Стручни Статии | Правдико

Правдико

Стручни Статии

 
 

Објавено: 11/05/2023

Сексуалното насилство како еден од видовите на семејно насилство, со посебен акцент на кривичното дело силување

Сексуалното насилство претставува комплексен социолошки, криминолошки, казнено – правен и општествен проблем. Под општиот поим на сексуално насилство се опфатени различни и бројни однесувања кои овозможуваат исполнување на овој негативен феномен во општеството. Посебен интерес…


 
 

Објавено: 19/12/2022

Реперкусии по здравјето на децата при семејно насилство

Насилството врз децата е широко распространета појава. Ризикот за некое дете да биде жртва на семејно насилство е тесно поврзанo со многу различни фактори, како на пример возраста, психосоцијалниот контекст меѓутоа и културното потекло на…


 
 

Објавено: 21/11/2022

Лекарска грешка во естетската хирургија – казнено правни аспекти

Лекарските грешки во рамките на здравствената јавност, како и во рамките на општата јавност привлекуваат посебно внимание, како резултат на штетните последици кои може да настанат поради истите врз здравјето и животот на едно лице….


 
 

Објавено: 13/07/2022

Kако до независност и самостојност на Уставниот суд

Извадок од книгата на уставниот судија д-р Дарко Костадиновски, Лојалност кон Уставот која е интегрален дел и од неговата студија “Comparative study of the current goals and reforms in the area of judiciary in North…


 
 

Објавено: 13/06/2022

Kазнено правна заштита од физичко семејно насилство, со посебен осврт на кривичните дела телесна повреда и тешка телесна повреда

Потребата за инкриминирање на семејното насилство од страна на државата има своја оправданост, која се состои во фактот да се гарантира сигурноста на секој поединец, како и заштитата на неговиот телесен и морален интегритет. Карактеристично…


 
 

Објавено: 17/08/2021

Феноменологија на психичкото семејно насилство

Видовите на семејно насилство најчесто се определуваат врз основа на некои критериуми преку кои се прави класификација и категоризација на видовите на овој вид на насилство. Како основни критериуми кои се земаат во предвид за…


 
 

Објавено: 17/07/2021

Образованието и пазарот на трудот

Бројот на невработени и вработени лица претставуваат главните индикатори кои се користат при анализата на функционалноста на пазарот на труд во една земја. Овие две компоненти се задолжителни при секое разгледување на пазарот на труд…


 
 

Објавено: 14/01/2021

Казнено правна заштита од физичкото семејно насилство во Република Северна Македонија, со посебен акцент на кривичното дело убиство и убиство на миг

Сериозноста на последиците кои настануваат како резултат на дејствијата кои може да се квалификуваат како семејно насилство, се основниот мотив на секоја држава да преземе издржани мерки и активности во насока на сузбивање на оваа…


 
 

Објавено: 12/11/2020

Фактори кои влијаат за развод на брак и последиците од разводот

Голем број истражувања во изминативе неколку децении покажаа дека разводот на брак остава одредени последици врз децата. Ова сознание претставува предизвик да се проучува моделот на вршење на родителската одговорност по разводот на брак, кој…


 
 

Објавено: 27/09/2020

Значењето на Европската конвенција за заштита на човековите права во борбата со семејното насилство

Европската конвенција за заштита на човековите права и слободи е усвоена во 1950 година во Рим, од страна на 38 тогашни членки на Советот на Европа, а стапила на сила во 1953 година. Како основа…


Партнери на Правдико