Како функционира државниот инспекторат за труд | Правдико

Правдико

   

Како функционира државниот инспекторат за труд

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

inspection_300Државниот испекторат за труд функционира како орган во состав на Министерството за труд и социјална политика и за својата работа директно одговара пред министерот за труд и социјална политика. Инспекторатот за труд делува на територијата на целата држава преку воспоставената мрежа на инспектори која брои 63 испектори за работни односи и 36 испектори за безбедност и здравје при работа. Во рамките на државниот испекторат за труд функционираат два сектори:

 • Сектор за инспекциски надзор од областа на работните односи
 • Сектор за инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа
 • Сектор за координација, обуки и административно извршување на решенија
 • Сектор за нормативна дејност за безбедност и здравје при работа

Државниот инспекторат за труд врши испекциски надзор над примената на законите за:

 • работни односи
 • вработување
 • безбедност и здравје при работа
 • на колективните договори
 • договорите за работа и
 • други акти со кои се уредуваат и остваруваат правата, обврските и одговорностите на работниците и работодавачите во областа на работните односи и безбедноста и здравјето при работа.

Суштината на постоењето на испекторатот и секторите кои функционираат како негов интегрален дел се наоѓа во намалување на бројот на работно ангажираните лица непријавени во Фондот за ПИО, заштита на правата од областа на работните односи и здравје и безбедност при работа.

Државниот инспекторат за труд постапува и по усмени и писмени претставки на работниците и граѓаните. Усмените барања можат да се пријавуваат на следниве телефони: 02/ 3 296 310 и 3 116 110.

Делувањето на Инспекторатот е насочено кон:

 • Редовно и ефикасно функционирање на превентивната и репресивната функција на Инспекторатот
 • Спречување на субјектите да работат без утврдени мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа
 • Намалување на бројот на трудовите инвалиди, тешките повреди и смртните случаи
 • Да се елиминира ДИВО работење – сите ангажирани кај работодавците да имаат заснован работен однос и да остваруваат права од работни односи согласно законите и колективните договори
 • Ефикасно санкционирање на сите прекршители на законите
 • Квалитетна заштита на правата на работниците и создавање чувство на сигурност и одговорност
 • Доследно спроведување на законите, колективните договори и други прописи над кои инспекцијата врши надзор
 • Создавање клима на доверба помеѓу работниците, работодавците и инспекцијата
 • Отварање на инспекторатот кон јавноста во функција на квалитетно информирање и анимација на работодавците и работниците
 • Ефикасен и квалитетно организиран Инспекторат
 • Компетентен, стручен и мотивирен инспектор
 • Обезбедени ефикасни комуникации интерни (во рамките на инспекторатот) и екстерни (со инстируциите, органите и службите од интерес).
Извор: http://www.mtsp.gov.mk

Препорачуваме

Партнери на Правдико