Трговско право / Стопанство | Правдико - Part 4

Правдико

Трговско право / Стопанство

 
 

Објавено: 12/08/2014

Постапка за издавање лиценца за продажба на алкохолни пијалоци

За трговците на мало кои вршат продажба на алкохолни пијалaци, за продажбата на алкохолни пијалaци се должни да поседуваат лиценца. Лиценцата која се издава за продажба на алкохолни пијалоци е со важност од две години. За добивање…


 
 

Објавено: 18/07/2014

Како се спроведува новата постапка за ослободување од ДДВ на промет на добра, услуги и увоз?

Со измените и дополнувањата на Законот за данок на додадена вредност (Сл. Весник на РМ бр. 12/14) се пропишува нова постапка за ослободување од ДДВ на промет на добра, услуги и увоз за проекти финансирани…


 
 

Објавено: 15/05/2014

Постапка за вонсудско спогодување

Постапка за вонсудско спогодување се спроведува со цел на должникот кој станал неликвиден и/или инсолвентен да му се овозможи  финансиско реструктуирање врз основа на кое ќе постане ликвиден и солвентен и  на доверителите да им се…


 
 

Објавено: 02/05/2014

Што предвидува Законот за финансиска дисциплина

Со Законот за финансиска дисциплина се  уредува  навременото  исполнување  на  парични  обврски  кои произлегуваат од реализација на деловни трансакции меѓу приватните субјекти, но и помеѓу субјектите од приватниот и јавен сектор, заради спречување на неисполнување…


 
 

Објавено: 04/04/2014

Меницата како една од најзначајните хартии од вредност

Меницата претставува една од најзначајните хартии од вредност поаѓајќи пред се од нејзиното значење што го има во домашниот промет како и во меѓународниот промет. Тргнувајќи од тоа самата улога на меницата е регулирана како со домашните прописи…


 
 

Објавено: 28/03/2014

Карактеристики и упис на Јавно трговско друштво

Јавно трговско друштво дефинирано во Законот за трговски друштва  е трговско друштво во кое се здружуваат две или повеќе физички и правни лица, кои на доверителите за обврските на друштвото им одговараат неограничено и солидарно…


 
 

Објавено: 13/03/2014

Основање и упис на ДОО/ДООЕЛ

Друштво со ограничена одговност (ДОО) е трговско друштво во коешто едни или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорена основна главнина на друштвото.Основањето се врши со договор за друштвото што…


 
 

Објавено: 10/02/2014

Услови кои треба да ги исполнувате за регистрационен агент

Според Законот за едношалтерски систем Регистрационен агент е трговец поединец, или трговско друштво кое е регистрирано за вршење сметководствена дејност и има овластување за поднесување пријава за упис преку Системот за е-регистрација. За добивање на овластувањето лицето поднесува…


 
 

Објавено: 26/12/2013

Решавање на спор преку Постојаниот избран суд – Арбитража

Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија e постојана арбитражна институција основана согласно со Законот за стопанските комори и Статутот на Стопанската комора на Македонија.  Арбитражата при Стопанската комора на Македонија е надлежна за решавање…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Постапка за регистрација и оданочување на трговец-поединец за вршење на самостојна дејност

ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ Трговец – поединец Трговец – поединец е физичко лице кое во вид на занимање, врши трговска дејност определена во Законот за трговски друштва, кој одговара за своите обврски лично и неограничено…


Партнери на Правдико