Правдико

Закони

   

Устав на Република Македонија

Работни Односи

Закон за административни службеници

 

Закон за агенциите за привремени вработувања

 

Закон за безбедност и здравје при работа

 

Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

 

Закон за евиденциите од областа на трудот

 

Закон за европски работнички совет

 

Закон за инспекцијата на труд

 

Закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување

 

Закон за исплата на платите во Република Македонија

 

Закон за минимална плата во Република Македонија

 

Закон за пензиското и инвалидското осигурување

 

Закон за празниците

 

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување

 

Закон за работните односи

 

Закон за социјалната заштита

 

Закон за спречување и заштита од дискриминација

 

Закон за судска служба

 

Закон за трансформација во редовен работен однос

 

Закон за волонтерството

 

Закон за вработените во јавниот сектор

 

Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност

 

Закон за вработување и работа на странци

 

Закон за вработување на инвалидни лица

 

Закон за заштита од вознемирување на работно место

 

Закон за здравствената заштита

 

Закон за здравственото осигурување

 

Законот за мирно решавање на работните спорови

 

Финансиски

Закон за административните такси

 

Закон за банките

 

Закон за буџетите

 

Закон за даночна постапка

 

Закон за данок на додадена вредност

 

Закон за данокот на добивка

 

Закон за даноците на имот

 

Закон за девизното работење

 

Закон за финансиска дисциплина

 

Закон за хартии од вредност

 

Закон за инвестициски фондови

 

Закон за јавен долг

 

Закон за комуналните такси

 

Закон за кредитно биро

 

Закон за лизинг

 

Закон за персоналниот данок на доход

 

Закон за регистрирање на готовински плаќања

 

Закон за ревизија

 

Закон за супервизија на осигурување

 

Закон за Управата за јавни приходи

 

Закон за платниот промет

 

Законот за употреба на паричната единица на Република Македонија

 

Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари

 

Управни

Изборен законик

 

Закон за Академијата за наставници

 

Закон за архивскиот материјал

 

Закон за азил и привремена заштита

 

Закон за Бирото за развој на образованието

 

Закон за Државниот инспекторат за локална самоуправа

 

Закон за еднократно отпишување на долговите на граѓаните

 

Закон за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица

 

Закон за експропријација

 

Закон за инспекциски надзор

 

Закон за издавачката дејност

 

Закон за јавните набавки

 

Закон за јавните службеници

 

Закон за класифицирани информации

 

Закон за користење и располагање со стварите на државните органи

 

Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост

 

Закон за меѓународно приватно право

 

Закон за надворешни работи

 

Закон за наставници во основните и средните училишта

 

Закон за образование на возрасните

 

Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

 

Закон за одбрана

 

Закон за општата управна постапка

 

Закон за организација и работа на органите на државната управа

 

Закон за основното образование

 

Закон за постапување по претставки и предлози

 

Закон за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

 

Закон за просветната инспекција

 

Закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори

 

Закон за служба во армијата на РМ

 

Закон за Собранието на Република Македонија

 

Закон за спречување на корупцијата

 

Закон за средното образование

 

Закон за стручно образование и обука

 

Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

 

Закон за централен регистар

 

Закон за управните спорови

 

Закон за високото образование

 

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност

 

Закон за заштита на децата

 

Законот за локалната самоуправа

 

Законот за управната инспекција

 

Транспорт

Закон за јавните патишта

 

Закон за поштенските услуги

 

Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај

 

Закон за превоз во патниот сообраќај

 

Закон за сигурност во железничкиот систем

 

Закон за воздухопловство

 

Закон за внатрешната пловидба

 

Стопански

Царински закон

 

Закон за акцизите

 

Закон за безбедност на храната

 

Закон за безбедност на производите

 

Закон за државен пазарен инспекторат

 

Закон за енергетика

 

Закон за градежните производи

 

Закон за инвалидски организации

 

Закон за јавна чистота

 

Закон за концесии и јавно-приватно партнерство

 

Закон за процена

 

Закон за стечај

 

Закон за техничката инспекција

 

Закон за трговија

 

Закон за Царинската управа

 

Закон за туристичката дејност

 

Закон за угостителска дејност

 

Закон за занаетчиство

 

Закон за задолжница

 

 

Закон за заштита на потрошувачите

 

Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити

 

Закон за здруженија и фондации

 

Закон за животна средина

 

Закон за радиодифузната дејност

 

Закон за трговските друштва

 

Ратификувани Меѓународни Инструменти

Eвропската конвенција за пренос на казнените постапки (073)

 

Kонвенција за перење на пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело (ЕТС 141)

 

Виенска конвенција за сукцесија на државите во однос на државниот имот, архивите и долговите

 

Втор додатен протокол кон Европската конвенција за екстрадиција (ЕТС 098)

 

Втор дополнителен протокол кон Конвенцијата за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 182)

 

Втор дополнителен протокол на Европската Конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 182)

 

Додатен протокол на Конвенцијата за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 099)

 

Дополнителен протокол за Казнената конвенција за корупција ( ЕТС 191)

 

Дополнителен протокол кон Европска конвенција за известување за странско право (ЕТС 097)

 

Дополнителен протокол кон Европската конвенција за екстрадиција (ЕТС 086)

 

Дополнителен протокол кон Конвенцијата за заштита на човековите права и достоинство на човекот (ЕТС 168)

 

Дополнителен протокол кон Конвенцијата за трансфер на осудени лица (ЕТС 167)

 

Дополнителен протокол кон Општата спогодба за привилегии и имунитети на Советот на Европа (ЕТС 010)

 

Дополнителен протокол на Kонвенцијата за компјутерски криминал за инкриминација на дела од расистички и кеснофобистички вид (ЕТС 189)

 

Европска конвенција за државјанство (ЕТС 166 ) Европска конвенција за екстрадиција (ЕТС 024)

 

Европска конвенција за екстрадиција (ЕТС 024)

 

Европска конвенција за законскиот статус на вонбрачните деца (ЕТС 085)

 

Европска конвенција за заштита на рбетните животни кои се користат за експериментални и други научни цели (ETC 123)

 

Европска конвенција за заштита од мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (ЕТС 126)

 

Европска конвенција за известување за странско право (ЕТС 062)

 

Европска конвенција за копродукција во кинематографијата (ЕТС 147)

 

Европска конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 030)

 

Европска конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 030)

 

Европска конвенција за остварување на правата на децата (ЕТС 160)

 

Европска конвенција за посвојување на деца (ЕТС 058)

 

Европска конвенција за пределот (ЕТС 176)

 

Европска конвенција за пренос на казнените постапки (073)

 

Европска конвенција за признавање и спроведување на одлуките кои се однесеуваат на старателството над децата (ЕТС 105)

 

Европска конвенција за признавање на статусот на правно лице на меѓународните невладини организации (ETC 124)

 

Европска конвенција за спречување на тероризмот (ЕТС 090)

 

Европска конвенција за сузбивање на тероризмот (ЕТС 090)

 

Европска конвенција за трансфер на осудени лица (ЕТС 112)

 

Европска социјална повелба (ЕТС 035)

 

Статутот на Хашката конференција за меѓународно приватно право

 

Казнена конвенција за корупција (ЕТС 173)

 

Ковенција за привилегии и имунитети на ОН

 

Конвенција за доставување во странство на судски и вонсудски акти во граѓански или трговски работи

 

Конвенција за заштита на децата и за соработка во областа на меѓународно посвојување

 

Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа (ЕТС 104)

 

Конвенција за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци (ЕТС 108)

 

Конвенција за заштита на човековите права и достоинството на човекот во однос на примената на биологијата и медицината (ЕТС 164)

 

Конвенција за изедначување на некои елементи од правото на патент за пронајдок (ЕТС 047)

 

Конвенција за компјутерски криминал (ЕТС 185 )

 

Конвенција за компјутерски криминал (ЕТС 185)

 

Конвенција за перење на пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело

 

Конвенција за прибавување на докази во странство во граѓанските или трговските работи

 

Конвенција за признавање на квалификациите кој се однесува на високото образование во европскиот регион (ЕТС 165)

 

Конвенција за спречување и казнување злочинот геноцид

 

Конвенција за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на морската пловидба

 

Конвенција на Советот на Европа за перење, откривање, заплена и конфискација на приноси од казниво дело и финансирање тероризам ( ЕТС 198 )

 

Конвенција на Советот на Европа за превенција на тероризмот (ЕТС 196)

 

Конвенција против тортура и други сурови, нечовечки или понижувачки казни и постапки

 

Конвенцијата за спречување и казнување на кривични дела против лица под меѓународна заштита, вклучувајќи ги и дипломатските агенти

 

Конвенцијата на Советот на Европа за борба против трговија со луѓе ( ЕТС 197 )

 

Европска спогодба за патување на млади лица со колективни пасоши меѓу земјите членки на Советот на Европа (037)

 

Европска спогодба за пренос на барањата за правна помош (ЕТС 092)

 

Европската конвенција која се однесува на формалните барања за пријава на патент (ЕТС 016)

 

Европската повелба за локална самоуправа ( ЕТС 121 )

 

Измени и дополнувања на Статутот на Хашката конференција за меѓународно приватно право

 

Казнена конвенција за корупција (ЕТС 173)

 

Ковенција за привилегии и имунитети на ОН Конвенција за доставување во странство на судски и вонсудски акти во граѓански или трговски работи

 

Конвенција за заштита на децата и за соработка во областа на меѓународно посвојување

 

Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа (ЕТС 104)

 

Конвенција за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци (ЕТС 108)

 

Конвенција за заштита на човековите права и достоинството на човекот во однос на примената на биологијата и медицината (ЕТС 164)

 

Конвенција за изедначување на некои елементи од правото на патент за пронајдок (ЕТС 047)

 

Конвенција за компјутерски криминал (ЕТС 185 ) Конвенција за компјутерски криминал (ЕТС 185)

 

Конвенција за перење на пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело

 

Конвенција за прибавување на докази во странство во граѓанските или трговските работи

 

Конвенција за признавање на квалификациите кој се однесува на високото образование во европскиот регион (ЕТС 165)

 

Конвенција за спречување и казнување злочинот геноцид

 

Конвенција за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на морската пловидба

 

Конвенција на Советот на Европа за перење, откривање, заплена и конфискација на приноси од казниво дело и финансирање тероризам ( ЕТС 198 )

 

Конвенција на Советот на Европа за превенција на тероризмот (ЕТС 196)

 

Конвенција против тортура и други сурови, нечовечки или понижувачки казни и постапки

 

Конвенцијата за спречување и казнување на кривични дела против лица под меѓународна заштита, вклучувајќи ги и дипломатските агенти

 

Конвенцијата на Советот на Европа за борба против трговија со луѓе ( ЕТС 197 )

 

Меѓународен пакт за граѓанските и политичките права

 

Меѓународен пакт за економските, социјалните и културните права

 

Меѓународна конвенција за елиминирање на сите видови на расна дискриминација

 

Меѓународна конвенција за спречување на финансирањето на тероризмот

 

Меѓународна конвенција за сузбивање и казнување на злостроството на апартхејдот

 

Меѓународна конвенција за сузбивање на акти на нуклеарен тероризам

 

Меѓународна конвенција за сузбивање на терористичките напади со експлозивни направи

 

Меѓународна конвенција против земање заложници

 

Општа спогодба за привилегии и имунитети на Советот на Европа (ЕТС 002)

 

Протокол брoj 1 кон Европската конвенција за заштита од мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (ЕТС 151)

 

Протокол брoj 2 кон Европската конвенција за заштита од мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (ЕТС 152)

 

Протокол број 12 кон Конвенцијата за заштита на правата на човекот и основните слободи ( ЕТС 177 )

 

Протокол број 13 кон Конвенцијата за заштита на правата на човекот и основните слободи, во врска со укинувањето на смртната казна во сите околности ( ЕТС 187 )

 

Протокол број 14 кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи за измена на контролниот механизам на Конвенцијата (ЕТС 194)

 

Протокол за измени на Европската конвенција за спречување на тероризам (ЕТС 190)

 

Протокол за измени на Европската конвенција за спречување на тероризмот (ЕТС 190)

 

Протокол за менување на Европската конвенција за заштита на рбетниците кои се користат за експериментални и други научни цели (ЕТС 170)

 

Протокол за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на фиксните платформи лоцирани на континенталниот гребен

 

Протокол со кој што се врши измена и дополнување на Европската социјална повелба (ЕТС 142)

 

Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства (ЕТС 157)

 

Ревидирана Европска конвенција за заштита на археолошкото наследство (ЕТС 143)

 

Спогодба за привилегии и имунитети на Меѓународниот кривичен суд Статут на Советот на Европа (ЕТС 001)

 

Факултативeн протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување

 

Факултативен протокол кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените

 

Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на детето кој се однесува на вклучување на децата во вооружени конфликти

 

Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на детето кој се однесува на продажба на деца, детска проституција и детска порнографија

 

Цивилна конвенција за спречување корупција (ЕТС 174 )

 

Шестиот протокол кон Општата спогодба за привилегии и имунитети на Советот на Европа (ЕТС 162)

Правосудство

Судски деловник

 

Закон за адвокатурата

 

Закон за извршување на Одлуките на Европскиот суд за човекови права

 

Закон за јавнообвинителска служба

 

Закон за Народниот правобранител

Закон за нотаријатот

 

Закон за платите на јавните обвинители

 

Закон за платите на судиите

 

Закон за правосудниот испит

 

Закон за Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија

 

Закон за судовите

 

Закон за судскиот буџет

 

Закон за судскиот совет

 

Закон за судските такси

 

Закон за вештачење

 

Закон за Академијата за судии и јавни обвинители

 

Закон за бесплатна правна помош

 

Закон за државното правобранителство

 

Закон за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

 

Култура

Законот за аудиовизуелните добра

 

Законот за авторското право и сродните права

 

Законот за библиотеките

 

Законот за државните награди

 

Законот за филмската дејност

 

Законот за културата

 

Законот за музеите

 

Законот за националниот уметник на Република Македонија

 

Законот за поддршка на домашната музичка продукција

 

Законот за употребата на македонскиот јазик

 

Законот за заштита на културното наследство

 

Кривични

Кривичен законик

 

Закон за Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите

 

Закон за кривичната постапка

 

Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната

 

Закон за помилување

 

Закон за правда за децата

 

Закон за прекршоците

 

Закон за прекршоците против јавниот ред и мир

 

Закон за пробација

 

Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

 

Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка

 

Закон за извршување на санкциите

 

Закон за меѓународна соработка во кривичната материја

 

Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

 

Закон за заштита на сведоци

 

Информатичко Општество

Закон за електронска трговија

 

Закон за електронските комуникации

 

Закон за електронско управување

 

Закон за класифицирани информации

 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Закон за заштита на личните податоци

 

Граѓански

Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување

 

Закон за доброволно здравствено осигурвање

 

Закон за договорен залог

 

Закон за домување

 

Закон за еднакви можности на жените и мажите

 

Закон за градење

 

Закон за извршување

 

Закон за јавно здравје

 

Закон за катастар на недвижности

 

Закон за медијација

 

Закон за наследувањето

 

Закон за облигационите односи

 

Закон за парнична постапка

 

Закон за продажба на деловните згради и деловните простории

 

Закон за просторно и урбанистичко планирање

 

Закон за санитарната и здравствената инспекција

 

Закон за семејството

 

Закон за шумите

 

Закон за сопственост и други стварни права

 

Закон за спортот

 

Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор

 

Закон за водостопанствата

 

Закон за вонпарнична постапка

 

Закон за заштита на приватноста

 

Закон за заштита на укажувачи

 

Закон за земјоделско земјиште

 

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

 

Законот за градежното земјиште

 

Законот за гробишта и погребални услуги

 

Законот за лековите и медицинските помагала

 

Законот за обезбедување на побарувањата

 

Законот за постапување со бесправно изградени објекти

 

Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште

 

Законот за продажба на становите во општествена сопственост

 

Законот за заштита на правата на пациентите

 

Внатрешни Работи

Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата

 

Закон за детективската дејност

 

Закон за државјанство

 

Закон за гранична контрола

 

Закон за јавните собири

 

Закон за контрола и опојни дроги и психотропни супстанции

 

Закон за лична карта

 

Закон за личното име

 

Закон за оружјето

 

Закон за патните исправи

 

Закон за полицијата

 

Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили

 

Закон за пожарникарството

 

Закон за приватно обезбедување

 

Закон за следење на комуникациите

 

Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари

 

Закон за странците

 

Закон за внатрешни работи

 

Закон за возила

 

Закон за заштита и спасување

 

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето

 

 
*Законските прописи во базата со закони на Правдико, се преземени од ЛДБИС - база на законски прописи од Министерството за правда на РМ.
 

Партнери на Правдико