Билтени и збирки на пресуди | Правдико - Part 3

Правдико

Билтени и збирки на пресуди

 
 

Објавено: 21/08/2014

Пресуди на Европскиот суд за човекови права (збирка од дваесет референтни пресуди )

Оваа публикација претставува збирка од дваесет референтни пресуди на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) преведени на македонски јазик. Овие пресуди ги избраа стручни лица од областа на правото од Холандија и Македонија коишто соработуваа…


 
 

Објавено: 07/08/2014

Избрани пресуди на Судот на правдата на Европската унија за јавните набавки

Во оваа публикација на СИГМА за јавните набавки се разгледуваат клучните одлуки на Судот на правдата на Европската унија (СПЕУ) за девет прашања поврзани со набавките. Публикацијата го опфаќа периодот од јануари 2006 година до…


 
 

Објавено: 13/05/2014

Збирки на одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки

  Државната комисија за жалби по јавни набавки е надлежна за решавање жалби во постапката за доделување на договори за јавни набавки и е самостоен државен орган со својство на правно лице. Државната комисија обезбедува…


 
 

Објавено: 02/05/2014

Збирка на судски одлуки

Прв дел– Казнено право Втор дел– Граѓанско право Трет дел– повреда на правото на судење во разумен рок Четврт дел – Судска практика на европскиот суд за човекови права Петти дел – Пресуди на европскиот суд за…


 
 

Објавено: 02/05/2014

Пресуди и одлуки во врска со говорот на омраза

Пресудите и одлуките на Судот имаат за цел не само да го одлучат конкретниот случај покренат пред Судот, туку многу пошироко да помогнат прифатените стандарди и принципи да станат составен дел на правното богатство на…


 
 

Објавено: 02/05/2014

Работни спорови: Позитивни примери од судската пракса

Во почетокот на 2010 година, Движењето за социјална правда „Ленка“ започна да го спроведува повеќегодишниот проект:Промоција и заштита на работничките права, во соработка согерманската фондација „Роза Луксембург“.Како резултат на тоа,во првата половина на 2010-та, беше…


 
 

Објавено: 02/05/2014

Компаративна пракса во обезбедувањето правна помош во кривичните предмети

Ова истражување е насочено кон разгледување на различните аспекти на правото на соодветна одбрана, со особен акцент на можноста која ја имаат сиромашните луѓе, да обезбедат пристап до адвокатска помош во кривичните предмети.1 Неговата основна…


 
 

Објавено: 02/05/2014

Збирка на пресуди на Европскиот суд за човекови права и решенија на Врховниот суд на РМ

Станува збор за пресуди на Европскиот суд за човекови права донесени од страна на Големиот судски совет, како основен креатор на судската практиката на Судот, во однос на правата загарантирани со Конвенцијата кои се најчесто актуелизирани…


 
 

Објавено: 02/05/2014

Надомест на материјална штета

Овде можете да најдете сентенци и изводи од образложенија на одлуките на Врховниот суд на Република Македонија коишто се однеусваат на надоместување на материјална штета.


 
 

Објавено: 01/05/2014

Избрани одлуки на сојузниот Уставен суд на СР Германија

Функционално уставно судство претставува неопходен услов во правна држава, ако тоа треба да биде повеќе отколку уставно начело што служи само заради украс. Во случајот на Германија, неуспехот на Вајмарската Република и националсоцијалистичката диктатура, која…


Партнери на Правдико