2014) Општите услови за пензионирање се еднакви за сите осигурени лица во задолжителниот пензиски систем (прв и втор столб): возраст од 64 години за мажи, 62 години за жени и…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Дискриминација во остварувањето на права од областа на социјалната заштита

Поимот Дискриминација е секое неоправдано правно или фактичко, непосредно или посредно правење на разлика или нееднакво постапување, односно пропуштање(исклучување, ограничување или давање првенство) во однос на лица или групи кое се заснова на пол, раса, боја на кожа, род,…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Остварување на правата од задолжително здравствено осигурување

Осигурените лица правата од задолжителното здравствено осигурување ги остваруваат во управна постапка врз основа на уредно доставено барање комплетирано со попратна документација. Барањето комплетирано со попратна документација осигуреното лице го доставува до Подрачната служба на…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Кои се условите за стекнување семејна пензија?

Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општите и посебни услови. Општи услови за стекнување право на семејна пензија: Ако осигуреникот од кого се изведува правото на семејна пензија  до денот…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Општо за пензиските столбови

Со Законот за ПИО од 2000 година беше воспоставена легислативната рамка за новиот, трослоен пензиски систем во Република Македонија. Неговиот опфат го чинат трите столба: Прв столб е задолжителниот државен пензиски фонд (Фондот на пензиското и…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Како да го остварите правото на социјална помош

Согласно Законот за социјална заштита за материјално необезбедено се смета лице и домаќинство кое остварува приходи по сите основи пониски од износот на социјалната парична помош, утврден со законот за социјална заштита и кое не поседува имот…


Партнери на Правдико