Правдико

Управно право / Правосудство

 
 

Објавено: 20/11/2013

Улогата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители

Орган надлежен за обезбедување обука на претставниците на правосудството е Академијата за обука на судии и јавни обвинители. Таа беше формирана со Законот за Академијата за обука на судии и јавни обвинители донесен во 2006 година45, со…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Нешто за судскиот буџет и платите на судиите

Судски буџет Судовите се финансираат од судскиот буџет, кој исто така обезбедува финансирање и за Судскиот совет, Советот за судски буџет (ССБ) и Академијата. Судскиот буџет е дел од буџетот на државата. ССБ има задача да ги…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Политички и судски имунитет

Имунитетот за политичарите е стар колку и политиката. Тоа е општоприфатена форма за заштита на високите јавни личности и на судиите.Меѓутоа, дебатата околу степенот на овие имунитети е многу поларизирана. Според некои, принципот на имунитет ја заштитува слободата на изразување…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Позитивни практики во процесот на децентрализација

Пред сè, потребно е да се истакне интересот на општините за вклучување во процесот кој е раководен од БИМ-ФБ. Имено, општините искажаа висок степен на подготвеност не само за учество во спроведените истражувања и едукации туку…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Кои се надлежностите на Управниот суд

Управниот суд, заради обезбедување судска заштита на правата и правните интереси на физичките и правните лица и заради обезбедување на законитоста, во управни спорови одлучува за законитоста на актите на органите на државната управа, Владата,…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Постапка за давање и примање донации/спонзорства

Договор за донација/спонзорство Давателот и примателот на донацијата и спонзорството склучуваат договор во писмена форма, согласно Законот за облигациони односи, чиј предмет мора да биде остварување на јавен интерес. Решение за потврдување на јавниот интерес на донацијата/спонзорството…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Постапка за експропријација

1.Постапката за експропријација е единствената двострана контрадикторна управна постапка, во која странките се рамноправни. 2.Тоа е постапка за која мора да се одржи јавна усна расправа и на која како учесници во постапката мора да…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Колку би ве чинеле трошоците за издавање на одобрение за градба

Во постапките за издавање одобренија за градење, трошоците можат да се поделат во неколку групи: 1) АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ за постапката водена во локалната самоуправа (општината); 2) НЕАДМИНИСТРАТИВНИ (ДРУГИ) ТРОШОЦИ поврзани со постапката водена во локалната самоуправа; 3) Административни трошоци поврзани со издавање…


Партнери на Правдико