Стручни Статии | Правдико - Part 7

Правдико

Стручни Статии

 
 

Објавено: 09/03/2015

Трговската марка – правни аспекти

Главната функција на трговските марки е да им овозможи на потрошувачите да го идентификуваат производот (без оглед дали се работи за стока или услуга) на одредено претпријатие, за да го разликуваат од другите идентични или…


 
 

Објавено: 03/03/2015

Субјекти над кои не може да се спроведе стечајна постапка

Стечајот е правен институт на колективна принуда, рамномерно и правично намирување на доверителите, генерално извршување на имотот на стечајниот должник, штом ќе престане да постои како правен субјект.


 
 

Објавено: 04/02/2015

Кривично – правен аспект на кривичното дело тешка телесна повреда

Кривичните дела против животот и телото според нивните карактеристики и особености со кои се одликуваат се најелементарниот облик на криминалитет, гледано од социолошка и криминолошка смисла. За овие крвични дела важи констатацијата дека претставуваат основа на казненото право,…


 
 

Објавено: 21/01/2015

Правото на приватност и сајбер просторот

Техничко – технолошкиот напредок самиот по себе наложува постојано користење на компјутерите и интернетот како најголема цивилизациска придобивка. Сајбер просторот е реален и истиот од една страна носи со себе огромен број на придобивки, додека…


 
 

Објавено: 15/01/2015

Квалифицирани убиства според начинот на извршување

Заедничка карактеристика за квалификуваните убиства е таа што е проширено законското битие на обичното убиство и кон тој круг на објективни и субјективни обележја се придодадени квалификаторни елементи. Природата на тие квалификаторни елементи е таква…


 
 

Објавено: 12/01/2015

Осигурувањето на ризиците – дел од современиот модел на управување со ризици во компаниите

Ризикот претставува фундаментален поим кој што воопшто не е едноставен ниту лесен за детерминација со оглед на неговите форми и облици во кои што се појавува во секој сегмент од општественото живеење. За да може…


 
 

Објавено: 19/11/2014

Казнено – правни аспекти на естетската хирургија

Естетската хирургија во последните години зазема се позначајно место во севкупното медицинско дејствување во развиените земји, но исто така и оние земји кои се во развој, бидејќи операциите од овој вид во овие земји се многу поевтини…


 
 

Објавено: 27/10/2014

Алкохолизмот како социопатолошка појава

Алкохолизам или алкохолна зависност, хронична болест позната по потребата од алкохол. Луѓето кои страдаат од ова заболување се познати како алкохоличари. Тие не можат да го контролираат своето пиење дури ниту кога станува директна причина…


 
 

Објавено: 29/09/2014

Органи и институции надлежни за спречување на перење пари

Перењето пари е комплексен процес, и како прикриена, софистицирана и профитабилна активност со нејзина „помош“ успешно се остварува богатство, односно се стекнува директна или индиректна финансиска или некој друг вид материјална корист.


 
 

Објавено: 22/09/2014

Транснационален организиран криминалитет – трендови и случувања

Организираниот криминал е еден од најкомлексните и во своето внатрешно битие длабоко противречен поим. Неговата длабока противречност се огледа во трансцеденталниот карактер на организираниот криминал. Секое кривично дело може да биде, условно кажано, од областа…


Партнери на Правдико