Стручни Статии | Правдико - Part 9

Правдико

Стручни Статии

 
 

Објавено: 28/01/2014

Класификација на осудените лица

При определувањето на поимот класификација на осудените лица од особено значење е дефиницијата која во 1950 година беше усвоена на меѓународниот конгрес одржан во Хаг, од страна на Здружението за кривично право и казнени установи….


 
 

Објавено: 15/01/2014

Арбитража – Поим и меѓународно регулирање

Државните судови ги основа државата како трајни (перманентни) органи на власта, на кои странките им се обраќаат секогаш кога имаат потреба за правна заштита на нивните субјективни права. Целиот систем се базира дека судијата е…


 
 

Објавено: 16/12/2013

Убиство при вршење на семејно насилство

Насилството се дефинира како екстремен облик на агресија, која се изразува како нелегитимна и неоправдана примена на сила (физичка и психичка), кое се манифестира како организирано или спонтано, ритуално (во случај на крвна одмазда) или…


 
 

Објавено: 10/12/2013

Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија

Општествената положба на семејството е детерминирана од пошироките општествено-економски состојби кои се присутни во конкретниот општествен систем. Самиот термин „семејно насилство“ во нашето општество срамежливо почнува да се пробива во последните неколку години од дваесеттиот век. Промовирањето…


 
 

Објавено: 22/11/2013

Завршување на првостепената парнична постапка со и без мериторна одлука на судот

Во современите правни системи постојат различни начини за решавање на споровите, меѓутоа најстар и најчест начин на решавање на споровите, е изнесување на истите пред суд. Притоа различни се причините кои го наведуваат тужителот да поведе парнична постапка,…


 
 

Објавено: 21/11/2013

Одговорност на нотарите во Република Македонија

Нотаријатот во РМ, веќе неколку години создава простор за бројни и хетерогени теоретски практични анализи и елаборации. Неговата експанзија во нашите, бившите Југословенски и светски рамки ја наметна потребата од детална научна и стручна анализа…


 
 

Објавено: 20/11/2013

Проблеми во примена на Законот за јавни набавки

Темата за јавните набавки својата актуелност во современото општество ја должи на , се поголемата свест и потреба на граѓаните да знаат како и колку одговорно се трошат нивните пари.Таквите трошења завземаат голем дел од буџетските средства…


 
 

Објавено: 18/11/2013

Брачни пречки

Брачните пречки отсекогаш биле гледани и анализирани со особено внимание од страна на законодавецот, посебно во современите законодавства. Според Римското право Ex facto oritur jus -правото пред се мора да се приспособува на социјалните потреби во општеството и да биде…


Партнери на Правдико