Стручни Статии | Правдико

Правдико

Стручни Статии

 
 

Објавено: 17/08/2021

Феноменологија на психичкото семејно насилство

Видовите на семејно насилство најчесто се определуваат врз основа на некои критериуми преку кои се прави класификација и категоризација на видовите на овој вид на насилство. Како основни критериуми кои се земаат во предвид за…


 
 

Објавено: 17/07/2021

Образованието и пазарот на трудот

Бројот на невработени и вработени лица претставуваат главните индикатори кои се користат при анализата на функционалноста на пазарот на труд во една земја. Овие две компоненти се задолжителни при секое разгледување на пазарот на труд…


 
 

Објавено: 14/01/2021

Казнено правна заштита од физичкото семејно насилство во Република Северна Македонија, со посебен акцент на кривичното дело убиство и убиство на миг

Сериозноста на последиците кои настануваат како резултат на дејствијата кои може да се квалификуваат како семејно насилство, се основниот мотив на секоја држава да преземе издржани мерки и активности во насока на сузбивање на оваа…


 
 

Објавено: 12/11/2020

Фактори кои влијаат за развод на брак и последиците од разводот

Голем број истражувања во изминативе неколку децении покажаа дека разводот на брак остава одредени последици врз децата. Ова сознание претставува предизвик да се проучува моделот на вршење на родителската одговорност по разводот на брак, кој…


 
 

Објавено: 27/09/2020

Значењето на Европската конвенција за заштита на човековите права во борбата со семејното насилство

Европската конвенција за заштита на човековите права и слободи е усвоена во 1950 година во Рим, од страна на 38 тогашни членки на Советот на Европа, а стапила на сила во 1953 година. Како основа…


 
 

Објавено: 21/04/2020

Смртна казна. За или Против?

Во минатото смртната казна била често практикувана во голем број земји во светот. Иако, државите ја употребувале само во одредени ситуации, контроверзиите на оваа тема никогаш не престанале.  После редуцираната употреба на смртната казна, дел…


 
 

Објавено: 23/03/2020

Правото на здравје во услови на вонредна состојба

Човековите слободи и права се најголемата цивилизациска придобивка на општеството, бидејќи преку истите се воспоставуваат механизми кои го заштитуваат поединецот од разни злоупотреби, како и механизми преку кои се унапредува неговата општествена положба. Во вкупното…


 
 

Објавено: 08/01/2020

Тестамент составен пред нотар како повереник на судот

По завршувањето на човековиот животен век, а со цел да се задржи вредноста на имотните и материјалните добра кои биле негова сопственост, настанува наследувањето. Оттаму, сè што моментално ни припаѓа нам, во иднина ќе го…


 
 

Објавено: 03/12/2019

Семејно насилство и неговите видови

Семејното насилство е доста чувствителна тема, за која долг временски период  не постоела соодветна правна регулатива во нашето законодавство.  Најчесто се дефинира како збир на однесувања со цел да се воспостави контрола над другите. Неспорно…


 
 

Објавено: 20/09/2019

Kонвенција за превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство – Базичен документ за заштита од родово базирано насилство

Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против насилството врз жената и семејното насилство позната како Истанбулска конвенција, претставува најзначајниот меѓународен документ за борбата со семејното насилство. Како меѓународен документ, Конвенцијата дава исклучителен…


Партнери на Правдико