Трговско право / Стопанство | Правдико - Part 2

Правдико

Трговско право / Стопанство

 
 

Објавено: 17/08/2015

Услови и начин за вршење на угостителската дејност

Во македонското законодавство,  правилата за вршење на угостителска дејност како и минимално техничките услови за работа со угостителски објект се пропишани во Законот за угостителска дејност и Правилникот за минимално техничките услови за вршење на…


 
 

Објавено: 17/08/2015

Услови за вршење авто-такси превоз на патници

Авто-такси превоз на патници по дефиниција претставува превоз што се врши со патнички возила со најмногу седум седишта сметајќи го и седиштето на возачот. Авто-такси превозот се извршува врз основа на лиценцикои ги издава градоначалникот на општината, односно…


 
 

Објавено: 11/08/2015

Во што се разликуваат туристичките агенции со лиценца ,,A” и лиценца ,,Б”

Туристичките агенции за вршење на дејноста мора да имаат лиценца за вршење на туристичката дејност.  Лиценцата може да биде лиценца “А” и лиценца “Б”. Лиценцата ја издава органот на државната управа надлежен за работите од областа…


 
 

Објавено: 26/05/2015

Усно пријавување на стока без трошоци за царинска декларација

Усна царинска декларација претставува пријавување на стоката кај царинскиот орган без поднесување на царинска декларација во форма на единствен царински документ (ЕЦД). Усна царинска декларација може да поднесе секое правно и физичко лице.


 
 

Објавено: 22/05/2015

Правила кои мора да ги знаете пред да отворите продавница

Продажни објекти во кои се врши трговија на мало на стоки со различни начини на продажба преку послужување, самопослужување и стоковни куќи и бензински станици продавници, за да можат да вршат трговија мора да ги исполнуваат…


 
 

Објавено: 10/03/2015

Постапка за добивање статус на организација од јавен интерес

Организациите можат да се стекнат со статус од јавен интерес ако вршат дејности од јавен интерес, спроведување на програми и проекти на централно и/или локално ниво, самостојно или во соработка со органите на државната управа…


 
 

Објавено: 24/01/2015

Кога се поведува стечајна постапка?

Стечајната постапка има за цел колективно намирување на доверителите на стечајниот должник со впаричување на должниковиот имот и распределба на остварените средства  на доверителите или со склучување на посебен договор за порамнување на побарувањата утврдени…


 
 

Објавено: 23/01/2015

Прокурата како sui generis полномошно

Прокурата е посебно трговско полномошно кое се дава на начин определен со изјавата за основање на трговското друштво од едно лице, со договорот за друштвото, односно со статутот.  Прокурата се дава секогаш во писмена форма. Прокурист…


 
 

Објавено: 06/01/2015

Кога се должи и како се пресметува казнената камата

Должникот кој ќе задоцни со исполнувањето на парична обврска долгува, покрај главнината, и казнена камата. Стасаноста на обврската за плаќање на казнена камата се определува согласно со правилата на Законот за облигациони односи што се однесуваат на…


 
 

Објавено: 30/12/2014

Што е лобирање и кој може да биде лобист

Лобирање е активност насочена кон законодавната и извршната власт на централно ниво, како и кон локалната власт, заради   остварување определени интереси во процесот на донесување закони и други прописи. Како лобист се смета физичко  лице  кое  врши …


Партнери на Правдико