Трговско право / Стопанство | Правдико - Part 3

Правдико

Трговско право / Стопанство

 
 

Објавено: 17/12/2014

Правила за канцелариско работење

Канцелариското работење претставува: прием, прегледување и распоредување на документот/записот, заведување на документот/записот, доставување на документот/записот во работа, административно-техничко обработување на документот/записот, испраќање на документот/записот, разведување и класифицирање на документот/записот и одлагање на решениот документ/запис во писарницата.


 
 

Објавено: 11/12/2014

Активирање и присилно извршување на задолжницата

Доколку  обврските  по  основ  на  задолжница  не  се  платени  до  датумот  на достасување на задолжницата, доверителот поднесува барање за наплата. Барањето се поднесува најдоцна до денот наведен на задолжницата како краен рок за доставување на…


 
 

Објавено: 05/12/2014

Основни акти и документи кои мора да се се чуваат во седиштето на ДОО/ДООЕЛ

Друштво со ограничена одговорност (ДОО) е трговско друштво во коешто едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорената основна главнина на друштвото. Друштвото може да биде управувано  од едно лице во…


 
 

Објавено: 01/12/2014

Правила за архивско работење

( Обновено на 23.05.2015г.) Архивското  работење  претставува:  одбирање  на  архивскиот  од  документарниот материјал; средување на архивскиот и документарниот материјал; евидентирање (попис и опис) на архивскиот материјал; категоризација на архивскиот материјал; попишување на документарниот материјал на…


 
 

Објавено: 25/11/2014

Функцијата на стопанската интересна заедница

Стопанската интересна заедница преставува здружување на две или повеќе физички и правни лица на неопределено или определено време, со цел да го олеснат и да го унапредат вршењето на трговските дејности кои го сочинуваат предметот на нивното работење…


 
 

Објавено: 14/11/2014

Постапка за издавање задолжница

Задолжницата  е потврдена приватна исправа со која должникот дава согласност побарувањето на доверителот назначено во задолжницата присилно да се наплати од сите расположливи средства на должникот кај носителите на платниот промет. Како должник се смета…


 
 

Објавено: 12/11/2014

Пријавување придонеси кај договорите за дело и авторските договори согласно новите законски измени

Согласно новите измени во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, започнувајќи од 1-ви Јануари 2015 година се воведуваат како обврзници лицата кои остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за…


 
 

Објавено: 10/10/2014

Што може да поминете на граница без плаќање на царина, ДДВ и акциза

Странска стока може да се внесе на царинското подрачје преку царински гранични премини во времето кога тие се отворени за промет. Стоката која е внесена во царинското подрачје е предмет на царински надзор од моментот на нејзиното внесување….


 
 

Објавено: 01/10/2014

Воведување фискален апарат според новите законски измени

Даночните обврзници кои вршат промет на добра и промет на услуги за кој плаќањето не се извршува  по банкарски пат (во натамошниот текст: готовински плаќања), должни се да воведат и користат одобрен фискален систем на…


 
 

Објавено: 30/09/2014

Поим и видови на договори за јавни набавки

Договорот за јавна набавка претставува договор од финансиски интерес кој се склучува во писмена форма, а чии предмет е изведување на работи, испорака на стоки или обезбедување на услуги. Како страни на договорот за јавна набавка се…


Партнери на Правдико