Правдико

Трговско право / Стопанство

 
 

Објавено: 22/11/2013

Видови на инвестициони фондови и ризиците од вложувањата

Според Законот за инвестициони фондови Инвестициски фонд се здружени парични средства наменети за инвестирање, прибрани од инвеститори преку јавен повик или приватна понуда, со кои за сметка на инвеститорите управува друштво за управување со фондови; Значи, суштината…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Акредитацијата и нејзините предности

Во услови на пазарно ориентирано стопанство соочени сме со пораст на понуда на производи и услуги што од друга страна доведува и до пораст на побарувачката од страна на потрошувачите. Пред овој наплив на производи и услуги што се нудат…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Кои субјекти се ослободени од административна такса

За списите и одредени дејствата во управните работи кај органите на државната управа,органите на општината, органите на општините во Градот Скопје и органите на Градот Скопје се плаќаат административни такси. Административната такса се наплатува според таксена…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Кој е должен да воведе фискален систем?

Кој е должен да воведе фискален систем на опрема за регистрација на готовински плаќања? Даночните обврзници кои вршат промет на добра и промет на услуги за кои плаќањето се врши готовински, должни се да воведат…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Кои се придобивките и предностите од Јавно-приватно партнерство

ЈПП се често користена форма на финансирање на разни проекти во ЕУ. Врз основа на искуствата од бројни примери на успешни ЈПП идентификувани се следните основни предности и придобивки: Забрзана изградба на инфраструктура: ЈПП често…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Какви облици на саморегулација на медиумите може да функционираат во Македонија?

Нацрт – препораки 1. Сите социјални партнери во медиумскиот систем треба да се стремат кон стимулирање на употребата на сите форми и облици на саморегулација, за кои ќе биде оценето дека можат да функционираат и да придонесат…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Која е улогата на Економско-социјалниот совет во РМ?

Економско-социјален совет на Република Македонија е релативно нова трипартитна институција која е формирана на крајот од 1996 година.Во изминатиот период Спогодбата за формирање на ЕСС беше потпишана помеѓу Владата на Република Македонија, Сојузот на синдикати…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Кои се условите за стекнување Акцизна дозвола

Лицата кои сакаат да произведуваат, складираат, примаат или испраќаат добра подлежни на акциза во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг треба да поседуваат акцизна дозвола, а со тоа и да се…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Постапка за регистрација како занаетчија или индивидуален земјоделец

Централен регистар на РМ

Индивидуален земјоделец Потребни документи за регистрација: Барање за упис во регистарот на индивидуални земјоделци Доказ за државјанство Доказ за правниот основ за користење на капацитетите          –    нотарски заверен документ за користење земјиште под наем или…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Како да основате ДОО или ДООЕЛ во 12 чекори

За да регистрирате ДООЕЛ или ДОО, прво што треба да направите е да одредите назив на трговското друштво што сакате да го регистрирате и да извршите проверка на називот. Дали таков назив веќе постои? Основање…


Партнери на Правдико