Стручни Статии | Правдико - Part 3

Правдико

Стручни Статии

 
 

Објавено: 20/06/2017

Новиот Закон за прекршоци во Република Македонија-реформа или (про)форма?

Прекршокот како едно предкривично противправно дејствие, треба на некој начин да делува како предупредување за поголем вид одговорност-кривична, а не со него да се воспоставува одговорност поголема од онаа во случај на извршување на кривично…


 
 

Објавено: 11/06/2017

Меѓународен тероризам

Гледано од историски аспект, може да се констатира дека власта глобално во практичното работење  практикувала терор, односно применувала стратегија на предизвикување страв. Во литературата можеме да забележиме дека сите деспотски општества се базирале на страв,…


 
 

Објавено: 30/03/2017

Сексуален криминалитет

Покрај  тенденцијата на кривичното право да се повлекува од инкриминации што навлегуваат во интимната сфера на човековото опстојување, како што биле казнувањето на хомесексуалноста, промискуитетот кои во минатото биле ригорозно санкционирани. А денес се: силувањето,…


 
 

Објавено: 11/01/2017

Феноменологија на семејното насилство

Семејното насилство претставува комплексен и сложен проблем со кој се соочуваат сите држави во светот без исклучок. Сложеноста и комплексноста на оваа појава се појавува како резултат на штетните и огромни последици кои се предизвикуваат…


 
 

Објавено: 06/01/2017

Сајбер тероризмот како закана кон безбедноста на државата

Огромните достигнувања и развојот на врвната технологија, софистицираните компјутерски системи го отворија новиот „сајбер простор“, кој постојано ги уништува старите традиционални форми на организација, однесување и верување. Сајбер информациите доведоа до сајбер револуција и до…


 
 

Објавено: 09/12/2016

Заштитениот сведок во македонското казнено право

Организираниот криминал како општествено негативен феномен со сите свои појавни облици, комплексност и софистицираност од секогаш претставувал сериозен проблем кој на непосреден начин влијае на развојниот тек на односите и ги поткопува темелните вредности на…


 
 

Објавено: 25/11/2016

Tеоретски аспекти на насилството – агресијата

Агресијата претставува заеднички дел од социјалниот живот на човекот и во одредена мерка го одредува насилничкото однесување на поединецот. Знаејќи го ова, треба да се обидеме да дадеме соодветна дефиниција на агресијата како појава која…


 
 

Објавено: 19/11/2016

Семејно насилство

Семејното насилство е едно од преовладувачките криминални поведенија во повеќе општества и носи со себе разорувачки последици како по однос на примарната жртва, жената, така и во однос на секундарната жртва децата. Во повеќето земји…


 
 

Објавено: 23/09/2016

Заштита на работниците во Република Македонија од мобинг

Насилството и вознемирувањето на работното место претставуваат појави кои сериозно ги загрозуваат работниците насекаде во светот. Без разлика на неговите феноменолошки облици, дали се работи за психичко вознемирување, за сексуално злоупотребување или конкретно физичко насилство,…


 
 

Објавено: 06/09/2016

Кривични дела против државата

Кривичните дела против државата односно: тероризмот, саботажата, диверзијата и шпионажата, претставуваат незаконско користење на сила, насилство и разменување на информации од страна на поединци или групи кои имаат директна врска со странските сили или пак, чии активности ги…


Партнери на Правдико