Билтени и збирки на пресуди | Правдико - Part 2

Правдико

Билтени и збирки на пресуди

 
 

Објавено: 11/01/2017

Права на барателите на азил и мигрантите : збирка пресуди на Европскиот суд за човековите права со коментар

Република Македонија географски се наоѓа на крстопатот каде се среќаваат Истокот и Западот, Северот и  Југот и од тие причини, секое позначајно миграциско придвижување од или кон Европа, оставило печат на тлото на нашата земја….


 
 

Објавено: 28/11/2016

Трет Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права

Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објави третиот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Бирото за застапување…


 
 

Објавено: 20/10/2016

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

Вишиот управен суд на РМ го објави Билтенот број 11 кој содржи сентенци од специјализираниот судски Оддел за имотно–правна област и други права, од специјализираниот судски Оддел за пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување и…


 
 

Објавено: 08/04/2016

Билтен за судската практика на Европскиот суд за човекови права (број 2)

Излезе електрoнската верзија од вториот број на Билтенот посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Бирото за застапување на Македонија пред ЕСЧП и Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ).


 
 

Објавено: 08/01/2016

Билтен за судската практика на Европскиот суд за човекови права (број 1)

Билтен за судската практика на Европскиот суд за човекови права

Европската конвенција за човекови права се разви во значаен инструмент за заштита на правата во државите-членки на Советот на Европа. Како резултат на тоа, судската пракса на Европскиот суд за човекови права се претвори во…


 
 

Објавено: 06/11/2015

Пресуди во врска со дискриминација од судската пракса на ЕСЧП и Судот на правдата на ЕУ

Оваа публикација е втора публикација која содржи избрани случаи од праксата на двата суда и претставува природна еволуција во процесот на зајакнување на капацитетите на македонските судии. Имајќи ги предвид 13-те случаи кои беа детално…


 
 

Објавено: 09/06/2015

Збирка на судски одлуки 2004-2014

Збирката содржи 7 начелни правни мислења и 4 одлуки донесени на Општата седница на Врховниот суд на Република Македонија, 9 правни мислења, 1 заклучок и 102 сентенци на Одделот за казниви дела од областа на казненото материјално и…


 
 

Објавено: 13/10/2014

Пресуди и Решенија за царински прекршоци

  Збирка на Пресуди и Решенија за царински прекршоци, пред царинскиот орган, Управниот суд и Вишиот Управен суд.   Вид на прекршок: царински прекршок-непријавена стока Прекршочно решение: Решение Прк.324-08 – непријавена стока Пресуда: Пресуда од Управен суд-Прк.324-08 Вид…


 
 

Објавено: 25/08/2014

Пресуди на Европскиот суд зa човeкови прaвa во врскa со Член 10- Слобода на изразување

Согласно заложбите на Владата на Република Македонија за доближување на судската пракса на Европскиот суд за човекови права во Стразубир и соодветната примена на Европската конвенција за човекови права од страна на националните практичари на…


 
 

Објавено: 22/08/2014

Пресуди во врска со дискриминација од судската пракса на Европскиот суд за човекови права и Судот на правдата на Европска унија

Согласно меѓународното право за права на човекот, посебно од аспект на недискриминација, еднаквост и толеранција, спречувањето и заштитата од дискриминација се центарот, фокусот и темелот на кој се надоградува целината. Самата ООН Универзална декларација за…


Партнери на Правдико