Правдико

Прирачници

 
 

Објавено: 23/05/2019

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права

Овој прирачник има за цел да одговори на потребата од достапност на информации за пристапот заснован на човекови права на јазиците кои се зборуваат во Република Македонија. Цел на Прирачников е да ги запознае претставниците…


 
 

Објавено: 06/05/2019

Прирачник за промовирање на принципите на демократско управување во советите на единиците на локалната самоуправа

Овој Прирачник е наменет за членовите и членките на општинските совети во единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) во земјата и има за цел на избраните претставници и претставнички од локалната власт да им обезбеди неопходни…


 
 

Објавено: 17/02/2019

Анализа на политичкото учество на лицата со попреченост

Ефективното политичко учество на лицата со попреченост во процесот на донесување одлуки во државата, е прашање од интерес и во последните години претставува честа тема за дебата на меѓународно и регионално ниво. Во контекст на…


 
 

Објавено: 10/02/2019

Брошура за оданочување на капитална добивка од продажба на недвижен имот (2019)

Оваа брошура треба да ве информира за основните правила при пријавување, утврдување и плаќање на данокот на доход кои како физичко лице – граѓанин ги остварувате од продажба на недвижен имот и притоа сте оствариле…


 
 

Објавено: 05/02/2019

Оданочување на приходи остварени од вршење самостојна дејност (2019)

Оваа брошура треба да ве упати во основните правила и процедури за регистрација, утврдување и плаќање на персоналниот данок на доход и изготвување на Годишна сметка за остварените приходи од самостојна дејност. Преку брошурата ќе…


 
 

Објавено: 04/02/2019

Брошура за оданочување на доход од закуп и подзакуп (2019)

Оваа брошура треба да ве упати во основните правила при пријавување на доходот кој како физичко лице – граѓанин гo остварувате од издавање во закуп или подзакуп на земјиште, станбени или деловни простории, гаражи, простории…


 
 

Објавено: 03/02/2019

ПУБЛИКАЦИЈА: „Проблеми во примената на ЗКП од аспект на одбраната“

Оваа публикација претставува резиме на обуките одржани во рамки на проектот на Адвокатската комора на Република Македонија со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во РМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување…


 
 

Објавено: 27/01/2019

(Прирачник) Заштита на правата од индустриска сопственост

Заштитата на правата од индустриска сопственост е единствен инструмент кој игра голема улога во индустријата. Иако кај македонските компании употребата на интелектуална сопственост, во целина, е мошне ограничена, истите се свесни дека креирањето и управувањето…


 
 

Објавено: 27/01/2019

Прирачник за правото на правично судење за македонските судии и обвинители

Овој прирачник е подготвен во рамки на Проектот „Зајакнување на капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и против неказнивоста ‘CAPI’“, кој се спроведува во периодот од…


 
 

Објавено: 27/01/2019

Прашања за приватност и заштита на податоци во врска со користењето на беспилотни летала, камери кои се носат (скриени камери), електронско следење на вработените

Денес во 21-виот век технологијата брзо се менува и се подобрува, така што ризиците и заканите треба да се управуваат на ист начин. Ова ја прави приватноста да биде многу тесно поврзана со технологијата, па…


Партнери на Правдико