Управно право / Правосудство | Правдико - Part 2

Правдико

Управно право / Правосудство

 
 

Објавено: 16/05/2017

Документација потребна за пренесување домашен миленик преку граница

За внесување/изнесување на живи животни, домашни миленичиња и производи од животинско и растително потекло, потребни се законски пропишани дозволи/ одобренија. За секој домашен миленик кој се пренесува преку граничен премин на Република Македонија, сопственикот или…


 
 

Објавено: 06/03/2017

Постапка за распишување на локални избори

Со Изборниот законик се уредуваат начинот, условите и постапката за избор на претседател на Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје,…


 
 

Објавено: 15/01/2017

Новиот начин на полагање испит за извршители

(Обновено 15.01.2017г.)Co испитот за извршители се проверува познавањето на правните прописи со кои се уредува должноста* извршител, начинот на извршувањето на извршните исправи, уредувањето на сферата на трговските друштва, претпријатијата и правните лица воопшто, платен…


 
 

Објавено: 27/11/2016

Поднесување приговор за заштита на избирачко право на избирач

Секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката на спроведување на гласањето односно во секоја фаза од изборниот процес може да поднесе приговор до Државната изборна комисија во рок од 24 часа….


 
 

Објавено: 01/04/2016

Новите цени за полагање на возачки испит

Врз основа на член 394 алинеја 15 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15 и 55/16) министерот за внатрешни работи донесе Правилник за минимална цена за…


 
 

Објавено: 27/03/2016

Постапка и услови за основање автокамп

Автокамп е посебно ограден и означен простор што претставува функционална целина, формиран во согласност со одредбите од овој закон, заради кампирање. Автокампот треба да има простор за кампирање  на кој се формирани кампединици за поставување…


 
 

Објавено: 24/02/2016

Правила за внесување и изнесување пари од Македонија

Во прирачникот издаден од страна на Царинската управа на Република Македонија се опишани сите правила во врска со внесувањето и изнесувањето на денари и девизи, од страна на резиденти на РМ и нерезиденти. Исто така…


 
 

Објавено: 08/12/2015

Кои личности имаат право на обезбедување од страна на МВР

Врз основа на член 127 од Законот за полиција, во март 2014 Владата на Република Македонија, донесе уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување. Со таа уредба се…


 
 

Објавено: 03/12/2015

Постапка за доделување на статус на возило со историска вредност (олдтајмер)

Физичко или правно лице кое сака да регистрира, односно да започне да употребува возило со историска вредност, до правното лице за технички преглед поднесува барање за доделување на статус за возило со историска вредност (олдтајмер). По извршена идентификација на…


 
 

Објавено: 27/10/2015

Кои се овластувањата на Државниот пазарен инспекторат

Работите на пазарната инспекција ги врши Државниот пазарен инспекторат како орган во состав на министерството надлежно за работите од областа на економијата. Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и прописите донесени врз основа на закон во работењето на…


Партнери на Правдико