Управно право / Правосудство | Правдико - Part 14

Правдико

Управно право / Правосудство

 
 

Објавено: 21/11/2013

Како може да добие државјанство странец кој живее во РМ најмалку 8 години

Треба да ги исполните сите овие услови : 1. Да имате наполнето 18 години ; 2. Да живеете во РМ законски и постојано  најмалку 8 години ; 3. Да имате обезбедено стан ; 4. Да…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Постапка за издавање Одобрение за адаптација со пренамена

Објектот се употребува согласно со неговата намена. Општината издава Одобрение за адаптација со пренамена на објект што претставува стан, дел од стан или повеќе станови, помошна станбена или заедничка просторија за нивно користење како деловен простор. За добивање…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Улогата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители

Орган надлежен за обезбедување обука на претставниците на правосудството е Академијата за обука на судии и јавни обвинители. Таа беше формирана со Законот за Академијата за обука на судии и јавни обвинители донесен во 2006 година45, со…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Нешто за судскиот буџет и платите на судиите

Судски буџет Судовите се финансираат од судскиот буџет, кој исто така обезбедува финансирање и за Судскиот совет, Советот за судски буџет (ССБ) и Академијата. Судскиот буџет е дел од буџетот на државата. ССБ има задача да ги…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Политички и судски имунитет

Имунитетот за политичарите е стар колку и политиката. Тоа е општоприфатена форма за заштита на високите јавни личности и на судиите.Меѓутоа, дебатата околу степенот на овие имунитети е многу поларизирана. Според некои, принципот на имунитет ја заштитува слободата на изразување…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Позитивни практики во процесот на децентрализација

Пред сè, потребно е да се истакне интересот на општините за вклучување во процесот кој е раководен од БИМ-ФБ. Имено, општините искажаа висок степен на подготвеност не само за учество во спроведените истражувања и едукации туку…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Кои се надлежностите на Управниот суд

Управниот суд, заради обезбедување судска заштита на правата и правните интереси на физичките и правните лица и заради обезбедување на законитоста, во управни спорови одлучува за законитоста на актите на органите на државната управа, Владата,…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Постапка за давање и примање донации/спонзорства

Договор за донација/спонзорство Давателот и примателот на донацијата и спонзорството склучуваат договор во писмена форма, согласно Законот за облигациони односи, чиј предмет мора да биде остварување на јавен интерес. Решение за потврдување на јавниот интерес на донацијата/спонзорството…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Постапка за експропријација

1.Постапката за експропријација е единствената двострана контрадикторна управна постапка, во која странките се рамноправни. 2.Тоа е постапка за која мора да се одржи јавна усна расправа и на која како учесници во постапката мора да…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Колку би ве чинеле трошоците за издавање на одобрение за градба

Во постапките за издавање одобренија за градење, трошоците можат да се поделат во неколку групи: 1) АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ за постапката водена во локалната самоуправа (општината); 2) НЕАДМИНИСТРАТИВНИ (ДРУГИ) ТРОШОЦИ поврзани со постапката водена во локалната самоуправа; 3) Административни трошоци поврзани со издавање…


Партнери на Правдико