Закони | Правдико

Правдико

Закони

   

Уредби и одлуки на Владата за време на вонредна состојба

Одлуки

 

Уредби со законска сила

Устав на Република Македонија

Устав на Република Македонија

 

Уставен Закон за спроведување на Амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија

 

Уставен закон за спроведување на уставот на РМ

 

Работни Односи

Закон за административни службеници

 

Закон за приватните агенции за вработување

 

Закон за безбедност и здравје при работа

 

Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

 

Закон за евиденциите од областа на трудот

 

Закон за европски работнички совет

 

Закон за инспекцијата на труд

 

Закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување

 

Закон за исплата на платите во Република Македонија

 

Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата

 

Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата

 

Закон за минимална плата во Република Македонија

 

Закон за пензиското и инвалидското осигурување

Закон за практиканство

 

Закон за празниците

 

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување

 

Закон за работните односи

 

Закон за социјалната заштита

 

Закон за спречување и заштита од дискриминација

 

Закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата

 

Закон за судска служба

 

Закон за трансформација во редовен работен однос

 

Закон за волонтерството

 

Закон за вработените во јавниот сектор

 

Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност

 

Закон за вработување и работа на странци

 

Закон за вработување на инвалидни лица

 

Закон за заштита од вознемирување на работно место

 

Закон за здравствената заштита

 

Закон за здравственото осигурување

 

Законот за мирно решавање на работните спорови

 

Финансиски

Закон за административните такси

 

Закон за банките

 

Закон за буџетите

 

Закон за даночна постапка

 

Закон за данок на додадена вредност

 

Закон за данок на моторни возила

 

Закон за данокот на добивка

 

Закон за данокот на личен доход

 

Закон за даноците на имот

 

Закон за девизното работење

 

Закон за финансиска дисциплина

 

Закон за финансиска стабилност

 

Закон за хартии од вредност

 

Закон за инвестициски фондови

 

Закон за јавен долг

 

Закон за комуналните такси

 

Закон за кредитно биро

 

Закон за лизинг

 

Закон за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица

 

Закон за регистрирање на готовински плаќања

 

Закон за ревизија

 

Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси

 

Закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија

 

Закон за супервизија на осигурување

 

Закон за Управата за јавни приходи

 

Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица

 

Закон за вршење на сметководствени работи

 

Закон за платниот промет

 

Законот за употреба на паричната единица на Република Македонија

 

Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари

 

Управни

Изборен законик

 

Закон за Академијата за наставници

 

Закон за амнестија

 

Закон за архивскиот материјал

 

Закон за азил и привремена заштита

 

Закон за Државниот инспекторат за локална самоуправа

 

Закон за еднократно отпишување на долговите на граѓаните

 

Закон за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица

 

Закон за експропријација

 

Закон за иновациската дејност

 

Закон за Инспекторат за употреба на јазиците

 

Закон за инспекциски надзор

 

Закон за издавачката дејност

 

Закон за јавните набавки

 

Закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста

 

Закон за јавните службеници

 

Закон за комуналните дејности

 

Закон за користење и располагање со стварите на државните органи

 

Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост

 

Закон за користење на податоците од јавниот сектор

 

Закон за квалитетот на амбиентниот воздух

 

Закон за лобирање

 

Закон за меѓународни рестриктивни мерки

 

Закон за меѓународно приватно право

 

Закон за надворешни работи

 

Закон за наставници во основните и средните училишта

 

Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта

 

Закон за Националната рамка на квалификации

 

Закон за неевидентирани лица во матична книга на родени

 

Закон за образование на возрасните

 

Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

 

Закон за одбрана

 

Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти

 

Закон за општата управна постапка

 

Закон за организација и работа на органите на државната управа

 

Закон за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

 

 

Закон за основното образование

 

Закон за педагошката служба

 

Закон за политичките партии

 

Закон за постапување по претставки и предлози

 

Закон за пратениците

 

Закон за признавање на професионалните квалификации

 

Закон за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

 

Закон за просветната инспекција

 

Закон за рамномерен регионален развој

 

Закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори

 

Закон за служба во армијата на РМ

 

Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води

 

Закон за Собранието на Република Македонија

 

Закон за социјална сигурност за старите лица

 

Закон за спречување судир на интереси

 

Закон за средното образование

 

Закон за странскатa информативна дејност во Република Македонија

 

Закон за стручно образование и обука

 

Закон за студентскиот стандард

 

Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

 

Закон за централен регистар

 

Закон за Централен регистар на население

 

Закон за ученичкиот стандард

 

Закон за упатување лица во меѓународни мисии и меѓународни организации

 

Закон за употреба јазиците

 

Закон за управните спорови

 

Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема

 

Закон за услуги

 

Закон за високото образование

 

Закон за владата

 

Закон за воената академија

 

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност

 

Закон за задругите

 

Закон за заштита на децата

 

Законот за локалната самоуправа

 

Законот за научно – истражувачката дејност

 

Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија

 

Законот за управната инспекција

 

Транспорт

Закон за јавните патишта

 

Закон за поштенските услуги

 

Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај

 

Закон за превоз во патниот сообраќај

 

Закон за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај

 

Закон за сигурност во железничкиот систем

 

Закон за воздухопловство

 

Закон за внатрешната пловидба

 

Стопански

Царински закон

 

Закон за акцизите

 

Закон за безбедност на храната

 

Закон за безбедност на производите

 

Закон за државен пазарен инспекторат

 

Закон за енергетика

 

Закон за енергетска ефикасност

 

Закон за фитофармација

 

Закон за генетски модифицирани организми

 

Закон за градежните производи

 

Закон за индустриски – зелени зони

 

Закон за инвалидски организации

 

Закон за јавна чистота

 

Закон за комплементарна и алтернативна медицина

 

Закон за контрола на надворешно трговскиот промет со необработени дијаманти

 

Закон за концесии и јавно-приватно партнерство

 

Закон за минерални суровини

 

Закон за општа безбедност на производите

 

Закон за преземање на акционерските друштва

 

Закон за приватизација на државниот капитал

 

Закон за процена

 

Закон за стечај

 

Закон за техничката инспекција

 

Закон за технолошки индустриски развојни зони

 

Закон за трговија

 

Закон за трговија на зелени пазари

 

Закон за Царинската управа

 

Закон за туристичката дејност

Закон за угостителска дејност

 

Закон за управување со отпадот

 

Закон за управување со светското природно и културно наследство во охридскиот регион

 

Закон за урбанистичко планирање

 

Закон за ветеринарно здравство

 

Закон за вршење на работи за застапување во царинските постапки

 

Закон за занаетчиство

 

Закон за за водостопанство

 

Закон за задолжителни нафтени резерви

 

Закон за задолжница

 

 

Закон за заштита на потрошувачите

 

Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити

 

Закон за заштита на природата

 

Закон за здруженија и фондации

 

Закон за животна средина

 

Законот за интероперабилност во железничкиот систем

 

Законот за консолидација на земјоделско земјиште

 

Закон за контрола на извоз на стоки и технологии

 

Закон за радиодифузната дејност

 

Закон за трговските друштва

 

Закон за заштита на конкуренцијата

 

Ратификувани Меѓународни Инструменти

Eвропската конвенција за пренос на казнените постапки (073)

 

Kонвенција за перење на пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело (ЕТС 141)

 

Виенска конвенција за сукцесија на државите во однос на државниот имот, архивите и долговите

 

Втор додатен протокол кон Европската конвенција за екстрадиција (ЕТС 098)

 

Втор дополнителен протокол кон Конвенцијата за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 182)

 

Втор дополнителен протокол на Европската Конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 182)

 

Додатен протокол на Конвенцијата за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 099)

 

Дополнителен протокол за Казнената конвенција за корупција ( ЕТС 191)

 

Дополнителен протокол кон Европска конвенција за известување за странско право (ЕТС 097)

 

Дополнителен протокол кон Европската конвенција за екстрадиција (ЕТС 086)

 

Дополнителен протокол кон Конвенцијата за заштита на човековите права и достоинство на човекот (ЕТС 168)

 

Дополнителен протокол кон Конвенцијата за трансфер на осудени лица (ЕТС 167)

 

Дополнителен протокол кон Општата спогодба за привилегии и имунитети на Советот на Европа (ЕТС 010)

 

Дополнителен протокол на Kонвенцијата за компјутерски криминал за инкриминација на дела од расистички и кеснофобистички вид (ЕТС 189)

 

Европска конвенција за државјанство (ЕТС 166 ) Европска конвенција за екстрадиција (ЕТС 024)

 

Европска конвенција за екстрадиција (ЕТС 024)

 

Европска конвенција за законскиот статус на вонбрачните деца (ЕТС 085)

 

Европска конвенција за заштита на рбетните животни кои се користат за експериментални и други научни цели (ETC 123)

 

Европска конвенција за заштита од мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (ЕТС 126)

 

Европска конвенција за известување за странско право (ЕТС 062)

 

Европска конвенција за копродукција во кинематографијата (ЕТС 147)

 

Европска конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 030)

 

Европска конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја (ЕТС 030)

 

Европска конвенција за остварување на правата на децата (ЕТС 160)

 

Европска конвенција за посвојување на деца (ЕТС 058)

 

Европска конвенција за пределот (ЕТС 176)

 

Европска конвенција за пренос на казнените постапки (073)

 

Европска конвенција за признавање и спроведување на одлуките кои се однесеуваат на старателството над децата (ЕТС 105)

 

Европска конвенција за признавање на статусот на правно лице на меѓународните невладини организации (ETC 124)

 

Европска конвенција за спречување на тероризмот (ЕТС 090)

 

Европска конвенција за сузбивање на тероризмот (ЕТС 090)

 

Европска конвенција за трансфер на осудени лица (ЕТС 112)

 

Европска социјална повелба (ЕТС 035)

 

Статутот на Хашката конференција за меѓународно приватно право

 

Казнена конвенција за корупција (ЕТС 173)

 

Ковенција за привилегии и имунитети на ОН

 

Конвенција за доставување во странство на судски и вонсудски акти во граѓански или трговски работи

 

Конвенција за заштита на децата и за соработка во областа на меѓународно посвојување

 

Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа (ЕТС 104)

 

Конвенција за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци (ЕТС 108)

 

Конвенција за заштита на човековите права и достоинството на човекот во однос на примената на биологијата и медицината (ЕТС 164)

 

Конвенција за изедначување на некои елементи од правото на патент за пронајдок (ЕТС 047)

 

Конвенција за компјутерски криминал (ЕТС 185 )

 

Конвенција за компјутерски криминал (ЕТС 185)

 

Конвенција за перење на пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело

 

Конвенција за прибавување на докази во странство во граѓанските или трговските работи

 

Конвенција за признавање на квалификациите кој се однесува на високото образование во европскиот регион (ЕТС 165)

 

Конвенција за спречување и казнување злочинот геноцид

 

Конвенција за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на морската пловидба

 

Конвенција на Советот на Европа за перење, откривање, заплена и конфискација на приноси од казниво дело и финансирање тероризам ( ЕТС 198 )

 

Конвенција на Советот на Европа за превенција на тероризмот (ЕТС 196)

 

Конвенција против тортура и други сурови, нечовечки или понижувачки казни и постапки

 

Конвенцијата за спречување и казнување на кривични дела против лица под меѓународна заштита, вклучувајќи ги и дипломатските агенти

 

Конвенцијата на Советот на Европа за борба против трговија со луѓе ( ЕТС 197 )

 

Европска спогодба за патување на млади лица со колективни пасоши меѓу земјите членки на Советот на Европа (037)

 

Европска спогодба за пренос на барањата за правна помош (ЕТС 092)

 

Европската конвенција која се однесува на формалните барања за пријава на патент (ЕТС 016)

 

Европската повелба за локална самоуправа ( ЕТС 121 )

 

Измени и дополнувања на Статутот на Хашката конференција за меѓународно приватно право

 

Казнена конвенција за корупција (ЕТС 173)

 

Ковенција за привилегии и имунитети на ОН Конвенција за доставување во странство на судски и вонсудски акти во граѓански или трговски работи

 

Конвенција за заштита на децата и за соработка во областа на меѓународно посвојување

 

Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа (ЕТС 104)

 

Конвенција за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци (ЕТС 108)

 

Конвенција за заштита на човековите права и достоинството на човекот во однос на примената на биологијата и медицината (ЕТС 164)

 

Конвенција за изедначување на некои елементи од правото на патент за пронајдок (ЕТС 047)

 

Конвенција за компјутерски криминал (ЕТС 185 ) Конвенција за компјутерски криминал (ЕТС 185)

 

Конвенција за перење на пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело

 

Конвенција за прибавување на докази во странство во граѓанските или трговските работи

 

Конвенција за признавање на квалификациите кој се однесува на високото образование во европскиот регион (ЕТС 165)

 

Конвенција за спречување и казнување злочинот геноцид

 

Конвенција за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на морската пловидба

 

Конвенција на Советот на Европа за перење, откривање, заплена и конфискација на приноси од казниво дело и финансирање тероризам ( ЕТС 198 )

 

Конвенција на Советот на Европа за превенција на тероризмот (ЕТС 196)

 

Конвенција против тортура и други сурови, нечовечки или понижувачки казни и постапки

 

Конвенцијата за спречување и казнување на кривични дела против лица под меѓународна заштита, вклучувајќи ги и дипломатските агенти

 

Конвенцијата на Советот на Европа за борба против трговија со луѓе ( ЕТС 197 )

 

Меѓународен пакт за граѓанските и политичките права

 

Меѓународен пакт за економските, социјалните и културните права

 

Меѓународна конвенција за елиминирање на сите видови на расна дискриминација

 

Меѓународна конвенција за спречување на финансирањето на тероризмот

 

Меѓународна конвенција за сузбивање и казнување на злостроството на апартхејдот

 

Меѓународна конвенција за сузбивање на акти на нуклеарен тероризам

 

Меѓународна конвенција за сузбивање на терористичките напади со експлозивни направи

 

Меѓународна конвенција против земање заложници

 

Општа спогодба за привилегии и имунитети на Советот на Европа (ЕТС 002)

 

Протокол брoj 1 кон Европската конвенција за заштита од мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (ЕТС 151)

 

Протокол брoj 2 кон Европската конвенција за заштита од мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (ЕТС 152)

 

Протокол број 12 кон Конвенцијата за заштита на правата на човекот и основните слободи ( ЕТС 177 )

 

Протокол број 13 кон Конвенцијата за заштита на правата на човекот и основните слободи, во врска со укинувањето на смртната казна во сите околности ( ЕТС 187 )

 

Протокол број 14 кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи за измена на контролниот механизам на Конвенцијата (ЕТС 194)

 

Протокол за измени на Европската конвенција за спречување на тероризам (ЕТС 190)

 

Протокол за измени на Европската конвенција за спречување на тероризмот (ЕТС 190)

 

Протокол за менување на Европската конвенција за заштита на рбетниците кои се користат за експериментални и други научни цели (ЕТС 170)

 

Протокол за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на фиксните платформи лоцирани на континенталниот гребен

 

Протокол со кој што се врши измена и дополнување на Европската социјална повелба (ЕТС 142)

 

Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства (ЕТС 157)

 

Ревидирана Европска конвенција за заштита на археолошкото наследство (ЕТС 143)

 

Спогодба за привилегии и имунитети на Меѓународниот кривичен суд Статут на Советот на Европа (ЕТС 001)

 

Факултативeн протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување

 

Факултативен протокол кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените

 

Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на детето кој се однесува на вклучување на децата во вооружени конфликти

 

Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на детето кој се однесува на продажба на деца, детска проституција и детска порнографија

 

Цивилна конвенција за спречување корупција (ЕТС 174 )

 

Шестиот протокол кон Општата спогодба за привилегии и имунитети на Советот на Европа (ЕТС 162)

Правосудство

Судски деловник

 

Закон за адвокатурата

 

Закон за извршување на Одлуките на Европскиот суд за човекови права

 

Закон за извршување

 

Закон за јавнообвинителска служба

 

Закон за Народниот правобранител

 

Закон за нотаријатот

 

Закон за платите на јавните обвинители

 

Закон за платите на судиите

 

Закон за правосудниот испит

 

Закон за судовите

 

Закон за судскиот буџет

 

Закон за судскиот совет

 

Закон за судските такси

 

Закон за управување со движењето на предметите во судовите

 

Закон за вештачење

 

Закон за Академијата за судии и јавни обвинители

 

Закон за бесплатна правна помош

 

Закон за државното правобранителство

 

Закон за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

 

Култура

Законот за аудиовизуелните добра

 

Законот за авторското право и сродните права

 

Законот за библиотеките

 

Законот за државните награди

 

Законот за филмската дејност

 

Законот за културата

 

Законот за музеите

 

Законот за националниот уметник на Република Македонија

 

Законот за употребата на македонскиот јазик

 

Законот за заштита на културното наследство

 

Кривични

Кривичен законик

 

Закон за Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите

 

Закон за јавното обвинителство

 

Закон за кривичната постапка

 

Закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната

 

Закон за помилување

 

Закон за правда за децата

 

Закон за прекршоците

 

Закон за прекршоците против јавниот ред и мир

 

Закон за пробација

 

Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка

 

Закон за извршување на санкциите

 

Закон за меѓународна соработка во кривичната материја

 

Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

 

Закон за заштита на сведоци

 

Информатичко Општество

Закон за електронска трговија

 

Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги

Закон за електронските комуникации

 

Закон за електронско управување

 

Закон за електронско управување и електронски услуги

 

Закон за класифицирани информации

 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Закон за заштита на личните податоци

 

Граѓански

Закон за безбедност во снабдувањето со крв

 

Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување

 

Закон за доброволно здравствено осигурвање

 

Закон за договорен залог

 

Закон за домување

 

Закон за еднакви можности на жените и мажите

 

Закон за градење

 

Закон за ѓубриња

 

Закон за хемикалии

 

Закон за јавно здравје

 

Закон за катастар на недвижности

 

 

Закон за квалитетот на земјоделските производи

 

Закон за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала

 

Закон за ловството

 

Закон за медијација

 

Закон за младински додаток

 

Закон за младинско учество и младински политики

 

Закон за наследувањето

 

Закон за облигационите односи

 

Закон за органско земјоделско производство

 

Закон за парнична постапка

 

Закон за правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија

 

Закон за прекинување на бременоста

 

Закон за прекурзори

 

Закон за продажба на деловните згради и деловните простории

 

Закон за просторно и урбанистичко планирање

 

Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја

 

Закон за рибарство и аквакултура

 

Закон за санитарната и здравствената инспекција

 

Закон за селекционерски права

 

Закон за семејството

 

Закон за шумарска и ловна инспекција

 

Закон за шумите

 

Закон за сопственост и други стварни права

 

Закон за спортот

 

Закон за сточарствотo

 

Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор

 

Закон за субвенциониран студентски оброк

 

Закон за тутун и тутунски производи

 

Закон за водните заедници

 

Закон за водостопанствата

 

Закон за вонпарнична постапка

 

Закон за заштита на приватноста

 

Закон за заштита на укажувачи

Закон за земјоделско земјиште

 

Закон за земјоделство и рурален развој

 

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

 

Законот за градежното земјиште

 

Законот за гробишта и погребални услуги

 

Законот за лековите и медицинските помагала

 

Законот за обезбедување на побарувањата

 

Законот за постапување со бесправно изградени објекти

 

Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

 

Законот за продажба на становите во општествена сопственост

 

Законот за заштита на населението од заразни болести

 

Законот за заштита на правата на пациентите

 

Внатрешни Работи

Закон за Агенција за национална безбедност

 

Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата

 

Закон за детективската дејност

 

Закон за државјанство

 

Закон за гранична контрола

 

Закон за јавните собири

 

Закон за контрола и опојни дроги и психотропни супстанции

 

Закон за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Република Северна Македонија

 

Закон за лична карта

 

Закон за личното име

 

Закон за Оперативно – техничка агенција

 

Закон за оружјето

 

Закон за патните исправи

 

Закон за полицијата

 

Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили

 

Закон за пожарникарството

 

Закон за приватно обезбедување

 

Закон за прометот на експлозивни материи

 

Закон за следење на комуникациите

 

Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари

 

Закон за странците

 

Закон за внатрешни работи

 

Закон за возила

 

Закон за заштита и спасување

 

Закон за заштита од експлозивни материи

 

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето

 

Закон за матичен број на граѓанинот

 

Закон за Национална криминалистичкo разузнавачка база

 

 
*Законските прописи во базата со закони на Правдико, се преземени од ЛДБИС - база на законски прописи од Министерството за правда на РМ.
 

Партнери на Правдико