Правдико

Стручни Статии

 
 

Објавено: 09/12/2018

Кривичното дело даночно затајување

Во сите друштвени, односно политички системи, во минатото и денес, се јавувал и се јавува отпор кон плаќањето на јавните приходи. Граѓаните треба да бидат свесни дека даноците се најважната форма на јавен приход и…


 
 

Објавено: 21/01/2018

Карактеристики и концептот на државниот тероризам

Тероризмот е појава која е позната низ вековите и самата борба против тероризмот потекнува од неговото појавување. Во денешно време тероризмот добива и свои други димензии, но тие сеуште неможат прецизно да се дефинираат бидејќи…


 
 

Објавено: 12/11/2017

Недозволена трговија со дрога во Република Македонија

Недозволената трговија со дрога, наркобизнис или пак наркотрговијата, претставува еден вид на ,,црн пазар,, на кој што се одвива купопродажбата на истоимената и врз основа на истата се остварува и голем профит. Секако дека овој…


 
 

Објавено: 20/09/2017

Казнено правни аспекти на управувањето со отпад во Република Македонија

Заштитата на животната средина во рамките на една заедница е невозможна без одржливо и правилно искористување на природните ресурси. Заштитувањето и унапредувањето на животната средина се спроведува се со цел за зачувување на нејзината автентична…


 
 

Објавено: 20/06/2017

Новиот Закон за прекршоци во Република Македонија-реформа или (про)форма?

Прекршокот како едно предкривично противправно дејствие, треба на некој начин да делува како предупредување за поголем вид одговорност-кривична, а не со него да се воспоставува одговорност поголема од онаа во случај на извршување на кривично…


 
 

Објавено: 11/06/2017

Меѓународен тероризам

Гледано од историски аспект, може да се констатира дека власта глобално во практичното работење  практикувала терор, односно применувала стратегија на предизвикување страв. Во литературата можеме да забележиме дека сите деспотски општества се базирале на страв,…


 
 

Објавено: 30/03/2017

Сексуален криминалитет

Покрај  тенденцијата на кривичното право да се повлекува од инкриминации што навлегуваат во интимната сфера на човековото опстојување, како што биле казнувањето на хомесексуалноста, промискуитетот кои во минатото биле ригорозно санкционирани. А денес се: силувањето,…


 
 

Објавено: 11/01/2017

Феноменологија на семејното насилство

Семејното насилство претставува комплексен и сложен проблем со кој се соочуваат сите држави во светот без исклучок. Сложеноста и комплексноста на оваа појава се појавува како резултат на штетните и огромни последици кои се предизвикуваат…


 
 

Објавено: 06/01/2017

Сајбер тероризмот како закана кон безбедноста на државата

Огромните достигнувања и развојот на врвната технологија, софистицираните компјутерски системи го отворија новиот „сајбер простор“, кој постојано ги уништува старите традиционални форми на организација, однесување и верување. Сајбер информациите доведоа до сајбер револуција и до…


 
 

Објавено: 09/12/2016

Заштитениот сведок во македонското казнено право

Организираниот криминал како општествено негативен феномен со сите свои појавни облици, комплексност и софистицираност од секогаш претставувал сериозен проблем кој на непосреден начин влијае на развојниот тек на односите и ги поткопува темелните вредности на…


Партнери на Правдико