Билтени и збирки на пресуди | Правдико

Правдико

Билтени и збирки на пресуди

 
 

Објавено: 31/08/2022

Збирка на судски одлуки од примената на Законот за сопственост и други стварни права

Збирка на судски одлуки

Збирка на судски одлуки од примената на ЗСДСП содржи 250 извадоци од пресуди, систематизирани според содржината на Законот за сопственост и други стварни права, поделени според глави и наслови, со што се олеснува пребарувањето и…


 
 

Објавено: 16/09/2020

Избрани сентенци од практиката на Основниот кривичен суд Скопје 2013 – 2019

Правната сигурност како едно од основните начела на нашиот правен систем, својата практична реализација ја има во воедначеното постапување на судовите при примената на позитивните законски прописи. Судската практика не претставува формален извор на правото,…


 
 

Објавено: 16/12/2019

Билтени со пресуди и заклучоци на Апелационите судови

Билтени со пресуди и заклучоци на Апелационите судови во Скопје, Битола, Штип и Гостивар.   Апелационен суд Битола АПЕЛАЦИОНЕН СУД БИТОЛА          мај 2011                 …


 
 

Објавено: 17/09/2019

Билтени за судската практика на ЕСЧП- број 6 и 7

Билтенот е наменет за информирање на судските службеници, особено на судиите и јавните обвинители, и вработените во државните институции во Македонија. Затоа тој пред сè известува за пресуди на судот во Стразбур кои се од…


 
 

Објавено: 17/10/2018

Билтен за судската практика на Европскиот суд за човекови права (том 5)

Со објавувањето на електронската верзија, билтенот станува достапен до сите заинтересирани читатели. Покрај тоа, македонските судски службеници го добиваат и во печатена форма. Затоа најважната судска практика на ЕСЧП со помош на овој билтен во…


 
 

Објавено: 31/07/2018

Сентенци од Вишиот управен суд на РМ

Работата по предметите во Вишиот управен суд, се одвива во три специјализирани судски оддели: специјализиран судски оддел за имотно – правна област и други права; специјализиран судски оддел за пензии, права од пензиско и инвалидско…


 
 

Објавено: 23/07/2018

Билтен на судската практика на Врховниот суд на Република Македонија 2016-2017

Во Билтенот за 2016 година се опфатени: еден Заклучок на Општата седница на Врховниот суд. Од областа на казненото право се опфатени: едно правно мислење, две сентенци од областа на казненото процесно право и пет…


 
 

Објавено: 20/06/2018

Збирки на судски одлуки од Врховен суд на РМ од 1976 до 2014

Врховниот суд на Република Македонија како највисок суд во Републиката во согласност со Уставот на Република Македонија го обезбедува единството во примената на законите од страна на судовите. Својата уставна положба Врховниот суд на Република…


 
 

Објавено: 17/09/2017

Значајни пресуди на Европскиот суд за човекови права со коментар : Говор на омраза и кривични дела од омраза

Пристапот на Судот во однос на концептот на говорот на омраза се темели на определбата на Судот да не се врзува со класификациите кои ги утврдиле националните судови туку да поаѓа од конкретните околности на случајот,…


 
 

Објавено: 26/01/2017

Е-база на судски случаи на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија

Преку оваа база на податоци може да се добие пристап до јавните документи на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија од 1994 до денес. Доколку ги барате најновите судски списи кои се ставени на базата…


Партнери на Правдико