Правдико

Стручни Статии

 
 

Објавено: 21/04/2020

Смртна казна. За или Против?

Во минатото смртната казна била често практикувана во голем број земји во светот. Иако, државите ја употребувале само во одредени ситуации, контроверзиите на оваа тема никогаш не престанале.  После редуцираната употреба на смртната казна, дел…


 
 

Објавено: 23/03/2020

Правото на здравје во услови на вонредна состојба

Човековите слободи и права се најголемата цивилизациска придобивка на општеството, бидејќи преку истите се воспоставуваат механизми кои го заштитуваат поединецот од разни злоупотреби, како и механизми преку кои се унапредува неговата општествена положба. Во вкупното…


 
 

Објавено: 08/01/2020

Тестамент составен пред нотар како повереник на судот

По завршувањето на човековиот животен век, а со цел да се задржи вредноста на имотните и материјалните добра кои биле негова сопственост, настанува наследувањето. Оттаму, сè што моментално ни припаѓа нам, во иднина ќе го…


 
 

Објавено: 03/12/2019

Семејно насилство и неговите видови

Семејното насилство е доста чувствителна тема, за која долг временски период  не постоела соодветна правна регулатива во нашето законодавство.  Најчесто се дефинира како збир на однесувања со цел да се воспостави контрола над другите. Неспорно…


 
 

Објавено: 20/09/2019

Kонвенција за превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство – Базичен документ за заштита од родово базирано насилство

Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против насилството врз жената и семејното насилство позната како Истанбулска конвенција, претставува најзначајниот меѓународен документ за борбата со семејното насилство. Како меѓународен документ, Конвенцијата дава исклучителен…


 
 

Објавено: 06/03/2019

Убиство при вршење на семејно насилство

Потребата за инкриминирање на семејното насилство од страна на државата има своја оправданост, која се состои во фактот да се гарантира сигурноста на секој поединец, како и заштитата на неговиот телесен и морален интегритет. Инкриминирањето…


 
 

Објавено: 21/02/2019

Поимно определување на правото на абортус

Денес, живеејќи во едно современо општество, се јавува високо развиена свест во поглед на репродуктивното здравје на човекот и како истото, претставува клучен фактор за социјалниот и економскиот развој на секоја општествена заедница. Посебно се…


 
 

Објавено: 09/12/2018

Кривичното дело даночно затајување

Во сите друштвени, односно политички системи, во минатото и денес, се јавувал и се јавува отпор кон плаќањето на јавните приходи. Граѓаните треба да бидат свесни дека даноците се најважната форма на јавен приход и…


 
 

Објавено: 21/01/2018

Карактеристики и концептот на државниот тероризам

Тероризмот е појава која е позната низ вековите и самата борба против тероризмот потекнува од неговото појавување. Во денешно време тероризмот добива и свои други димензии, но тие сеуште неможат прецизно да се дефинираат бидејќи…


 
 

Објавено: 12/11/2017

Недозволена трговија со дрога во Република Македонија

Недозволената трговија со дрога, наркобизнис или пак наркотрговијата, претставува еден вид на ,,црн пазар,, на кој што се одвива купопродажбата на истоимената и врз основа на истата се остварува и голем профит. Секако дека овој…


Партнери на Правдико