Правдико

Работни односи / Социјална заштита

 
 

Објавено: 20/11/2013

Општо за пензиските столбови

Со Законот за ПИО од 2000 година беше воспоставена легислативната рамка за новиот, трослоен пензиски систем во Република Македонија. Неговиот опфат го чинат трите столба: Прв столб е задолжителниот државен пензиски фонд (Фондот на пензиското и…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Како да го остварите правото на социјална помош

Согласно Законот за социјална заштита за материјално необезбедено се смета лице и домаќинство кое остварува приходи по сите основи пониски од износот на социјалната парична помош, утврден со законот за социјална заштита и кое не поседува имот…


Партнери на Правдико